Search result for

civil law

(20 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civil law-, *civil law*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil lawn. กฎหมายแพ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
CIVIL civil law(n) กฎหมายแพ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civil lawกฎหมายแพ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civil lawกฎหมายแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civil lawกฎหมายแพ่ง [เศรษฐศาสตร์]
Civil lawกฎหมายแพ่ง [TU Subject Heading]
Civil law systemsซีวิลลอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A couple of lawyers who dabble in civil lawsuits.ทนายกฏหมายแพ่งสองสามคน Don't Walk on the Grass (2009)
Isn't it true the victims' families have filed a civil lawsuit?จริงหรือเปล่าคะที่ครอบครัวของผู้ตาย ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย? Take It! (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กฎหมายแพ่ง[N] civil law, See also: law of private rights, Example: สัมปทานมีลักษณะเป็นสัญญาที่มีเงื่อนไข ข้อตกลงมากมายทั้งในแง่กฎหมายมหาชน กฎหมายแพ่ง และแนวทางปฎิบัติในวงการธุรกิจ, Count unit: ข้อ, Thai definition: กฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างบุคคล เกี่ยวกับสถานภาพสิทธิและ หน้าที่ ของบุคคล ตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยนิติกรรม ละเมิดทรัพย์สิน ครอบครัว มรดก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลงโทษในกฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kān longthōt nai kotmāi phaeng) EN: punishment in civil law   
กฎหมายแพ่ง[n. exp.] (kotmāi phaeng) EN: civil law ; law of private rights   FR: code civil [m] ; droit civil [m]
ทางแพ่ง[adj.] (thāng phaeng ) EN: under civil law   

Japanese-English: EDICT Dictionary
市民法[しみんほう, shiminhou] (n) civil law [Add to Longdo]
大陸法[たいりくほう, tairikuhou] (n) (See 市民法) civil law; continental law [Add to Longdo]
民法[みんぽう, minpou] (n) civil law; civil code; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民法[mín fǎ, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ, ] civil law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Law \Law\ (l[add]), n. [OE. lawe, laghe, AS. lagu, from the root
   of E. lie: akin to OS. lag, Icel. l["o]g, Sw. lag, Dan. lov;
   cf. L. lex, E. legal. A law is that which is laid, set, or
   fixed; like statute, fr. L. statuere to make to stand. See
   {Lie} to be prostrate.]
   1. In general, a rule of being or of conduct, established by
    an authority able to enforce its will; a controlling
    regulation; the mode or order according to which an agent
    or a power acts.
    [1913 Webster]
 
   Note: A law may be universal or particular, written or
      unwritten, published or secret. From the nature of the
      highest laws a degree of permanency or stability is
      always implied; but the power which makes a law, or a
      superior power, may annul or change it.
      [1913 Webster]
 
         These are the statutes and judgments and laws,
         which the Lord made.        --Lev. xxvi.
                          46.
      [1913 Webster]
 
         The law of thy God, and the law of the King.
                          --Ezra vii.
                          26.
      [1913 Webster]
 
         As if they would confine the Interminable . . .
         Who made our laws to bind us, not himself.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         His mind his kingdom, and his will his law.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]
 
   2. In morals: The will of God as the rule for the disposition
    and conduct of all responsible beings toward him and
    toward each other; a rule of living, conformable to
    righteousness; the rule of action as obligatory on the
    conscience or moral nature.
    [1913 Webster]
 
   3. The Jewish or Mosaic code, and that part of Scripture
    where it is written, in distinction from the {gospel};
    hence, also, the Old Testament. Specifically: the first
    five books of the bible, called also {Torah}, {Pentatech},
    or {Law of Moses}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       What things soever the law saith, it saith to them
       who are under the law . . . But now the
       righteousness of God without the law is manifested,
       being witnessed by the law and the prophets. --Rom.
                          iii. 19, 21.
    [1913 Webster]
 
   4. In human government:
    (a) An organic rule, as a constitution or charter,
      establishing and defining the conditions of the
      existence of a state or other organized community.
    (b) Any edict, decree, order, ordinance, statute,
      resolution, judicial, decision, usage, etc., or
      recognized, and enforced, by the controlling
      authority.
      [1913 Webster]
 
   5. In philosophy and physics: A rule of being, operation, or
    change, so certain and constant that it is conceived of as
    imposed by the will of God or by some controlling
    authority; as, the law of gravitation; the laws of motion;
    the law heredity; the laws of thought; the laws of cause
    and effect; law of self-preservation.
    [1913 Webster]
 
   6. In mathematics: The rule according to which anything, as
    the change of value of a variable, or the value of the
    terms of a series, proceeds; mode or order of sequence.
    [1913 Webster]
 
   7. In arts, works, games, etc.: The rules of construction, or
    of procedure, conforming to the conditions of success; a
    principle, maxim; or usage; as, the laws of poetry, of
    architecture, of courtesy, or of whist.
    [1913 Webster]
 
   8. Collectively, the whole body of rules relating to one
    subject, or emanating from one source; -- including
    usually the writings pertaining to them, and judicial
    proceedings under them; as, divine law; English law; Roman
    law; the law of real property; insurance law.
    [1913 Webster]
 
   9. Legal science; jurisprudence; the principles of equity;
    applied justice.
    [1913 Webster]
 
       Reason is the life of the law; nay, the common law
       itself is nothing else but reason.  --Coke.
    [1913 Webster]
 
       Law is beneficence acting by rule.  --Burke.
    [1913 Webster]
 
       And sovereign Law, that state's collected will
       O'er thrones and globes elate,
       Sits empress, crowning good, repressing ill. --Sir
                          W. Jones.
    [1913 Webster]
 
   10. Trial by the laws of the land; judicial remedy;
     litigation; as, to go law.
     [1913 Webster]
 
        When every case in law is right.   --Shak.
     [1913 Webster]
 
        He found law dear and left it cheap. --Brougham.
     [1913 Webster]
 
   11. An oath, as in the presence of a court. [Obs.] See {Wager
     of law}, under {Wager}.
     [1913 Webster]
 
   {Avogadro's law} (Chem.), a fundamental conception, according
    to which, under similar conditions of temperature and
    pressure, all gases and vapors contain in the same volume
    the same number of ultimate molecules; -- so named after
    Avogadro, an Italian scientist. Sometimes called
    {Amp[`e]re's law}.
 
   {Bode's law} (Astron.), an approximative empirical expression
    of the distances of the planets from the sun, as follows:
    -- Mer. Ven. Earth. Mars. Aste. Jup. Sat. Uran. Nep. 4 4 4
    4 4 4 4 4 4 0 3 6 12 24 48 96 192 384 -- -- -- -- -- -- --
    --- --- 4 7 10 16 28 52 100 196 388 5.9 7.3 10 15.2 27.4
    52 95.4 192 300 where each distance (line third) is the
    sum of 4 and a multiple of 3 by the series 0, 1, 2, 4, 8,
    etc., the true distances being given in the lower line.
 
   {Boyle's law} (Physics), an expression of the fact, that when
    an elastic fluid is subjected to compression, and kept at
    a constant temperature, the product of the pressure and
    volume is a constant quantity, i. e., the volume is
    inversely proportioned to the pressure; -- known also as
    {Mariotte's law}, and the {law of Boyle and Mariotte}.
 
   {Brehon laws}. See under {Brehon}.
 
   {Canon law}, the body of ecclesiastical law adopted in the
    Christian Church, certain portions of which (for example,
    the law of marriage as existing before the Council of
    Tent) were brought to America by the English colonists as
    part of the common law of the land. --Wharton.
 
   {Civil law}, a term used by writers to designate Roman law,
    with modifications thereof which have been made in the
    different countries into which that law has been
    introduced. The civil law, instead of the {common law},
    prevails in the State of Louisiana. --Wharton.
 
   {Commercial law}. See {Law merchant} (below).
 
   {Common law}. See under {Common}.
 
   {Criminal law}, that branch of jurisprudence which relates to
    crimes.
 
   {Ecclesiastical law}. See under {Ecclesiastical}.
 
   {Grimm's law} (Philol.), a statement (propounded by the
    German philologist Jacob Grimm) of certain regular changes
    which the primitive Indo-European mute consonants,
    so-called (most plainly seen in Sanskrit and, with some
    changes, in Greek and Latin), have undergone in the
    Teutonic languages. Examples: Skr. bh[=a]t[.r], L. frater,
    E. brother, G. bruder; L. tres, E. three, G. drei, Skr.
    go, E. cow, G. kuh; Skr. dh[=a] to put, Gr. ti-qe`-nai, E.
    do, OHG, tuon, G. thun. See also {lautverschiebung}.
 
   {Kepler's laws} (Astron.), three important laws or
    expressions of the order of the planetary motions,
    discovered by John Kepler. They are these: (1) The orbit
    of a planet with respect to the sun is an ellipse, the sun
    being in one of the foci. (2) The areas swept over by a
    vector drawn from the sun to a planet are proportioned to
    the times of describing them. (3) The squares of the times
    of revolution of two planets are in the ratio of the cubes
    of their mean distances.
 
   {Law binding}, a plain style of leather binding, used for law
    books; -- called also {law calf}.
 
   {Law book}, a book containing, or treating of, laws.
 
   {Law calf}. See {Law binding} (above).
 
   {Law day}.
     (a) Formerly, a day of holding court, esp. a court-leet.
     (b) The day named in a mortgage for the payment of the
       money to secure which it was given. [U. S.]
 
   {Law French}, the dialect of Norman, which was used in
    judicial proceedings and law books in England from the
    days of William the Conqueror to the thirty-sixth year of
    Edward III.
 
   {Law language}, the language used in legal writings and
    forms.
 
   {Law Latin}. See under {Latin}.
 
   {Law lords}, peers in the British Parliament who have held
    high judicial office, or have been noted in the legal
    profession.
 
   {Law merchant}, or {Commercial law}, a system of rules by
    which trade and commerce are regulated; -- deduced from
    the custom of merchants, and regulated by judicial
    decisions, as also by enactments of legislatures.
 
   {Law of Charles} (Physics), the law that the volume of a
    given mass of gas increases or decreases, by a definite
    fraction of its value for a given rise or fall of
    temperature; -- sometimes less correctly styled {Gay
    Lussac's law}, or {Dalton's law}.
 
   {Law of nations}. See {International law}, under
    {International}.
 
   {Law of nature}.
     (a) A broad generalization expressive of the constant
       action, or effect, of natural conditions; as, death
       is a law of nature; self-defense is a law of nature.
       See {Law}, 4.
     (b) A term denoting the standard, or system, of morality
       deducible from a study of the nature and natural
       relations of human beings independent of supernatural
       revelation or of municipal and social usages.
 
   {Law of the land}, due process of law; the general law of the
    land.
 
   {Laws of honor}. See under {Honor}.
 
   {Laws of motion} (Physics), three laws defined by Sir Isaac
    Newton: (1) Every body perseveres in its state of rest or
    of moving uniformly in a straight line, except so far as
    it is made to change that state by external force. (2)
    Change of motion is proportional to the impressed force,
    and takes place in the direction in which the force is
    impressed. (3) Reaction is always equal and opposite to
    action, that is to say, the actions of two bodies upon
    each other are always equal and in opposite directions.
 
   {Marine law}, or {Maritime law}, the law of the sea; a branch
    of the law merchant relating to the affairs of the sea,
    such as seamen, ships, shipping, navigation, and the like.
    --Bouvier.
 
   {Mariotte's law}. See {Boyle's law} (above).
 
   {Martial law}.See under {Martial}.
 
   {Military law}, a branch of the general municipal law,
    consisting of rules ordained for the government of the
    military force of a state in peace and war, and
    administered in courts martial. --Kent. --Warren's
    Blackstone.
 
   {Moral law}, the law of duty as regards what is right and
    wrong in the sight of God; specifically, the ten
    commandments given by Moses. See {Law}, 2.
 
   {Mosaic law}, or {Ceremonial law}. (Script.) See {Law}, 3.
 
   {Municipal law}, or {Positive law}, a rule prescribed by the
    supreme power of a state, declaring some right, enforcing
    some duty, or prohibiting some act; -- distinguished from
    {international law} and {constitutional law}. See {Law},
    1.
 
   {Periodic law}. (Chem.) See under {Periodic}.
 
   {Roman law}, the system of principles and laws found in the
    codes and treatises of the lawmakers and jurists of
    ancient Rome, and incorporated more or less into the laws
    of the several European countries and colonies founded by
    them. See {Civil law} (above).
 
   {Statute law}, the law as stated in statutes or positive
    enactments of the legislative body.
 
   {Sumptuary law}. See under {Sumptuary}.
 
   {To go to law}, to seek a settlement of any matter by
    bringing it before the courts of law; to sue or prosecute
    some one.
 
   {To take the law of}, or {To have the law of}, to bring the
    law to bear upon; as, to take the law of one's neighbor.
    --Addison.
 
   {Wager of law}. See under {Wager}.
 
   Syn: Justice; equity.
 
   Usage: {Law}, {Statute}, {Common law}, {Regulation}, {Edict},
      {Decree}. Law is generic, and, when used with
      reference to, or in connection with, the other words
      here considered, denotes whatever is commanded by one
      who has a right to require obedience. A statute is a
      particular law drawn out in form, and distinctly
      enacted and proclaimed. Common law is a rule of action
      founded on long usage and the decisions of courts of
      justice. A regulation is a limited and often,
      temporary law, intended to secure some particular end
      or object. An edict is a command or law issued by a
      sovereign, and is peculiar to a despotic government. A
      decree is a permanent order either of a court or of
      the executive government. See {Justice}.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civil \Civ"il\, a. [L. civilis, fr. civis citizen: cf. F. civil.
   See {City}.]
   1. Pertaining to a city or state, or to a citizen in his
    relations to his fellow citizens or to the state; within
    the city or state.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject to government; reduced to order; civilized; not
    barbarous; -- said of the community.
    [1913 Webster]
 
       England was very rude and barbarous; for it is but
       even the other day since England grew civil.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Performing the duties of a citizen; obedient to
    government; -- said of an individual.
    [1913 Webster]
 
       Civil men come nearer the saints of God than others;
       they come within a step or two of heaven. --Preston
    [1913 Webster]
 
   4. Having the manners of one dwelling in a city, as opposed
    to those of savages or rustics; polite; courteous;
    complaisant; affable.
    [1913 Webster]
 
   Note: "A civil man now is one observant of slight external
      courtesies in the mutual intercourse between man and
      man; a civil man once was one who fulfilled all the
      duties and obligations flowing from his position as a
      'civis' and his relations to the other members of that
      'civitas.'" --Trench
      [1913 Webster]
 
   5. Pertaining to civic life and affairs, in distinction from
    military, ecclesiastical, or official state.
    [1913 Webster]
 
   6. Relating to rights and remedies sought by action or suit
    distinct from criminal proceedings.
    [1913 Webster]
 
   {Civil action}, an action to enforce the rights or redress
    the wrongs of an individual, not involving a criminal
    proceeding.
 
   {Civil architecture}, the architecture which is employed in
    constructing buildings for the purposes of civil life, in
    distinction from military and naval architecture, as
    private houses, palaces, churches, etc.
 
   {Civil death}. (Law.) See under {Death}.
 
   {Civil engineering}. See under {Engineering}.
 
   {Civil law}. See under {Law}.
 
   {Civil list}. See under {List}.
 
   {Civil remedy} (Law), that given to a person injured, by
    action, as opposed to a criminal prosecution.
 
   {Civil service}, all service rendered to and paid for by the
    state or nation other than that pertaining to naval or
    military affairs.
 
   {Civil service reform}, the substitution of business
    principles and methods for the spoils system in the
    conduct of the civil service, esp. in the matter of
    appointments to office.
 
   {Civil state}, the whole body of the laity or citizens not
    included under the military, maritime, and ecclesiastical
    states.
 
   {Civil suit}. Same as {Civil action}.
 
   {Civil war}. See under {War}.
 
   {Civil year}. See under {Year}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civil law
   n 1: the body of laws established by a state or nation for its
      own regulation [ant: {international law}, {law of nations}]
   2: the legal code of ancient Rome; codified under Justinian; the
     basis for many modern systems of civil law [syn: {Roman law},
     {Justinian code}, {civil law}, {jus civile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top