ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civilian

S AH0 V IH1 L Y AH0 N   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civilian-, *civilian*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civilian(ซิวิล'เยิน) n. พลเรือน,นักศึกษากฎหมายแพ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
civilian(n) พลเรือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civilianพลเรือน, ฝ่ายพลเรือน, ฝ่ายคฤหัสถ์ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civilian control; control, civilianการควบคุมโดยพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civilian reliefการบรรเทาทุกข์พลเรือน [TU Subject Heading]
Civilian useการใช้ประโยชน์ทางพลเรือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And there are no civilians in the desert.และมีพลเรือนในทะเลทรายไม่ มี ยกเว้นฉัน ฉันพลเรือน How I Won the War (1967)
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3 Airplane! (1980)
Rambo's a civilian now, he's my problem.แรมโบ้ คือพลเรือนในขณะนี้ เขาเป็นปัญหาของผม First Blood (1982)
FOR YOU! For me, civilian life is nothing.สำหรับคุณ สำหรับผมชีวิตพลเรือนไม่มีอะไร First Blood (1982)
Only civilians will visit. Don't you think so, Your Highness?คงมีแต่ชาวบ้านแวะไป เห็นด้วยมั้ยครับ Gandhi (1982)
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย Gandhi (1982)
But some English civilians have been killed.แต่มีชาวอังกฤษถูกฆ่าตาย Gandhi (1982)
This is a civilian team, and we don't have to be subjected to your tyranny.พวกเราเจริญแล้วนะท่าน เราไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติคุณ Day of the Dead (1985)
you just watch your mouth, mister. this department's laying off civilians left and right.ระวังปากหน่อย นายเป็นลูกน้องฉันนะ Spies Like Us (1985)
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ Hero (1992)
All of a sudden, this civilian he rushed into the plane.หนังสือพิมพ์เหรอ Hero (1992)
It was strange to see soldiers on the street... all of them terrified of the civilian population... any one of whom could be an IRA gunman.มันแปลกเพื่อดู ทหารบนถนน ... ทั้งหมดของพวกเขากลัว ของประชากรพลเรือน ... หนึ่งคนใดอาจจะ มือปืน, บ้านมือสอง In the Name of the Father (1993)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลเรือน[N] civilian, See also: official, Syn. ข้าราชการ, Example: นายกสัญญาว่าจะปรับเงินให้กับข้าราชการ พลเรือน ทุกตำแหน่ง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินเดือน เช่น ข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
พลเรือน[N] civilian, See also: noncombatants, Syn. ประชาชน, ราษฎร, พลเมือง, Example: ผู้มาจากพลเรือนอย่างเขาจะไปสู้กับใครได้, Count unit: คน, Thai definition: พลเมืองของประเทศที่ไม่ใช่ทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลเมือง[n.] (phonlameūang) EN: citizen ; inhabitant ; civilian ; dweller ; people ; population   FR: citoyen [m] ; civil [m] ; population [f]
พลเรือน[n.] (phonlareūoen) EN: civil ; civilian ; noncombatant   FR: civil [m]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes   FR: police secrète [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CIVILIAN S AH0 V IH1 L Y AH0 N
CIVILIANS S AH0 V IH1 L Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civilian (n) sˈɪvˈɪlɪəʳn (s i1 v i1 l i@ n)
civilians (n) sˈɪvˈɪlɪəʳnz (s i1 v i1 l i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便衣[biàn yī, ㄅㄧㄢˋ ㄧ, 便] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman, #18,063 [Add to Longdo]
文职[wén zhí, ㄨㄣˊ ㄓˊ, / ] civilian post (as opposed to military); civil service; administration, #35,619 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zivilbevölkerung {f}civilian population [Add to Longdo]
Zivilluftfahrt {f}civilian aviation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビリアン[, shibirian] (n) civilian [Add to Longdo]
シビリアンコントロール[, shibiriankontoro-ru] (n) civilian control; (P) [Add to Longdo]
官武[かんぶ, kanbu] (n) civilian and military man [Add to Longdo]
軍属[ぐんぞく, gunzoku] (n) civilian in military employ; (P) [Add to Longdo]
軍民[ぐんみん, gunmin] (n) the military and civilians [Add to Longdo]
私服[しふく, shifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; (P) [Add to Longdo]
非戦闘員[ひせんとういん, hisentouin] (n) non-combatant; civilian [Add to Longdo]
文民[ぶんみん, bunmin] (n,adj-no) civilian; (P) [Add to Longdo]
文民統制[ぶんみんとうせい, bunmintousei] (n) civilian control [Add to Longdo]
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civilian \Ci*vil"ian\, n. [From {Civil}]
   1. One skilled in the civil law.
    [1913 Webster]
 
       Ancient civilians and writers upon government.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A student of the civil law at a university or college.
    --R. Graves.
    [1913 Webster]
 
   3. One whose pursuits are those of civil life, not military
    or clerical.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civilian
   adj 1: associated with civil life or performed by persons who
       are not active members of the military; "civilian
       clothing"; "civilian life" [ant: {military}]
   n 1: a nonmilitary citizen [ant: {man}, {military man},
      {military personnel}, {serviceman}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top