ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

civic

S IH1 V IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -civic-, *civic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
civic(adj) ที่เกี่ยวกับเมือง, Syn. community, public, civil
civics(n) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของพลเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civic(ซิฟ'วิค) adj. (เกี่ยวกับ) เมือง (นคร, กรุง) , เทศบาล, สัญชาติ, พลเรือน (พลเมือง, ประชากร) , ที่เป็นประโยชน์แก่เมือง
civics(ซิฟ'วิคซฺ) n. วิชาหน้าที่พลเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
civic(adj) เกี่ยวกับพลเมือง, เกี่ยวกับเมือง, ของจังหวัด, ของเทศบาล
civics(n) วิชาหน้าที่พลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
civicเกี่ยวกับพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civicเกี่ยวกับพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
civic actionการช่วยเหลือพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic action, militaryการช่วยเหลือพลเมืองโดยทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic assemblyสมัชชาประชาชน [ ดู popular assembly ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic center; center, civic; centre, civic; civic centreศูนย์กลางสถานที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic centre; center, civic; centre, civic; civic centerศูนย์กลางสถานที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic culture; culture, civicวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic dutyหน้าที่ของพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
civic dutyหน้าที่ของพลเมือง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Civic actionกิจกรรมทางพลเรือน [TU Subject Heading]
Civic Amenity Siteพื้นที่ทิ้งขยะ, Example: พื้นที่ซึ่งรัฐได้จัดไว้ให้ทิ้งขยะชุมชน ได้โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม [สิ่งแวดล้อม]
Civic centersศูนย์ชุมชนท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Civic improvementการปรับปรุงเมือง [TU Subject Heading]
Civic leadersผู้นำท้องถิ่น [TU Subject Heading]
Civicsหน้าที่พลเมือง [TU Subject Heading]
Civics, Americanหน้าที่พลเมืองของสหรัฐอเมริกา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก... Jaws (1975)
The fact that these people ripped off the stores... in their own communities, all that reflects... is that they have no respect for the law at all... and certainly no concept of community... or civic responsibility.ความจริงที่คนพวกนั้น / เข้ามายึดครองร้าน... ในพื้นที่ของตัวเอง / มันสะท้อนให้เห็นว่า... ถ้าพวกเขาไม่เคารพกฏหมาย / อีกต่อไป American History X (1998)
"of our forces at the front, "all payment of civic pensionsเพื่อรักษาความแกร่งและกระปรี้กระเปร่า... Malèna (2000)
Pulsating with youthful energy, while at the same time exuding a passionate sense of civic pride.และดูลื่นไหลไปกับพลังแห่งเยาว์วัย ในคราวเดียวกัน เหมือนกับความภาคภูมิใจในฐานะพลเมือง มันไหลซึมออกมาด้วยอารมณ์หลงไหล Hope Springs (2003)
I've got the groundbreaking for the new civic center.มีงานเปิดตัวศูนย์ชุมชนแห่งใหม่ Now You Know (2007)
It brings order to the chaos, fills me with civic pride.มันจัดการความพลุ่งพล่านให้สงบ เติมเต็มด้วยความภาคภูมิใจ It's Alive! (2007)
I'M ALL FOR DOING MY CIVIC DUTY, ฉันก็ทำหน้าที่ของประชาชนครบถ้วนนะ Mother Said (2008)
I was simply doing my civic duty by stopping them.หนูแค่ทำตัวเป็นพลเมืองดีไปห้ามเขาไว้ The First Taste (2008)
I don't know. Just felt it was my civic duty to share information on a crime.ฉันไม่รู้สิ เเค่รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดี เป็นหูเป็นตาให้รัฐเกี่ยวกับอาชญากรรม The Pull (2008)
Sam Crow is a leader in perpetuating civic reform.Sam Crow เป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงพลเมืองอย่างมั่นคงถาวร The Pull (2008)
It's now called the April Rhodes Civic Pavilion.มันชื่อว่าหอประชุม เอพริล โรดส์ Home (2010)
And as much as I enjoy giving impromptu civics lessons, และมากเท่าที่ฉันจะสนุกกับการเรียนกฏหมายแพ่ง Grilled Cheesus (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าที่ของพลเมือง(n) civic duty, Syn. หน้าที่พลเมือง, Example: เด็กๆ ควรจะได้รับการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมืองเป็นอย่างดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุนเมือง[khunmeūang] (n) EN: king ; lord ; civic official
หน้าที่ของพลเมือง[nāthī khøng phonlameūang] (n, exp) EN: civic duty
หน้าที่พลเมือง[nāthī phonlameūang] (n, exp) EN: civic duty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CIVIC S IH1 V IH0 K
CIVICS S IH1 V IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
civic (j) sˈɪvɪk (s i1 v i k)
civics (n) sˈɪvɪks (s i1 v i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シビック[shibikku] (n) civic; (P) [Add to Longdo]
シビックセンター[shibikkusenta-] (n) civic center; civic centre [Add to Longdo]
シビックトラスト[shibikkutorasuto] (n) civic trust [Add to Longdo]
公徳[こうとく, koutoku] (n) civic virtues; official morality [Add to Longdo]
公民科[こうみんか, kouminka] (n) (subject of) civics [Add to Longdo]
公民学[こうみんがく, koumingaku] (n) civics [Add to Longdo]
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education [Add to Longdo]
国内法[こくないほう, kokunaihou] (n) municipal (civic) law; domestic law; national law [Add to Longdo]
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Civic \Civ"ic\, a. [L.civicus, fr. civis citizen. See {City}.]
   Relating to, or derived from, a city or citizen; relating to
   man as a member of society, or to civil affairs.
   [1913 Webster]
 
   {Civic crown} (Rom. Antiq.), a crown or garland of oak leaves
    and acorns, bestowed on a soldier who had saved the life
    of a citizen in battle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 civic
   adj 1: of or relating or belonging to a city; "civic center";
       "civic problems"
   2: of or relating to or befitting citizens as individuals;
     "civil rights"; "civil liberty"; "civic duties"; "civic
     pride" [syn: {civil}, {civic}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 CIVIC
     Cyclone Integrated Video Interfaces Controller (Apple)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top