Search result for

bell

(165 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bell-, *bell*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bell[N] ระฆัง, See also: กระดิ่ง, กริ่งประตู, Syn. alarm
bell[N] ของที่มีลักษณะคล้ายระฆัง, See also: ทรงกระดิ่ง, ทรงระฆัง
bell[N] กริ่งสัญญาณ
bell[VT] ทำให้กว้างออกจนมีรูปร่างคล้ายระฆัง
bell[N] เสียงร้องหรือเสียงหอนของสุนัขล่าเนื้อ
bell[VI] ร้องหรือหอน
bell[SL] โทรหา
belle[N] คนสวยที่สุดในที่นั้น
belly[N] ช่องท้อง, See also: กระเพาะ, Syn. abdomen
belly[N] ท้อง (ของคนหรือสัตว์), See also: ส่วนท้อง, พุง, Syn. stomach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bell buoyn. ทุ่นลอยที่ติดระฆัง
bell buttonn. ปุ่มกดกริ่ง
bell captainn. หัวหน้าพนักงานรับใช้ในโรงแรม
bellboy(เบล'บอย) n. พนักงานรับใช้ในโรงแรม,คนหิ้วกระเป๋าและรับใช้ธุระอื่น ๆ ในโรงแรมหรือคลับ, Syn. bellhop
belle(เบล) n. สาวสวย,หญิงสวย, Syn. beauty
belles-lettres(เบลเล'ทระ) n.,pl. วรรณคดี,วรรณวิจิตร, See also: belletrist n. นักรรณคดี,นักวรรณวิจิตร -belletristic adj. เกี่ยวกับรรณคดี,เกี่ยวกับวรรณวิจิตร
bellicose(เบล'ลิโคส) adj. ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ, See also: bellicosity n. ความชอบต่อสู้,ความชอบทะเลาะ, Syn. belligerent ###A. pacific
belligerence(เบลลิจ'เจอเรินซฺ) n. ภาวะคล้ายสงคราม,ลักษณะกระหายสงคราม,ลักษณะชอบต่อสู้,การทำสงคราม, Syn. war
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,

English-Thai: Nontri Dictionary
bell(n) ระฆัง,กังสดาล,กระดิ่ง,กระพรวน
bellboy(n) พนักงานถือกระเป๋าในโรงแรม
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม
bellicose(adj) ชอบรบกัน,ชอบต่อสู้,ชอบทะเลาะ
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
bellman(n) คนตีระฆัง,คนเดินประกาศข่าว,ยาม
bellow(vi) ตะโกน,คำราม,ร้องเหมือนวัว,แผดเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bell butt jointรอยต่อชนปากบานนอก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Bell's palsyอัมพาตเบลล์ [มีความหมายเหมือนกับ facioplegia; palsy, facial; paralysis, facial; prosopoplegia] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bell-shaped curveเส้นโค้งรูประฆัง [มีความหมายเหมือนกับ normal curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bell-shaped; campanulate-รูประฆัง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bellowsส่วนพับยืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bellows sealกันรั่วแบบจีบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
belly button; navel; omphalus; umbilicusสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bell(หูฟัง)ชนิดถ้วย,เสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Bell Shapeรูปร่างคล้ายกับรูประฆัง [การแพทย์]
Bell's Palsyอัมพาตบางส่วนของใบหน้า,อัมพาตของประสาทที่หน้า,ประสาทหน้าอัมพาต [การแพทย์]
Bell's Phenomenonเมื่อหลับตาลูกตาข้างนั้นจะเคลื่อนขึ้นข้างบน [การแพทย์]
Bell's Responseลูกตากลอกขึ้นบน [การแพทย์]
bell-shaped curveเส้นโค้งรูประฆัง, ดู normal curve [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Belladonnaเบลลาดอนนา,พืช;เบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonnaเบลลาดอนนา [การแพทย์]
Belladonna Alkaloidsเบลลาดอนนาแอลคาลอยด์,สาร [การแพทย์]
Bellow Bagถังพักลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bella...เบลล่า... The Twilight Saga: New Moon (2009)
Belle.เบล Dark Hollow (2013)
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Starving to death... in the belly of a whale.หิวโหยไปสู่ความตาย อยู่ในท้องปลาวาฬ Pinocchio (1940)
(Man bellows) In the name of Preverti, daughter of the mountains whose embrace with Rani made the whole world tremble.ในนามของ ปเรเฟิที, ลูกสาวของภูเขา มีอ้อมกอดกับ รานี Help! (1965)
My belly's full.อิ่มชะมัด The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Do push-ups. Clapper, on your belly.อย่าผลักดันอัพ คแลปเปอบน หน้าท้องของคุณ How I Won the War (1967)
And it is a belly.และมันก็เป็นท้อง ฉันต้องการ ให้คุณพอดี How I Won the War (1967)
Saved it, took it home and put in on his stomach, holding it between belly and thigh, and went to bed.บันทึกไว้เอาไว้ที่บ้าน และใส่ในท้องของเขา ถือมันแน่นระหว่างหน้าท้อง และต้นขา How I Won the War (1967)
Pepperland is a tickle of joy on the blue belly of the universe.เปเปอแลนด คือคันของความสุข บนท้องสีฟ้าของจักรวาล Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bellI hit the man on the belly.
bellI'd like to check out. Could you call bell boy?
bellWe had not finished our work before the bell rang.
bellThe small boys rang the door bell and ran away.
bellQuit your bellyaching. You goin' to do it, or not!?
bellThe bell had already rung when I got to school.
bellThe telephone is among the inventions attributed to Bell.
bellThe question is how we will bell the cat.
bellThe name rang a bell in me.
bellThe name Edwin doesn't ring a bell.
bellThe bell rang. The teacher told the students to hand in the papers.
bellWhat did Bell invent?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะคั้นตะคอก[V] bellow, See also: bawl, shout at, yell at, reprove loudly, Syn. ขู่ตะคอก, ตะคอก, Example: พ่อแม่ที่ใช้คำพูดที่รุนแรงกับเด็กหรือตะคั้นตะคอกใส่เด็กอยู่บ่อยๆ มักจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
พุงกะทิ[N] belly, See also: abdomen, stomach, Syn. พุง, ท้อง, Example: พุงกะทิของคนอ้วนล้วนเต็มไปด้วยไขมัน, Thai definition: บริเวณหน้าท้อง, Notes: (ปาก)
ระฆัง[N] bell, Example: ระฆังใบเล็กที่แขวนอยู่บนขอบประตูส่งเสียงดังกุ๋งกิ๋ง, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้ตีให้เกิดเสียงเป็นอาณัติสัญญาณ หล่อด้วยทองเหลืองเป็นต้น รูปคล้ายลูกฟักตัด มีหูติดอยู่ตอนบน
ตะเบ็งเสียง[V] shout, See also: bellow, bawl, cry out, holler, yell' roar, Syn. แผดเสียง, เบ่งเสียง, Example: เขาต้องตะเบ็งเสียงแข่งกับเสียงเพลงที่ดังจนแสบแก้วหู, Thai definition: เบ่งเสียงออกให้ดังเกินสมควร
ร้อง[V] cry, See also: bellow, bawl, cry out, squeal, squawk, screech, roar, Example: เสียงนกแสกเกิดจากเวลาตกใจแล้วร้องออกมาอย่างโหยหวน, Thai definition: เปล่งเสียงดัง
พุง[N] belly, See also: stomach, abdomen, Syn. ท้อง, Example: หนุ่มๆ คว้าผ้าขาวม้าพาดบ่าเคียนพุงตามถนัด โดยกะใช้ผ้าขาวม้าทำทุกอย่างแทนผ้าเช็ดตัว
อุทร[N] abdomen, See also: belly, Syn. ท้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฮึกห้าว[ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย
กระดิ่ง[N] bell, See also: small bell, Example: ถ้ามีเสียงกระดิ่งรถเข็นมาดังหน้าบ้านเด็กจะรีบขอสตางค์แม่ไปซื้อไอศครีม, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องทำเสียงสัญญาณทำด้วยโลหะ มีรูปคล้ายระฆัง แต่ขนาดเล็กกว่า มีตุ้มเล็กๆ อยู่ข้างใน สำหรับทำให้เกิดเสียง, โดยปริยายหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กระดิ่งจักรยาน
กระพรวน[N] small bell, See also: bell, Syn. พรวน, ลูกพรวน, Example: ม้าตัวเล็กๆ นั้น เจ้าของผูกกระพรวนให้ เสียงมันดังเกรียวกราว, Count unit: ลูก, Thai definition: โลหะทำเป็นรูปกลมกลวงมีลูกเล็กๆ อยู่ข้างในเพื่อให้เกิดเสียง ใช้ผูกคอสัตว์เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์[n. prop.] (Alēksāndoē Krēhaēm Bēl) EN: Alexander Graham Bell   FR: Alexander Graham Bell
บัลลูนฟลาวเวอร์ [n. exp.] (banlūn flāowoē) EN: Balloon flower ; Chinese bellflower   
เห็ดแชมปิญอง [n. exp.] (het chaēm pī yøng) EN: table mushroom ; portobello mushroom ; cultivated mushroom ; button mushroom,   
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition   FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary   FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
การจราจล[n.] (kān jarājøn) EN: rebellion ; riot ; sedition   
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion   FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BELL    B EH1 L
BELLE    B EH1 L
BELLY    B EH1 L IY0
BELLI    B EH1 L IY0
BELLO    B EH1 L OW0
BELLS    B EH1 L Z
BELLA    B EH1 L AH0
BELLM    B EH1 L M
BELLEW    B EH0 L UW1
BELLES    B EH1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bell    (v) (b e1 l)
Bella    (n) (b e1 l @)
Belle    (n) (b e1 l)
belle    (n) (b e1 l)
bells    (v) (b e1 l z)
belly    (v) (b e1 l ii)
belled    (v) (b e1 l d)
belles    (n) (b e1 l z)
bellow    (v) (b e1 l ou)
bellboy    (n) (b e1 l b oi)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肚子[dù zi, ㄉㄨˋ ㄗ˙, ] belly; abdomen; stomach, #3,235 [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] belly, #5,534 [Add to Longdo]
腹痛[fù tòng, ㄈㄨˋ ㄊㄨㄥˋ, ] belly-ache; stomach pain, #12,584 [Add to Longdo]
贝尔[Bèi ěr, ㄅㄟˋ ㄦˇ, / ] Bell (person name), #12,978 [Add to Longdo]
怒吼[nù hǒu, ㄋㄨˋ ㄏㄡˇ, ] bellow; rave; snarl, #16,423 [Add to Longdo]
钟楼[zhōng lóu, ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ, / ] bell tower; campanile; clock tower; Bell Tower, historic attraction in Xian, Beijing etc, #28,888 [Add to Longdo]
[lú, ㄌㄨˊ, / ] belly; skin; to state, #35,154 [Add to Longdo]
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]
金文[jīn wén, ㄐㄧㄣ ㄨㄣˊ, ] bell-cauldron inscription, bronze inscription, #53,478 [Add to Longdo]
风箱[fēng xiāng, ㄈㄥ ㄒㄧㄤ, / ] bellows, #59,844 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tabellenhandbuch(n) |das, pl. Tabellenhandbücher| หนังสือที่มีข้อมูลแสดงไว้ในรูปแบบของตาราง สำหรับเปิดดูค่าต่างๆ ที่ต้องการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bellen {n}; Heulen {n}bay [Add to Longdo]
Bellen {n}bark [Add to Longdo]
Beller {m} | Beller {pl}barker | barkers [Add to Longdo]
Belletrist {m}; Belletristin {f}fiction writer [Add to Longdo]
Belletristik {f}; schöngeistige Literatur {f}(poetry and) fiction; belles lettres [Add to Longdo]
Belletristik {f}book of fiction; fiction book [Add to Longdo]
Glockenbecher {m}bell beaker [Add to Longdo]
Glockenblume {f}bell flower [Add to Longdo]
Glockenturm {m}bell tower [Add to Longdo]
Klingel {f} | Klingeln {pl}bell | bells [Add to Longdo]
Klingelknopf {m}bell push; call button [Add to Longdo]
bellen | bellend | gebellt | bellt | bellteto bark | barking | barked | barks | barked [Add to Longdo]
bellen; heulen | bellend | gebellt | bellteto bay | baying | bayed | bayed [Add to Longdo]
Bellende Hunde beißen nicht. [übtr.]His bark is worse than his bite. [Add to Longdo]
Glockenhonigfresser {m} [ornith.]Bell Miner [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
beau,beaux,bel,belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม , See also: A. laid, mal,

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
あんこ型[あんこがた, ankogata] (n) sumo wrestler with a big belly [Add to Longdo]
かん;くわん[, kan ; kuwan] (adv,adv-to) (on-mim) ding; chime (sound of a bell or a small gong) [Add to Longdo]
じゃんじゃん[, janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
ちりんちりん[, chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
りんりん[, rinrin] (adv) (on-mim) bell ringing (chiming) [Add to Longdo]
イングリッシュブルーベル[, ingurisshuburu-beru] (n) (English) bluebell [Add to Longdo]
ウエディングベル;ウェディングベル[, uedeinguberu ; uedeinguberu] (n) wedding bell [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベル[べる, beru] bell (BEL) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve) [Add to Longdo]
メッセージ安全保護ラベル[メッセージあんぜんほごラベル, messe-ji anzenhogo raberu] message security labelling [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, n. [AS. belle, fr. bellan to bellow. See {Bellow}.]
   1. A hollow metallic vessel, usually shaped somewhat like a
    cup with a flaring mouth, containing a clapper or tongue,
    and giving forth a ringing sound on being struck.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bells have been made of various metals, but the best
      have always been, as now, of an alloy of copper and
      tin.
      [1913 Webster]
 
   {The Liberty Bell}, the famous bell of the Philadelphia State
    House, which rang when the Continental Congress declared
    the Independence of the United States, in 1776. It had
    been cast in 1753, and upon it were the words "Proclaim
    liberty throughout all the land, to all the inhabitants
    thereof."
    [1913 Webster]
 
   2. A hollow perforated sphere of metal containing a loose
    ball which causes it to sound when moved.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything in the form of a bell, as the cup or corol of a
    flower. "In a cowslip's bell I lie." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch.) That part of the capital of a column included
    between the abacus and neck molding; also used for the
    naked core of nearly cylindrical shape, assumed to exist
    within the leafage of a capital.
    [1913 Webster]
 
   5. pl. (Naut.) The strikes of the bell which mark the time;
    or the time so designated.
    [1913 Webster]
 
   Note: On shipboard, time is marked by a bell, which is struck
      eight times at 4, 8, and 12 o'clock. Half an hour after
      it has struck "eight bells" it is struck once, and at
      every succeeding half hour the number of strokes is
      increased by one, till at the end of the four hours,
      which constitute a watch, it is struck eight times.
      [1913 Webster]
 
   {To bear away the bell}, to win the prize at a race where the
    prize was a bell; hence, to be superior in something.
    --Fuller.
 
   {To bear the bell}, to be the first or leader; -- in allusion
    to the bellwether or a flock, or the leading animal of a
    team or drove, when wearing a bell.
 
   {To curse by bell}, {book}, {and candle}, a solemn form of
    excommunication used in the Roman Catholic church, the
    bell being tolled, the book of offices for the purpose
    being used, and three candles being extinguished with
    certain ceremonies. --Nares.
 
   {To lose the bell}, to be worsted in a contest. "In single
    fight he lost the bell." --Fairfax.
 
   {To shake the bells}, to move, give notice, or alarm. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Bell is much used adjectively or in combinations; as,
      bell clapper; bell foundry; bell hanger; bell-mouthed;
      bell tower, etc., which, for the most part, are
      self-explaining.
      [1913 Webster]
 
   {Bell arch} (Arch.), an arch of unusual form, following the
    curve of an ogee.
 
   {Bell cage}, or {Bell carriage} (Arch.), a timber frame
    constructed to carry one or more large bells.
 
   {Bell cot} (Arch.), a small or subsidiary construction,
    frequently corbeled out from the walls of a structure, and
    used to contain and support one or more bells.
 
   {Bell deck} (Arch.), the floor of a belfry made to serve as a
    roof to the rooms below.
 
   {Bell founder}, one whose occupation it is to found or cast
    bells.
 
   {Bell foundry}, or {Bell foundery}, a place where bells are
    founded or cast.
 
   {Bell gable} (Arch.), a small gable-shaped construction,
    pierced with one or more openings, and used to contain
    bells.
 
   {Bell glass}. See {Bell jar}.
 
   {Bell hanger}, a man who hangs or puts up bells.
 
   {Bell pull}, a cord, handle, or knob, connecting with a bell
    or bell wire, and which will ring the bell when pulled.
    --Aytoun.
 
   {Bell punch}, a kind of conductor's punch which rings a bell
    when used.
 
   {Bell ringer}, one who rings a bell or bells, esp. one whose
    business it is to ring a church bell or chime, or a set of
    musical bells for public entertainment.
 
   {Bell roof} (Arch.), a roof shaped according to the general
    lines of a bell.
 
   {Bell rope}, a rope by which a church or other bell is rung.
    
 
   {Bell tent}, a circular conical-topped tent.
 
   {Bell trap}, a kind of bell shaped stench trap.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, v. t. [imp. & p. p. {Belled}; p. pr. & vb. n.
   {Belling}.]
   To put a bell upon; as, to bell the cat.
   [1913 Webster]
 
   2. To make bell-mouthed; as, to bell a tube.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, v. i.
   To develop bells or corollas; to take the form of a bell; to
   blossom; as, hops bell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, v. t. [AS. bellan. See {Bellow}.]
   To utter by bellowing. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bell \Bell\, v. i.
   To call or bellow, as the deer in rutting time; to make a
   bellowing sound; to roar.
   [1913 Webster]
 
      As loud as belleth wind in hell.     --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      The wild buck bells from ferny brake.  --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bell
   n 1: a hollow device made of metal that makes a ringing sound
      when struck
   2: a push button at an outer door that gives a ringing or
     buzzing signal when pushed [syn: {doorbell}, {bell},
     {buzzer}]
   3: the sound of a bell being struck; "saved by the bell"; "she
     heard the distant toll of church bells" [syn: {bell}, {toll}]
   4: (nautical) each of the eight half-hour units of nautical time
     signaled by strokes of a ship's bell; eight bells signals
     4:00, 8:00, or 12:00 o'clock, either a.m. or p.m. [syn:
     {bell}, {ship's bell}]
   5: the shape of a bell [syn: {bell}, {bell shape}, {campana}]
   6: a phonetician and father of Alexander Graham Bell (1819-1905)
     [syn: {Bell}, {Melville Bell}, {Alexander Melville Bell}]
   7: English painter; sister of Virginia Woolf; prominent member
     of the Bloomsbury Group (1879-1961) [syn: {Bell}, {Vanessa
     Bell}, {Vanessa Stephen}]
   8: United States inventor (born in Scotland) of the telephone
     (1847-1922) [syn: {Bell}, {Alexander Bell}, {Alexander Graham
     Bell}]
   9: a percussion instrument consisting of a set of tuned bells
     that are struck with a hammer; used as an orchestral
     instrument [syn: {chime}, {bell}, {gong}]
   10: the flared opening of a tubular device
   v 1: attach a bell to; "bell cows"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top