ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จ่าหน้า

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จ่าหน้า-, *จ่าหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ่าหน้า[V] address, See also: write down, Example: จงจ่าหน้าซองจดหมายนี้ถึงผู้จัดการบริษัทขนส่ง, Thai definition: เขียนบอกไว้ข้างหน้า, เขียนบอกไว้ที่ต้นเรื่อง
จ่าหน้าซอง[V] address, Syn. จ่าหน้าจดหมาย, Example: เขาจ่าหน้าซองทั้ง 50 ซองเรียบร้อยแล้วและกำลังจะติดแสตมป์เป็นขั้นตอนต่อไป, Thai definition: บอกหรือเขียนชื่อ ที่อยู่ ของผู้รับบนซอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จ่าหน้าก. เขียนบอกไว้ข้างหน้า เช่น จ่าหน้าซอง, เขียนบอกไว้ที่ต้นเรื่อง เช่น จ่าหน้าเรื่อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด Blazing Saddles (1974)
It's getting worse here.มันเลวร้ายลงที่นี่ ประธานาธิบดีจ่าหน้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
And addressed to boozy Barley Blair.และจ่าหน้าถึงเหล้าข้าวบาร์เลย์แบลร์ The Russia House (1990)
Plain brown wrapper. No return address.ห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล ไม่จ่าหน้าผู้ส่ง In the Mouth of Madness (1994)
This one was misdirected at first. No wonder, for she wrote the direction very ill, indeed!ฉบับนี้ดูเหมือนจะส่งผิดในตอนแรก ไม่ต้องแปลกใจเพราะหล่อนเขียนจ่าหน้าซองได้แย่มาก Episode #1.5 (1995)
Didn't even have the courage to write your own name on it.ไม่กล้าแม้แต่จะใส่ชื่อคุณลง ตรงจ่าหน้าซอง Mr. Monk and the Game Show (2004)
It's addressed to Papa.จ่าหน้าซองถึงพ่อ Pride & Prejudice (2005)
Who was this someone? There's no return address on the envelope.ไม่จ่าหน้าชื่อที่อยู่ผู้ส่งบนซองว่ะ Pilot (2005)
Then how come all your letters are addressed to your wife?เหรอ.. แล้วทำไมจดหมายแก จ่าหน้าถึงแต่เมียแกทุกฉบับเลย.. Letters from Iwo Jima (2006)
You know where this goes?- รู้มั้ยว่าฉันจ่าหน้าที่ไหน Chuck Versus the Wookiee (2007)
It's addressed to you.จ่าหน้าถึงลูก Stardust (2007)
I'll leave the papers at my reception under your name.ผมจะฝากเอกสารจ่าหน้าถึงคุณ ไว้ที่หน้าห้องผม RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าเรื่อง[v. exp.] (jānā reūang) EN: write the reference   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
address to[PHRV] จ่าหน้าซองถึง, See also: เขียนถึง, Syn. direct to
direct to[PHRV] จ่าหน้า (ซอง, ห่อ) ถึง, Syn. address to
direct[VT] จ่าหน้าซอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
caption(แคพ'เชิน) {captioned,captioning,captions} n. หัวข้อ,ข้อความจ่าหน้า,คำอธิบายภาพ vt. เพิ่มหัวข้อ,จ่าหน้า, Syn. heading, title, head
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
superscribe(ซู'เพอสไครบฺ) vt. เขียนบน,ทำเครื่องหมายบน,จ่าหน้าซอง,เขียนด้านหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
address(vt) กล่าวกับ,จ่าหน้าซองถึง
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
head(vt) นำ,เป็นหัวหน้า,อยู่ต้น,ขึ้นหน้า,จ่าหน้า
superscription(n) การจ่าหน้าซอง
title(vt) ตั้งชื่อ,จ่าหน้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top