ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

belligerency

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belligerency-, *belligerency*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belligerency(บะลิจ'เจอเรินซี) n. ภาวะสงคราม,ภาวะเข้าสู่การทำสงคราม, Syn. aggression ###A. peace,

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerency(n) ภาวะสงคราม,การทำสงคราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belligerencyการเป็นคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belligerency (n) bˈɪlˈɪʤərənsiː (b i1 l i1 jh @ r @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
交戦権[こうせんけん, kousenken] (n) right of belligerency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belligerence \Bel*lig"er*ence\, Belligerency \Bel*lig"er*en*cy\,
   n.
   The quality of being belligerent.
   [1913 Webster]
 
   2. the act or state of being engaged in war or a warlike
    conflict; warfare.
 
   Syn: hostilities.
     [WordNet 1.5]
 
   3. an aggressively hostile or warlike attitude or nature; a
    readiness to fight or offend, with little or no
    provocation.
    [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belligerency
   n 1: hostile or warlike attitude or nature [syn: {belligerence},
      {belligerency}]
   2: fighting; acts of overt warfare; "the outbreak of
     hostilities" [syn: {hostilities}, {belligerency}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top