Search result for

belligerent

(33 entries)
(0.0331 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -belligerent-, *belligerent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belligerent[ADJ] เป็นปฏิปักษ์, See also: ก้าวร้าว, Syn. bellicose, Ant. pacific

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belligerent(บะลิจ'เจอเรินทฺ) adj. ชอบสงคราม,ทำสงคราม,มุ่งร้าย,ก่อสงคราม n. ภาวะสงคราม,ฝ่ายที่เข้าทำสงคราม, Syn. pugnacious ###A. pacific

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
belligerentคู่สงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
belligerentคู่สงคราม (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But also dizzy and a little belligerent.แต่ยังทำให้สับสนและเกิดเรื่องวิวาทได้ Communication Studies (2010)
My dad was defending himself from a belligerent arrest.พ่อของผมได้ปกป้องตัวเอง ถูกจับกุมจากเหตุทะเลาะกัน Episode #1.2 (2010)
I could either tell your parole officer that you were belligerent or cooperative.ผมอาจจะบอกเจ้าหน้าที่ ลาดตระเวนคุณก็ได้น่ะ ว่าคุณมีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือว่าให้ความร่วมมือดี The Couple in the Cave (2010)
Usually this stuff rolls right off your back, but lately, you've been belligerent, angry, pushing people away.สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ มันคงหนักมาก และเมื่อกี้ครูคิดว่าเธอก้าวร้าว แต่ความโกรธ มันมักผลักไสคนอื่นให้ออกไปจากตัวเธอ Never Been Kissed (2010)
He could be belligerent.เขาอาจเป็นคนชอบมีเรื่อง Self Fulfilling Prophecy (2011)
HILLARY CLINTON: North Korea continues to act in a provocative and belligerent manner.เกาหลีเหนือยังไม่เลิกการยั่วยุ และก้าวร้าว Red Dawn (2012)
According to the kids, you were typical abusive belligerent self, only more so.ตามที่เด็กๆพูด คุณเป็นพวกชอบดูถูก แถมยังใช้ความรุนแรง นอกจากนั้น Big Brother (2012)
Sue's adult baby is being a belligerent pain in my booty, and I am not gonna take it anymore!ทารกเฒ่าของซู และฉันจะไม่ เอามันอีกแล้ว Lights Out (2013)
No. But Morrison sounded drunk and belligerent again.ไม่ แต่เสียงมอร์ริสันดูจะเมา แล้วก็ทะเลาะกันอีกแล้ว All That Remains (2013)
You're belligerent!เจ้าก้าวร้าว! Return of the Condor Heroes (1983)
Well, these inmates became belligerent and they refused to rack in.ก็ไอ้พวกนักโทษมันแข็งข้อ ไม่ยอมทำตาม Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
I'm supposed to be the belligerent one, remember?ฉันซะอีกที่เป็นจอมหาเรื่อง นายจำได้มั้ย Wendigo (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึกห้าว[ADJ] bellicose, See also: belligerent, combative, Example: จ้าวกระทิงหนุ่มตัวนั้นนิสัยฮึกห้าว เที่ยวขวิดสัตว์อื่นไปทั่วป่า, Thai definition: คะนองอย่างเกรี้ยวกราด, คะนองอย่างดุร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter

CMU English Pronouncing Dictionary
BELLIGERENT    B AH0 L IH1 JH ER0 AH0 N T
BELLIGERENTS    B AH0 L IH1 JH ER0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
belligerent    (n) (b i1 l i1 jh @ r @ n t)
belligerents    (n) (b i1 l i1 jh @ r @ n t s)
belligerently    (a) (b i1 l i1 jh @ r @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喧嘩腰;けんか腰[けんかごし, kenkagoshi] (n,adj-no) belligerent [Add to Longdo]
交戦国[こうせんこく, kousenkoku] (n) warring nations; belligerents [Add to Longdo]
好戦的[こうせんてき, kousenteki] (adj-na) belligerent; warlike [Add to Longdo]
好戦的な人[こうせんてきなひと, kousentekinahito] (n) (a) militant; (a) belligerent [Add to Longdo]
戦国[せんごく, sengoku] (n) belligerent country; country in civil war; warring states; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belligerent \Bel*lig"er*ent\, n.
   A nation or state recognized as carrying on war; a person
   engaged in warfare.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Belligerent \Bel*lig"er*ent\, a. [L. bellum war + gerens,
   -entis, waging, p. pr. of gerere to wage: cf. F.
   bellig['e]rant. See {Bellicose}, {Jest}.]
   1. Waging war; carrying on war. "Belligerent powers." --E.
    Everett.
    [1913 Webster]
 
   2. Pertaining, or tending, to war; of or relating to
    belligerents; as, a belligerent tone; belligerent rights.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 belligerent
   adj 1: characteristic of an enemy or one eager to fight;
       "aggressive acts against another country"; "a belligerent
       tone" [syn: {aggressive}, {belligerent}]
   2: engaged in war; "belligerent (or warring) nations" [syn:
     {belligerent}, {militant}, {war-ridden}, {warring}]
   n 1: someone who fights (or is fighting) [syn: {combatant},
      {battler}, {belligerent}, {fighter}, {scrapper}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top