ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squawk

S K W AO1 K   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squawk-, *squawk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squawk[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว
squawk[VI] ร้องโอ๊ก, See also: ร้องเสียงดัง, Syn. cry, hoot, screech
squawk[VI] บ่นเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ร้องทุกข์, Syn. complain, protest
squawk[VT] บ่นเสียงดัง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ร้องทุกข์, Syn. complain, protest
squawk[N] เสียงร้องดัง, Syn. screech, yawp
squawk[N] การบ่นเสียงดัง, See also: การร้องทุกข์, Syn. complaint, protest
squawker[N] คนที่ร้องเสียงดัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squawk(สควอค) vi.,vt.,n. (เสียง) ร้องเสียงด้วยความเจ็บปวดหรือตกใจ (เช่น เสียงร้องของเป็ดหรือไก่) บ่นเสียงดัง,ร้องทุกข์, Syn. scream,squal

English-Thai: Nontri Dictionary
squawk(vi) บ่น,ร้องทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Squawk ident and proceed east out of the area.โปรดแสดงตน และเปลี่ยนทิศทางบินไปทางตะวันออกด้วย Transformers (2007)
Juliet-Mike-21, squawk 4201, ident.เจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน 4-6 ตรงไปยังอัลเบอร์เคอร์กี 000 ABQ (2009)
Hover taxi, Delta runway. Squawk ident. - You see that?... คุณเห็นหรือเปล่า/เห็นครับ Avatar (2009)
Squawk 7700 in ident.สคว็อค 7700 กำลังรายงาน I Haven't Told You Everything (2010)
( siren squawks )( siren squawks ) The Badass Seed (2011)
(light sabers crackling on TV) (bird squawks outside)มันเป็นสารคดีที่ดีมาก The Ornithophobia Diffusion (2011)
You got a squawk box.คุณได้รับกล่องบ่น. Captain Phillips (2013)
I'm gonna make you an offer that you can't squawk at.ทำให้คุณข้อเสนอที่คุณไม่สามารถ บ่นที่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นแร้งเต้นกา[V] squawk, See also: screech, Syn. โกรธฉุนเฉียว, Example: บางคนพอถูกวิจารณ์เข้าหน่อยก็เต้นแร้งเต้นกา

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUAWK S K W AO1 K
SQUAWKS S K W AO1 K S
SQUAWKING S K W AO1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squawk (v) skwˈɔːk (s k w oo1 k)
squawks (v) skwˈɔːks (s k w oo1 k s)
squawked (v) skwˈɔːkt (s k w oo1 k t)
squawker (n) skwˈɔːkər (s k w oo1 k @ r)
squawkers (n) skwˈɔːkəz (s k w oo1 k @ z)
squawking (v) skwˈɔːkɪŋ (s k w oo1 k i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
スコーカー[, suko-ka-] (n) squawker; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Night \Night\ (n[imac]t), n. [OE. night, niht, AS. neaht, niht;
   akin to D. nacht, OS. & OHG. naht, G. nacht, Icel. n[=o]tt,
   Sw. natt, Dan. nat, Goth. nahts, Lith. naktis, Russ. noche,
   W. nos, Ir. nochd, L. nox, noctis, Gr. ny`x, nykto`s, Skr.
   nakta, nakti. [root]265. Cf. {Equinox}, {Nocturnal}.]
   1. That part of the natural day when the sun is beneath the
    horizon, or the time from sunset to sunrise; esp., the
    time between dusk and dawn, when there is no light of the
    sun, but only moonlight, starlight, or artificial light.
    [1913 Webster]
 
       And God called the light Day, and the darkness he
       called Night.             --Gen. i. 5.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence:
    (a) Darkness; obscurity; concealment.
      [1913 Webster]
 
         Nature and nature's laws lay hid in night.
                          --Pope.
      [1913 Webster]
    (b) Intellectual and moral darkness; ignorance.
    (c) A state of affliction; adversity; as, a dreary night
      of sorrow.
    (d) The period after the close of life; death.
      [1913 Webster]
 
         She closed her eyes in everlasting night.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Do not go gentle into that good night
         Rage, rage against the dying of the light.
                          --Dylan
                          Thomas.
      [PJC]
    (e) A lifeless or unenlivened period, as when nature seems
      to sleep. "Sad winter's night". --Spenser.
      [1913 Webster]
 
   Note: Night is sometimes used, esp. with participles, in the
      formation of self-explaining compounds; as,
      night-blooming, night-born, night-warbling, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Night by night}, {Night after night}, nightly; many nights.
    [1913 Webster]
 
       So help me God, as I have watched the night,
       Ay, night by night, in studying good for England.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Night bird}. (Zool.)
    (a) The moor hen ({Gallinula chloropus}).
    (b) The Manx shearwater ({Puffinus Anglorum}).
 
   {Night blindness}. (Med.) See {Hemeralopia}.
 
   {Night cart}, a cart used to remove the contents of privies
    by night.
 
   {Night churr}, (Zool.), the nightjar.
 
   {Night crow}, a bird that cries in the night.
 
   {Night dog}, a dog that hunts in the night, -- used by
    poachers.
 
   {Night fire}.
    (a) Fire burning in the night.
    (b) Ignis fatuus; Will-o'-the-wisp; Jask-with-a-lantern.
      
 
   {Night flyer} (Zool.), any creature that flies in the night,
    as some birds and insects.
 
   {night glass}, a spyglass constructed to concentrate a large
    amount of light, so as see objects distinctly at night.
    --Totten.
 
   {Night green}, iodine green.
 
   {Night hag}, a witch supposed to wander in the night.
 
   {Night hawk} (Zool.), an American bird ({Chordeiles
    Virginianus}), allied to the goatsucker. It hunts the
    insects on which it feeds toward evening, on the wing, and
    often, diving down perpendicularly, produces a loud
    whirring sound, like that of a spinning wheel. Also
    sometimes applied to the European goatsuckers. It is
    called also {bull bat}.
 
   {Night heron} (Zool.), any one of several species of herons
    of the genus {Nycticorax}, found in various parts of the
    world. The best known species is {Nycticorax griseus}, or
    {Nycticorax nycticorax}, of Europe, and the American
    variety (var. naevius). The yellow-crowned night heron
    ({Nyctanassa violacea} syn. {Nycticorax violaceus})
    inhabits the Southern States. Called also {qua-bird}, and
    {squawk}.
 
   {Night house}, a public house, or inn, which is open at
    night.
 
   {Night key}, a key for unfastening a night latch.
 
   {Night latch}, a kind of latch for a door, which is operated
    from the outside by a key.
 
   {Night monkey} (Zool.), an owl monkey.
 
   {night moth} (Zool.), any one of the noctuids.
 
   {Night parrot} (Zool.), the kakapo.
 
   {Night piece}, a painting representing some night scene, as a
    moonlight effect, or the like.
 
   {Night rail}, a loose robe, or garment, worn either as a
    nightgown, or over the dress at night, or in sickness.
    [Obs.]
 
   {Night raven} (Zool.), a bird of ill omen that cries in the
    night; esp., the bittern.
 
   {Night rule}.
    (a) A tumult, or frolic, in the night; -- as if a
      corruption, of night revel. [Obs.]
    (b) Such conduct as generally rules, or prevails, at
      night.
 
         What night rule now about this haunted grove?
                          --Shak.
 
   {Night sight}. (Med.) See {Nyctolopia}.
 
   {Night snap}, a night thief. [Cant] --Beau. & Fl.
 
   {Night soil}, human excrement; -- so called because in cities
    it is collected by night and carried away for manure.
 
   {Night spell}, a charm against accidents at night.
 
   {Night swallow} (Zool.), the nightjar.
 
   {Night walk}, a walk in the evening or night.
 
   {Night walker}.
    (a) One who walks in his sleep; a somnambulist; a
      noctambulist.
    (b) One who roves about in the night for evil purposes;
      specifically, a prostitute who walks the streets.
 
   {Night walking}.
    (a) Walking in one's sleep; sleep walking; somnambulism;
      noctambulism.
    (b) Walking the streets at night with evil designs.
 
   {Night warbler} (Zool.), the sedge warbler ({Acrocephalus
    phragmitis}); -- called also {night singer}. [Prov. Eng.]
    
 
   {Night watch}.
    (a) A period in the night, as distinguished by the change
      of watch.
    (b) A watch, or guard, to aford protection in the night.
      
 
   {Night watcher}, one who watches in the night; especially,
    one who watches with evil designs.
 
   {Night witch}. Same as {Night hag}, above.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squawk \Squawk\ (skw[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Squawked}
   (skw[add]kt); p. pr. & vb. n. {Squawking}.] [See {Squeak}.]
   To utter a shrill, abrupt scream; to squeak harshly.
   [1913 Webster]
 
   {Squawking thrush} (Zool.), the missel turush; -- so called
    from its note when alarmed. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squawk \Squawk\, n.
   1. Act of squawking; a harsh squeak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The American night heron. See under {Night}.
    [1913 Webster]
 
   {Squawk duck} (Zool.), the bimaculate duck ({Anas
    glocitans}). It has patches of reddish brown behind, and
    in front of, each eye. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squawk
   n 1: the noise of squawking; "she awoke to the squawk of
      chickens"; "the squawk of car horns"
   2: informal terms for objecting; "I have a gripe about the
     service here" [syn: {gripe}, {kick}, {beef}, {bitch},
     {squawk}]
   v 1: utter a harsh abrupt scream [syn: {squawk}, {screak},
      {skreak}, {skreigh}, {screech}]
   2: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
     {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
     {holler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top