หรือคุณหมายถึง sqüal?
Search result for

squeal

(36 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squeal-, *squeal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squeal[N] เสียงร้องแหลม, Syn. scream, wail, yowl
squeal[VI] ร้องเสียงแหลม, Syn. scream, screech, wail
squeal[VI] แจ้งเบาะแส (คำสแลง), See also: เปิดเผยข้อมูลแก่ตำรวจ, Syn. confess, smitch, tell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squeal(สควีล) n. เสียงร้องแหลม (เช่น เนื่องจากความเจ็บปวด ความกลัว) . vi. ร้องเสียงแหลม,บอกเปิดเผย,ซัดทอด., See also: squealer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
squeal(vi) ค้านเสียงหลง,ร้องเสียงแหลม,ซัดทอด,เปิดเผย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[TIRES SQUEALING]เอ๊ย! Normal (2008)
(Marla squeals)ไทเลอร์//โอ้ โอ้ว อู้วว! Fight Club (1999)
(Tyler and Marla squeal)คนที่ทำลายของๆผมได้สร้างมุมมองใหม่ให้ผม Fight Club (1999)
Rob, you're not nailing the squeal.ร็อบ นี่นายไม่ได้เค้นเสียง Rock Star (2001)
-That's a ping, not a squeal.- มันต้องเปรี้ยง! ไม่ใช่ปรี้ด! Rock Star (2001)
Those 2 kids next door have squealed on the workshop already2 คนห้องถัดไป บอกตำแหน่งโกดังแล้ว Infernal Affairs (2002)
(Car engine revs, tyres squeal)(Car engine revs, tyres squeal21 Grams (2003)
(Tyres squeal)(Tyres squeal21 Grams (2003)
( girls squealing and laughing )( girls squealing and laughing ) The O.C. (2003)
( girls squealing and giggling )( girls squealing and giggling ) The O.C. (2003)
-If I squeal I'm doomed!- ขืนบอก ผมก็แย่สิ! Uno (2004)
-Why did you squeal?- แกบอกทำไมวะ Uno (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squealA black limo rounded the corner with a squeal of tires.

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUEAL    S K W IY1 L
SQUEALS    S K W IY1 L Z
SQUEALING    S K W IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squeal    (v) (s k w ii1 l)
squeals    (v) (s k w ii1 l z)
squealed    (v) (s k w ii1 l d)
squealer    (n) (s k w ii1 l @ r)
squealers    (n) (s k w ii1 l @ z)
squealing    (v) (s k w ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尖声啼哭[jiān shēng tí kū, ㄐㄧㄢ ㄕㄥ ㄊㄧˊ ㄎㄨ, / ] squeal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃあぎゃあ[, gyaagyaa] (adv,n) scream; squawk; squeal [Add to Longdo]
キー[, ki-] (n) (1) key; (2) long squealing sound; (P) [Add to Longdo]
ブヒブヒ[, buhibuhi] (n) (See ブウブウ・1) squealing (e.g. of small pigs); oinking [Add to Longdo]
垂れ込み[たれこみ, tarekomi] (n) tip-off; squealing (to authorities) [Add to Longdo]
垂れ込む;たれ込む[たれこむ, tarekomu] (v5m) to inform on someone; to squeal (to the police) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeal \Squeal\, n.
   A shrill, sharp, somewhat prolonged cry.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squeal \Squeal\ (skw[=e]l), v. i. [imp. & p. p. {Squealed}
   (skw[=e]ld); p. pr. & vb. n. {Squealing}.] [Of Scand. origin;
   cf. Sw. sqv[aum]la, Norw. skvella. Cf. {Squeak}, {Squall}.]
   1. To cry with a sharp, shrill, prolonged sound, as certain
    animals do, indicating want, displeasure, or pain.
    [1913 Webster]
 
   2. To turn informer; to betray a secret. [Slang]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squeal
   n 1: a high-pitched howl
   v 1: utter a high-pitched cry, characteristic of pigs [syn:
      {squeal}, {oink}]
   2: confess to a punishable or reprehensible deed, usually under
     pressure [syn: {confess}, {squeal}, {fink}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top