Search result for

holler

(39 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -holler-, *holler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
holler[N] การตะโกน, See also: การร้องเสียงดัง
holler[VI] ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell
holler[VT] ตะโกน (คำไม่เป็นทางการ), See also: ตะโกนเรียก, Syn. bawl, shout, yell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
holler(ฮอล'เลอะ) v. ร้องดัง,ตะโกน,โอดครวญ,ร้องทุกข์,n. เสียงโอดครวญ,เสียงร้องตะโกน
hollerith cardบัตรฮอลเลอริทหมายถึงบัตรที่ฮอลเลอริท (Dr. John Hollerith) เป็นผู้ออกแบบ ทำด้วยกระดาษ ต้องมีขนาดมาตรฐาน (7 1/8 x 3 1/4 นิ้ว) ใช้สำหรับบรรจุข้อมูลโดยเจาะเป็นรูตามรหัสที่กำหนด คอมพิวเตอร์สามารถอ่านรูบนบัตรเหล่านี้แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำเพื่อใช้ประมวลผลได้ ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว เพราะใช้สื่อเก็บข้อมูลอย่างอื่น สะดวกกว่า ผิดพลาดน้อยกว่า เช่น จานบันทึก แถบบันทึก มีความหมายเหมือน computer card
hollerith codeรหัสฮอลเลอริทหมายถึง รหัสที่ใช้กับบัตรที่ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริท เป็นผู้กำหนดไว้ มีลักษณะเป็นรูสี่เหลี่ยมที่เจาะในแต่ละคอลัมน์ของบัตร เช่น ถ้าเจาะตำแหน่งคอลัมน์ที่ 12 และ 1 หมายถึงอักษร A ถ้าเจาะที่ตำแหน่งคอลัมน์ที่ 0 และ 9 หมายถึงอักษร Z เป็นต้น มีความหมายเหมือน card code
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hollerith cardบัตรฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Hollerith codeรหัสฮอลเลอริท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If I hear anything, I'll be sure to give you a holler.ถ้าได้เรื่องอะไรจะรีบตะโกนบอกคุณเลย Jumper (2008)
Holler if you need me.เฮอร์รี่ ถ้านายต้องการฉัน The Beginning of the End (2008)
You holler if you change your mind.เรียกฉันถ้านายเปลี่ยนใจ Blow Out (2008)
Damn. You don't think he...? Holler if you need me.เอาล่ะ ขอคุณมากพวก ขอบคุณอย่างมากสำหรับเรื่องนั้น นี่เป็นรูปถ่ายล่าสุด Grilled (2009)
- any questions, just holler.-ถ้าอยากถามอะไร แค่ตะโกนน่ะ Dex Takes a Holiday (2009)
Hey, if you happen to find a brand-new factory-issued oil pan, holler.เฮ้ย.. ถ้าแกเจออ่างน้ำมันเครื่อง อันใหม่เอี่ยมจากโรงงาน, ค่อยตะโกนบอก Carriers (2009)
Oh. Quit hollering.หยุดตะโกนได้แล้ว Beautifully Broken (2010)
I've been out there hollering for help for 10 minutes.ฉันตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือนานแล้วนะ Beautifully Broken (2010)
But if you need anything, holler.แต่ถ้าคุณอยากได้อะไร ตะโกนเรียกนะ The Death of the Queen Bee (2010)
And if you see anything, holler. I'll come running.และถ้าเห็นอะไรก็ตะโกนเรียก ฉันจะรีบไปดู Guts (2010)
I likes it when they run. Maybelle, give the holler!ฮืมๆ แบนี้ยิ่งมัน Rango (2011)
Holler! City of squalor!หวัดดีฮ่า เมืองหลวงของเทวดา The Hangover Part II (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hollerYou just made me miss the perfect shot when you hollered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กู่[V] holler, See also: call out, shout, cry out, hail, yell, Syn. ร้อง, กู่ร้อง, ร้องเรียก, กู่เรียก, Example: ชะนีกู่เสียงเล็กแหลมก้องอยู่ทั้งหุบเขา, Thai definition: ส่งเสียงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าอยู่ที่ไหน โดยปกติเปล่งเสียง วู้
ตะโกนเรียก[V] hail, See also: holler, call out, cry out, call someone loudly, Syn. ร้องเรียก, Example: ยามเช้าคุณยายเดินออกมานอกชานตะโกนเรียกลูกสาวคนโตให้จัดหาอาหารเช้าให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.)   
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
ตะโกนเรียก[v. exp.] (takōn rīek) EN: hail ; holler ; call out ; cry out ; call someone loudly   FR: crier ; s'écrier

CMU English Pronouncing Dictionary
HOLLER    HH AA1 L ER0
HOLLERN    HH AA1 L ER0 N
HOLLERS    HH AA1 L ER0 Z
HOLLERAN    HH AA1 L ER0 AH0 N
HOLLERED    HH AA1 L ER0 D
HOLLERING    HH AA1 L ER0 IH0 NG
HOLLERBACH    HH AA1 L ER0 B AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
holler    (v) (h o1 l @ r)
hollers    (v) (h o1 l @ z)
hollered    (v) (h o1 l @ d)
hollering    (v) (h o1 l @ r i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 holler
   n 1: a very loud utterance (like the sound of an animal); "his
      bellow filled the hallway" [syn: {bellow}, {bellowing},
      {holla}, {holler}, {hollering}, {hollo}, {holloa}, {roar},
      {roaring}, {yowl}]
   2: a small valley between mountains; "he built himself a cabin
     in a hollow high up in the Appalachians" [syn: {hollow},
     {holler}]
   v 1: shout out; "He hollered out to surrender our weapons" [syn:
      {holler}, {holler out}]
   2: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   3: complain; "What was he hollering about?" [syn: {gripe},
     {bitch}, {grouse}, {crab}, {beef}, {squawk}, {bellyache},
     {holler}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top