ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鼓风机

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼓风机-, *鼓风机*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] bellows; ventilator; air blower, #47,270 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These blowers make a hell of a lot of noise.[CN] 这些鼓风机使 大量的噪音的地狱。 Silent Venom (2009)
Stage one. Powerful electric motors force air to stage two.[CN] 第一级是强烈电动鼓风机 将空气送入第二级 Part V (1988)
I'm trying out my new blaster on Inspector Leblanc tomorrow.[CN] 明天我要给勒布朗探长试试新的鼓风机 Inspector Bellamy (2009)
We're gonna start shutting down the blowers to the entire boat.[CN] 我们就要开始关停 鼓风机整个船。 Silent Venom (2009)
- Yes. There were fans to make the fire hotter.[CN] 对,那儿有很多鼓风机 可以让火烧得更旺 Shoah (1985)
The statistics, the locations, the carbon monoxide fans, the midnight raids on the ghettoes...[CN] 那么多统计数据、地点、 一氧化碳鼓风机、 午夜突袭犹太人区。 。 Part IV (1988)
- The fans?[CN] 鼓风机? Shoah (1985)
that we left the fans on too long.[CN] 我们让鼓风机仍然开着 并持续了很长时间 Shoah (1985)
Run-in with a giant fan.[CN] 和鼓风机叫板 Hollywood Babylon (2007)
And there are tubas.[CN] 。栖息鼓风机与喇叭 The First $20 Million Is Always the Hardest (2002)
- No, the fan just got disconnected.[CN] 不 鼓风机的连接突出来了 La Promesse (1996)
We start the blowers in an hour, ignition shortly thereafter.[CN] 一小时内开启鼓风机 点火随后进行 Part V (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top