ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toll

T OW1 L   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toll-, *toll*
English-Thai: Longdo Dictionary
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toll[N] ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
toll[N] การสูญเสีย, See also: การถูกทำลาย, Syn. damage, deaths, losses
toll[VI] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[VT] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[N] การตีระฆัง, See also: เสียงระฆัง
tollgate[N] ประตูเก็บค่าผ่านทาง
toll call[N] โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าบริการแพงกว่าปกติ, See also: ิ(โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
tollbooth[N] ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
toll bridge[N] สะพานที่เก็บค่าผ่านทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
extoll(อิคซฺโทล') {extolled,extolling,extols,extolls} vt. สรรเสริญ,ยกย่อง., See also: extolment,extollment n., Syn. laud

English-Thai: Nontri Dictionary
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง,เก็บภาษี,เก็บค่าธรรมเนียม,เก็บค่าขนอน
extoll(vt) สรรเสริญ,ยกย่อง,เชิดชู,เยินยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tollค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tollค่าผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll bridgeสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
toll free callบริการโทรศัพท์ฟรี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll officeชุมสายโทรศัพท์ทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll roadถนนที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
toll wayทางเก็บค่าผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toll roadsทางหลวงที่มีค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]
Tollsค่าผ่านทาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, they're through the tollbooth.พวกมันผ่านด่านเก็บเงินมาแล้ว Blazing Saddles (1974)
what's this, the border? no. toll stop.- เปล่า แค่สถานีพักรถ Spies Like Us (1985)
That's near the toll booth that's being guarded by the 2nd platoon.ที่นั่นใกล้กับแผงสะพานมี กองรักษาการณ์โดยนายทหารระดับ 2 Akira (1988)
- Stop and pay the toll, kid.- หยุดและส่งค่าธรรมเนียมมา, เด็กน้อย Hocus Pocus (1993)
Everybody pays the toll.ทุกคนต้องจ่ายค่าธรรมเนียม. Hocus Pocus (1993)
Lend me the expressway toll.ขอยืมค่าทางด่วนหน่อยซิ Blues Harp (1998)
Gove me toll tomorrow.พรุ่งนี้บอกฉันนะ. Millennium Actress (2001)
Not toll tomorrow.ยังจนกระทั่งพรุ่งนี้. Millennium Actress (2001)
Keep ot toll we meet.รักษาไว้จนกว่าเราจะพบกันอีก. Millennium Actress (2001)
It gained a place in history on July 8, 1776, when the Liberty Bell tolled for the first public reading of the Declaration of Independence.ในปี 1846, ในวันเกิดของ จอร์จ วอชิงตัน นั่นเป็นการตีระฆังครั้งสุดท้าย, จากนั้น ระฆังสันติภาพก็หยุดใช้อย่างถาวร. National Treasure (2004)
I just told you. You wanna cross the bridge, you gotta pay the toll.ฉันบอกแล้วไง ถ้าจะข้ามสะพาน ก็ต้องจ่ายค่าผ่านทาง Four Brothers (2005)
Before wounds and weariness have taken their toll the mad king throws the best he has at us.สปาร์เทิน ดัน! นักรบอมตะ 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tollYou need to have exact change to pay the toll of the expressway.
tollThe missile attack took a heavy toll of lives.
tollPlease use our toll-free number for calls regarding merchandise.
tollThe toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.
tollWe must pay a toll to drive on this road.
tollFor further inquiries, please feel free to contact us toll-free at 0120-00-0000.
tollCall us toll-free at 1-800-446-2581.
tollThe death toll from the hurricane climbed to 200.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues   FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]
ภาษีผ่านทาง[n. exp.] (phāsī phān thāng) EN: toll   FR: droit de passage [m]
ทางด่วน[n. exp.] (thāng duan) EN: express way ; tollway   FR: voie expresse [f] ; route express [f] ; autoroute [f]
โทลล์เวย์[n.] (thōlwē) EN: tollway   FR: autoroute à péage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLL    T OW1 L
TOLLS    T OW1 L Z
TOLLY    T OW1 L IY0
TOLLE    T AA1 L
TOLLEY    T AA1 L IY0
TOLLER    T OW1 L ER0
TOLLES    T OW1 L Z
TOLLED    T OW1 L D
TOLLETT    T AA1 L AH0 T
TOLLAND    T AA1 L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toll    (v) tˈoul (t ou1 l)
tolls    (v) tˈoulz (t ou1 l z)
tolled    (v) tˈould (t ou1 l d)
tollbar    (n) tˈoulbaːr (t ou1 l b aa r)
tolling    (v) tˈoulɪŋ (t ou1 l i ng)
tollbars    (n) tˈoulbaːz (t ou1 l b aa z)
tollgate    (n) tˈoulgɛɪt (t ou1 l g ei t)
tollbooth    (n) tˈoulbuːð (t ou1 l b uu dh)
tollgates    (n) tˈoulgɛɪts (t ou1 l g ei t s)
tollhouse    (n) tˈoulhaus (t ou1 l h au s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通行税[tōng xíng shuì, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˋ, / ] toll [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lohnfertiger {m}toll manufacturer [Add to Longdo]
Tolle {f}quiff [Add to Longdo]
Tollerei {f}romp [Add to Longdo]
Tollhaus {n} | Tollhäuser {pl}bedlam | bedlams [Add to Longdo]
Tollheit {f}rabidity [Add to Longdo]
Tollheit {f}; Wahnsinn {m}madness [Add to Longdo]
Tollkirsche {f} [bot.] | Tollkirschen {pl}deadly nightshade; belladonna | deadly nightshades [Add to Longdo]
Tollkopf {m}; Wildfang {m}madcab [Add to Longdo]
Tollkühnheit {f}foolhardiness [Add to Longdo]
Tollwut {f}rabies [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}dub [Am.] [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]clumsy fellow [Add to Longdo]
Tollpatsch {m}; Tolpatsch {m} [alt]cub [Add to Longdo]
Vignette {f}; Autobahn-Vignette {f}; Pickerl {n} [Ös.]toll label; toll-road sticker [Add to Longdo]
toll {adj} | toller | am tollstenjazzy | jazzier | jazziest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC [Add to Longdo]
アヤトラ;アーヤトッラー[, ayatora ; a-yatorra-] (n) Ayatollah [Add to Longdo]
トール[, to-ru] (n) toll; (P) [Add to Longdo]
トールゲート[, to-ruge-to] (n) tollgate [Add to Longdo]
フリーダイヤル;フリーダイアル[, furi-daiyaru ; furi-daiaru] (n) (1) toll-free number (wasei [Add to Longdo]
ベニオチョウチョウウオ[, beniochouchouuo] (n) atoll butterflyfish (Chaetodon mertensii); Merten's butterflyfish; keel-finned butterfly-fish; orangebar butterflyfish [Add to Longdo]
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P) [Add to Longdo]
環礁[かんしょう, kanshou] (n) atoll; circular coral reef; (P) [Add to Longdo]
顕揚[けんよう, kenyou] (n,vs) extolling; exalting [Add to Longdo]
市外通話[しがいつうわ, shigaitsuuwa] (n) toll call [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
集中局区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tole \Tole\ (t[=o]l), v. t. [imp. & p. p. {Toled}; p. pr. & vb.
   n. {Toling}.] [OE. tollen to draw, to entice; of uncertain
   origin. Cf. {Toll} to ring a bell.]
   To draw, or cause to follow, by displaying something pleasing
   or desirable; to allure by some bait. [Written also {toll}.]
   [1913 Webster]
 
      Whatever you observe him to be more frighted at then he
      should, tole him on to by insensible degrees, till at
      last he masters the difficulty.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, v. t. [L. tollere. See {Tolerate}.] (O. Eng. Law)
   To take away; to vacate; to annul.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, v. t. [See {Tole}.]
   1. To draw; to entice; to allure. See {Tole}.
    [1913 Webster]
 
   2. [Probably the same word as toll to draw, and at first
    meaning, to ring in order to draw people to church.] To
    cause to sound, as a bell, with strokes slowly and
    uniformly repeated; as, to toll the funeral bell. "The
    sexton tolled the bell." --Hood.
    [1913 Webster]
 
   3. To strike, or to indicate by striking, as the hour; to
    ring a toll for; as, to toll a departed friend. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Slow tolls the village clock the drowsy hour.
                          --Beattie.
    [1913 Webster]
 
   4. To call, summon, or notify, by tolling or ringing.
    [1913 Webster]
 
       When hollow murmurs of their evening bells
       Dismiss the sleepy swains, and toll them to their
       cells.                --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, v. i. [imp. & p. p. {Tolled}; p. pr. & vb. n.
   {Tolling}.]
   To sound or ring, as a bell, with strokes uniformly repeated
   at intervals, as at funerals, or in calling assemblies, or to
   announce the death of a person.
   [1913 Webster]
 
      The country cocks do crow, the clocks do toll. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Now sink in sorrows with a tolling bell. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, n.
   The sound of a bell produced by strokes slowly and uniformly
   repeated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, n. [OE. tol, AS. toll; akin to OS. & D. tol, G.
   zoll, OHG. zol, Icel. tollr, Sw. tull, Dan. told, and also to
   E. tale; -- originally, that which is counted out in payment.
   See {Tale} number.]
   1. A tax paid for some liberty or privilege, particularly for
    the privilege of passing over a bridge or on a highway, or
    for that of vending goods in a fair, market, or the like.
    [1913 Webster]
 
   2. (Sax. & O. Eng. Law) A liberty to buy and sell within the
    bounds of a manor.
    [1913 Webster]
 
   3. A portion of grain taken by a miller as a compensation for
    grinding.
    [1913 Webster]
 
   {Toll and team} (O. Eng. Law), the privilege of having a
    market, and jurisdiction of villeins. --Burrill.
 
   {Toll bar}, a bar or beam used on a canal for stopping boats
    at the tollhouse, or on a road for stopping passengers.
 
   {Toll bridge}, a bridge where toll is paid for passing over
    it.
 
   {Toll corn}, corn taken as pay for grinding at a mill.
 
   {Toll dish}, a dish for measuring toll in mills.
 
   {Toll gatherer}, a man who takes, or gathers, toll.
 
   {Toll hop}, a toll dish. [Obs.] --Crabb.
 
   {Toll thorough} (Eng. Law), toll taken by a town for beasts
    driven through it, or over a bridge or ferry maintained at
    its cost. --Brande & C.
 
   {Toll traverse} (Eng. Law), toll taken by an individual for
    beasts driven across his ground; toll paid by a person for
    passing over the private ground, bridge, ferry, or the
    like, of another.
 
   {Toll turn} (Eng. Law), a toll paid at the return of beasts
    from market, though they were not sold. --Burrill.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Tax; custom; duty; impost.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, v. i.
   1. To pay toll or tallage. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take toll; to raise a tax. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Well could he [the miller] steal corn and toll
       thrice.                --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       No Italian priest
       Shall tithe or toll in our dominions. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toll \Toll\, v. t.
   To collect, as a toll. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toll
   n 1: a fee levied for the use of roads or bridges (used for
      maintenance)
   2: value measured by what must be given or done or undergone to
     obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the
     price of success is hard work"; "what price glory?" [syn:
     {price}, {cost}, {toll}]
   3: the sound of a bell being struck; "saved by the bell"; "she
     heard the distant toll of church bells" [syn: {bell}, {toll}]
   v 1: ring slowly; "For whom the bell tolls"
   2: charge a fee for using; "Toll the bridges into New York City"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 toll /tɔl/
  jazzy; mad; madcap; pippin

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Toll! /tɔl/
  wow!

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top