ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

クラッシュ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -クラッシュ-, *クラッシュ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
クラッシュ[, kurasshu] (n,vs) crash; (P) [Add to Longdo]
クラッシュシンドローム[, kurasshushindoro-mu] (n) crush syndrome [Add to Longdo]
クラッシュ回復[クラッシュかいふく, kurasshu kaifuku] (n) {comp} crash recovery [Add to Longdo]
クラッシュ症候群[クラッシュしょうこうぐん, kurasshu shoukougun] (n) crush syndrome [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Once we leave the safe house, you get in there and crash.[JA] 一度私たちは、あなたが、クラッシュで取得 安全な家を出ます。 Mission: Impossible (1996)
If there were such a programme, it would be classified... and I wouldn't be able to talk about it.[JA] もしそうだとしても 話さないでしょ ここはなんか臭うな 君かクラッシュダウン? Act of Contrition (2004)
Crush? Really?[JA] クラッシュか... Finding Nemo (2003)
The name's Crush.[JA] 俺の名前はクラッシュ Finding Nemo (2003)
The Clash... the only band that mattered.[JA] ザ・クラッシュみたい なバンドは他にないぜ Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Thank you, dude Crush![JA] ありがとう クラッシュ Finding Nemo (2003)
I'm just tinkering It won't crash[JA] 私はいじってる それはクラッシュしません Howl's Moving Castle (2004)
Boomer and Crashdown, sir.[JA] ブーマーとクラッシュダウンです Water (2004)
Galactica, Crashdown.[JA] ギャラクティカ こちらクラッシュダウン Water (2004)
He'll crash into us! Accelerate![JA] 彼私たちの中にクラッシュします! Mission: Impossible (1996)
Hey![JA] クラッシュ Finding Nemo (2003)
OK, Crush. I need to the East Australian Current.[JA] それでクラッシュ 東オーストラリア海流に乗りたいんだが... Finding Nemo (2003)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラッシュ[くらっしゅ, kurasshu] crash (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top