ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

on shore

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on shore-, *on shore*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- People get washed up on shore.- คนเรามักสระผมหลังตัดผม The Fog (2005)
well, exactly what time did this woman wash up on shore?ระหว่างตรงกลางและตรงปลายของกระดูกนิ้วมือ. ขอบคุณ. Deja Vu (2006)
Someone picked it up on shore.มีบางคนติดเชื้อจากบนฝั่ง I Am Legend (2007)
Right - We use rowboats. Drinian, pick some men and come on shore.ก็ถูก เราจะพายเรือเข้าไป ดริเนี่ยน เลือกคนมาสักสองสามคน แล้วไปที่ฝั่งสิ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
We spend the night on shore. Scout the island everyone.เราจะนอนที่ชายฝั่ง ทุกคนสำรวจเกาะนี่ The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
Right. Well, once you have got on shore, take your men for food and water.ใช่ ดังนั้นเมื่อคุณไปถึงที่ชายฝั่ง ให้คนของคุณ ไปหาอาหารและน้ำมา The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
when the only things waiting for us on shore are the sands of time.ในเมื่อสิ่งเดียวที่รอเราอยู่บนชายหาด คือทรายแห่งกาลเวลา Biology 101 (2011)
I never feel on shore.ผมไม่เคยรู้สึกตอนอยู่บนชายฝั่งเลย Suspicion (2011)
His body washed up on shore yesterday.ศพเขาเพิ่งเกยฝั่งเมื่อวานนี้ Saturn Returns (2012)
"from which this mighty wind was blowing dead on shore,"จากการที่ลมอันแรงก​​ล้านี้ พัดตายอยู่บนฝั่ง The Invisible Woman (2013)
"moving on shoreward from beyond the ship,"ย้ายไปสู่​​ฝั่ง ห่างจากเรือ The Invisible Woman (2013)
Once you're on shore, everything's okay.ไม่ต้องกลัว ถ้าอยู่บนบกพวกเราจะปลอดภัย Journey to the West (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
on shoreThe boats are beached on shore.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shore \Shore\, n. [OE. schore, AS. score, probably fr. scieran,
   and so meaning properly, that which is shorn off, edge; akin
   to OD. schoore, schoor. See {Shear}, v. t.]
   The coast or land adjacent to a large body of water, as an
   ocean, lake, or large river.
   [1913 Webster]
 
      Michael Cassio,
      Lieutenant to the warlike Moor Othello,
      Is come shore.              --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The fruitful shore of muddy Nile.    --Spenser.
   [1913 Webster]
 
   {In shore}, near the shore. --Marryat.
 
   {On shore}. See under {On}.
 
   {Shore birds} (Zool.), a collective name for the various
    limicoline birds found on the seashore.
 
   {Shore crab} (Zool.), any crab found on the beaches, or
    between tides, especially any one of various species of
    grapsoid crabs, as {Heterograpsus nudus} of California.
 
   {Shore lark} (Zool.), a small American lark ({Otocoris
    alpestris}) found in winter, both on the seacoast and on
    the Western plains. Its upper parts are varied with dark
    brown and light brown. It has a yellow throat, yellow
    local streaks, a black crescent on its breast, a black
    streak below each eye, and two small black erectile ear
    tufts. Called also {horned lark}.
 
   {Shore plover} (Zool.), a large-billed Australian plover
    ({Esacus magnirostris}). It lives on the seashore, and
    feeds on crustaceans, etc.
 
   {Shore teetan} (Zool.), the rock pipit ({Anthus obscurus}).
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 On \On\ ([o^]n), prep. [OE. on, an, o, a, AS. on, an; akin to D.
   aan, OS. & G. an, OHG. ana, Icel. [=a], Sw. [*a], Goth. ana,
   Russ. na, L. an-, in anhelare to pant, Gr. 'ana`, Zend ana.
   [root]195. Cf. {A-}, 1, {Ana-}, {Anon}.]
   The general signification of on is situation, motion, or
   condition with respect to contact or support beneath; as: 
   [1913 Webster]
 
   1. At, or in contact with, the surface or upper part of a
    thing, and supported by it; placed or lying in contact
    with the surface; as, the book lies on the table, which
    stands on the floor of a house on an island.
    [1913 Webster]
 
       I stood on the bridge at midnight.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To or against the surface of; -- used to indicate the
    motion of a thing as coming or falling to the surface of
    another; as, rain falls on the earth.
    [1913 Webster]
 
       Whosoever shall fall on this stone shall be broken.
                          --Matt. xxi.
                          44.
    [1913 Webster]
 
   3. Denoting performance or action by contact with the
    surface, upper part, or outside of anything; hence, by
    means of; with; as, to play on a violin or piano. Hence,
    figuratively, to work on one's feelings; to make an
    impression on the mind.
    [1913 Webster]
 
   4. At or near; adjacent to; -- indicating situation, place,
    or position; as, on the one hand, on the other hand; the
    fleet is on the American coast.
    [1913 Webster]
 
   5. In addition to; besides; -- indicating multiplication or
    succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on
    mischief; loss on loss; thought on thought. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Indicating dependence or reliance; with confidence in; as,
    to depend on a person for assistance; to rely on; hence,
    indicating the ground or support of anything; as, he will
    promise on certain conditions; to bet on a horse; based on
    certain assumptions.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain
    from labor. See {At} (synonym).
    [1913 Webster]
 
   8. At the time of; -- often conveying some notion of cause or
    motive; as, on public occasions, the officers appear in
    full dress or uniform; the shop is closed on Sundays.
    Hence, in consequence of, or following; as, on the
    ratification of the treaty, the armies were disbanded;
    start on the count of three.
    [1913 Webster +PJC]
 
   9. Toward; for; -- indicating the object of some passion; as,
    have pity or compassion on him.
    [1913 Webster]
 
   10. At the peril of, or for the safety of. "Hence, on thy
     life." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   11. By virtue of; with the pledge of; -- denoting a pledge or
     engagement, and put before the thing pledged; as, he
     affirmed or promised on his word, or on his honor.
     [1913 Webster]
 
   12. To the account of; -- denoting imprecation or invocation,
     or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all
     the blame; a curse on him.
     [1913 Webster]
 
        His blood be on us and on our children. --Matt.
                          xxvii. 25.
     [1913 Webster]
 
   13. In reference or relation to; as, on our part expect
     punctuality; a satire on society.
     [1913 Webster]
 
   14. Of. [Obs.] "Be not jealous on me." --Shak.
     [1913 Webster]
 
        Or have we eaten on the insane root
        That takes the reason prisoner?   --Shak.
     [1913 Webster]
 
   Note: Instances of this usage are common in our older
      writers, and are sometimes now heard in illiterate
      speech.
      [1913 Webster]
 
   15. Occupied with; in the performance of; as, only three
     officers are on duty; on a journey; on the job; on an
     assignment; on a case; on the alert.
     [1913 Webster +PJC]
 
   16. In the service of; connected with; a member of; as, he is
     on a newspaper; on a committee.
     [1913 Webster]
 
   Note: On and upon are in general interchangeable. In some
      applications upon is more euphonious, and is therefore
      to be preferred; but in most cases on is preferable.
      [1913 Webster]
 
   17. In reference to; about; concerning; as, to think on it;
     to meditate on it.
     [PJC]
 
   {On a bowline}. (Naut.) Same as {Closehauled}.
 
   {On a wind}, or {On the wind} (Naut.), sailing closehauled.
    
 
   {On a sudden}. See under {Sudden}.
 
   {On board}, {On draught}, {On fire}, etc. See under {Board},
    {Draught}, {Fire}, etc.
 
   {On it}, {On't}, of it. [Obs. or Colloq.] --Shak.
 
   {On shore}, on land; to the shore.
 
   {On the road}, {On the way}, {On the wing}, etc. See under
    {Road}, {Way}, etc.
 
   {On to}, upon; on; to; -- sometimes written as one word,
    onto, and usually called a colloquialism; but it may be
    regarded in analogy with into.
    [1913 Webster]
 
       They have added the -en plural form on to an elder
       plural.                --Earle.
    [1913 Webster]
 
       We see the strength of the new movement in the new
       class of ecclesiastics whom it forced on to the
       stage.                --J. R. Green.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top