ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

at sea

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -at sea-, *at sea*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ The Old Man and the Sea (1958)
You tried to buy it with 84 days at sea.คุณพยายามที่จะซื้อมันด้วย 84 วัน ที่ทะเล. The Old Man and the Sea (1958)
It's a floating asylum for shark addicts. It's pure research, 18 months at sea.มันเป็นรพ.บ้าลอยนํ้าสําหรับพวกบ้าฉลาม เพื่อการค้นคว้า 18 เดือนกลางทะเล Jaws (1975)
They knew the currents far out at sea?พวกผู้ใหญ่รู้ว่าน้ำทะเลจะขึ้นรึ Rapa Nui (1994)
Shortly after the death of my father... my mother decided that it would be the best to send me to Cadiz... as though a voyage at sea would purify me.แม่ตัดสินใจว่าทางที่ดีที่สุดคือส่งผมไปคาดิซ หลังจากพ่อตายได้ไม่นาน ราวกับจะให้ทะเลทำให้ผมบริสุทธิ์ Don Juan DeMarco (1994)
After days drifting at sea,หลังจากลอยคออยู่ในทะเล Don Juan DeMarco (1994)
Good evening, Mr. and Mrs. North America, and all the ships at sea.สวัสดีนายและนางนอร์ท Contact (1997)
Hey, look, can we do this at Sean's office from now on?ที่ห้องทำงานฌอนได้ไหม ผมเพลียจัง Good Will Hunting (1997)
You wake up at SeaTac.อัตราการอยู่รอด ของทุกคนเหลือแค่0 Fight Club (1999)
And before I knew it I was lost at sea!ผมจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ One Piece: Wan pîsu (1999)
Lost at sea?เฮ้ย ไอบ้า แกคือใคร One Piece: Wan pîsu (1999)
"Sounan desu ka" - double meaning of "Lost at sea?" and "Is that so?"แกไม่ใช่ซอมบี้นิ One Piece: Wan pîsu (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at seaA sailor is at sea much of the time.
at seaAt first he was all at sea in his new job.
at seaHis boat is at sea for two hours.
at seaI was at sea what to do.
at seaJust a castaway an island lost at sea.
at seaLast year he spent three month at sea.
at seaLast year he spent three months at sea.
at seaMany a man has lost his life at sea.
at seaSeveral yachts were sailing side by side far out at sea.
at seaThe airplane accident took place a long way off at sea yesterday.
at seaThere was a violent storm at sea.
at seaThe ship is at sea.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตราแผ่นดิน[n. exp.] (trā phaendin) EN: great seal   

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
ソラス条約[ソラスじょうやく, sorasu jouyaku] (n) safety of life at sea; SOLAS [Add to Longdo]
海の藻屑となる[うみのもくずとなる, uminomokuzutonaru] (exp,v5r) to be drowned at sea [Add to Longdo]
海の藻屑と消える[うみのもくずときえる, uminomokuzutokieru] (exp,v1) (See 海の藻屑となる) to be drowned at sea [Add to Longdo]
海上衝突予防法[かいじょうしょうとつよぼうほう, kaijoushoutotsuyobouhou] (n) Act on Preventing Collisions at Sea (1892) [Add to Longdo]
海難事故[かいなんじこ, kainanjiko] (n) accident at sea; maritime accident [Add to Longdo]
海洋投棄[かいようとうき, kaiyoutouki] (n) dumping at sea [Add to Longdo]
戸惑い[とまどい, tomadoi] (n,vs) being at sea; losing one's bearings; confusion; wonderment; (P) [Add to Longdo]
五里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] (n) totally at a loss; lose one's bearings; in a maze; in a fog; all at sea; up in the air; mystified; bewildered [Add to Longdo]
水葬[すいそう, suisou] (n,vs) burial at sea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sea \Sea\ (s[=e]), n. [OE. see, AS. s[=ae]; akin to D. zee, OS.
   & OHG. s[=e]o, G. see, OFries. se, Dan. s["o], Sw. sj["o],
   Icel. saer, Goth. saiws, and perhaps to L. saevus fierce,
   savage. [root]151a.]
   1. One of the larger bodies of salt water, less than an
    ocean, found on the earth's surface; a body of salt water
    of second rank, generally forming part of, or connecting
    with, an ocean or a larger sea; as, the Mediterranean Sea;
    the Sea of Marmora; the North Sea; the Carribean Sea.
    [1913 Webster]
 
   2. An inland body of water, esp. if large or if salt or
    brackish; as, the Caspian Sea; the Sea of Aral; sometimes,
    a small fresh-water lake; as, the Sea of Galilee.
    [1913 Webster]
 
   3. The ocean; the whole body of the salt water which covers a
    large part of the globe.
    [1913 Webster]
 
       I marvel how the fishes live in the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ambiguous between sea and land
       The river horse and scaly crocodile. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The swell of the ocean or other body of water in a high
    wind; motion or agitation of the water's surface; also, a
    single wave; a billow; as, there was a high sea after the
    storm; the vessel shipped a sea.
    [1913 Webster]
 
   5. (Jewish Antiq.) A great brazen laver in the temple at
    Jerusalem; -- so called from its size.
    [1913 Webster]
 
       He made a molten sea of ten cubits from brim to
       brim, round in compass, and five cubits the height
       thereof.               --2 Chron. iv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Anything resembling the sea in vastness; as, a sea
    of glory. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the space . . . was one sea of heads.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sea is often used in the composition of words of
      obvious signification; as, sea-bathed, sea-beaten,
      sea-bound, sea-bred, sea-circled, sealike, sea-nursed,
      sea-tossed, sea-walled, sea-worn, and the like. It is
      also used either adjectively or in combination with
      substantives; as, sea bird, sea-bird, or seabird, sea
      acorn, or sea-acorn.
      [1913 Webster]
 
   {At sea}, upon the ocean; away from land; figuratively,
    without landmarks for guidance; lost; at the mercy of
    circumstances. "To say the old man was at sea would be too
    feeble an expression." --G. W. Cable
 
   {At full sea} at the height of flood tide; hence, at the
    height. "But now God's mercy was at full sea." --Jer.
    Taylor.
 
   {Beyond seas}, or {Beyond the sea} or {Beyond the seas}
    (Law), out of the state, territory, realm, or country.
    --Wharton.
 
   {Half seas over}, half drunk. [Colloq.] --Spectator.
 
   {Heavy sea}, a sea in which the waves run high.
 
   {Long sea}, a sea characterized by the uniform and steady
    motion of long and extensive waves.
 
   {Short sea}, a sea in which the waves are short, broken, and
    irregular, so as to produce a tumbling or jerking motion.
    
 
   {To go to sea}, to adopt the calling or occupation of a
    sailor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at sea
   adj 1: perplexed by many conflicting situations or statements;
       filled with bewilderment; "obviously bemused by his
       questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
       confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
       lost on the first day of school" [syn: {baffled},
       {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
       {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top