Search result for

bashful

(57 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bashful-, *bashful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashful[ADJ] ขี้อาย, See also: กระดาก, ขวยเขิน, ประหม่า, เขินอาย, Syn. shy, coy
bashfulness[N] ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly

English-Thai: Nontri Dictionary
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
bashfulness(n) ความอาย,ความอาย,ความกระดาก,ความเหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Show me some of your moves, son. Don't be bashful.แสดงให้เราดูสักท่าสองท่าสิลูก ไม่ต้องเขินหรอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Come! Don't be bashful, they won't bite!เชิญ ไม่ต้องอาย พวกมันไม่กัดหรอก Legends (2010)
I started my statement with 'Um', to show my bashfulness. Did you not notice?เริ่มต้นประโยคว่า "อื่อ" เพื่อให้คุณรู้ว่าผมกระดากปากที่จะพูดเรื่งนั้น.คุณไม่ได้สังเกตุหรอ? Episode #1.2 (2010)
You sure are bashful.คุณแน่ใจนะว่าคุณอาย Episode #1.10 (2010)
And your whole bashful schoolboy thing?ส่วนนายก็เด็กนักเรียนขี้อายงั้นสิ? The First Time (2011)
Grumpy, Bashful and Sleepy.ไม่พอใจขี้อายและง่วงนอน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And you're, you're Bashful.และคุณคุณจะขี้อาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, Bashful, my, my, my!โอ้ขี้อายของฉันของฉันของ ฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't be bashful.ไม่ต้องอายหรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Don't be bashful. Step up. Claim your reward.พวกเค้าก็มาแล้วกล้า ๆ หน่อย ก้าวออกมา รับรางวัลของเจ้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bashfulShe is not so much unsociable as bashful.
bashfulSince he's in show business he often goofs around in a showy way, but once in a while he has these bashful mannerisms that are really cute.
bashfulThe boy is bashful and doesn't talk much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้อาย[ADJ] bashful, See also: shy, coy, shamefaced, Syn. เขินอาย, เหนียมอาย, Ant. กล้า, Example: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก, Thai definition: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
มิดเมี้ยน[ADV] bashfully, See also: coyly, Syn. กระมิดกระเมี้ยน, Ant. แสดง, Example: นักแสดงต้องแอบทำบางอย่างอย่างมิดเมี้ยน เพราะไม่อยากเป็นข่าว, Thai definition: แสดงอาการซ่อนอายลับๆ ล่อๆ
เอียงอาย[ADJ] shy, See also: bashful, diffident, modest, coy, demure, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เด็กสาวนั่งส่งเสียงหวานใส ครวญเพลงคลอเคล้ากับระนาดเอกด้วยท่าทีเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
เอียงอาย[ADV] shyly, See also: bashful, diffidently, modestly, coyly, demurely, Syn. อาย, ขวยเขิน, เขิน, Example: เธอหลบสายตาของคนที่เดินผ่านไปอย่างเอียงอาย, Thai definition: แสดงท่าขวยเขินโดยก้มหน้าน้อยๆ
ตุ้งติ้ง[ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ม้วนต้วน[V] bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
กะเรี่ยกะราด[ADV] shyly, See also: bashfully, Example: เขายิ้มกะเรี่ยกะราด, Thai definition: ยิ้มอย่างเหนียมอาย
ความประหม่า[N] bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม
เหนียม[ADV] shyly, See also: bashfully, timidly, embarrassingly, Syn. เขิน, ขวยเขิน, Example: เขายิ้มเหนียมๆ มาทางฉันอยู่บ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[v.] (āi) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed   FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
ชมดชม้อย[v.] (chamotchamøi) EN: coy ; shy ; bashful   FR: faire les yeux doux
เอียงอาย[v.] (īeng-āi) EN: be shy ; be bashful ; be diffident ; be modest ; be coy ; be demure   
เอียงอาย[adj.] (īeng-āi) EN: shy ; bashful ; diffident ; modest ; coy ; demure   FR: timide ; modeste ; sage
เอียงอาย[adv.] (īeng-āi) EN: shyly ; bashfully ; diffidently ; modestly ; coyly ; demurely   FR: timidement ; modestement ; sagement
กะเรี่ยกะราด[adv.] (karīakarāt) EN: shyly ; bashfully   
ขี้อาย[adj.] (khī-āi) EN: shy ; timid ; shamefaced ; bashful   FR: timide ; pudique ; intimidé ; timoré ; honteux
ความอาย[n.] (khwām āi) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness   FR: timidité [f] ; embarras [m]
ละอายใจ[v.] (la-āijai) EN: be ashamed ; feel shame ; be timid ; be shy ; be bashful   
เหนียม[v.] (nīem) EN: feel shy ; be bashful ; be embarrassed ; be timid   FR: être timide

CMU English Pronouncing Dictionary
BASHFUL    B AE1 SH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bashful    (j) (b a1 sh f u l)
bashfully    (a) (b a1 sh f u l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまり悪い;決まり悪い;決り悪い;極まり悪い[きまりわるい, kimariwarui] (adj-i) feeling awkward; being ashamed; being bashful [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
含羞む[はにかむ, hanikamu] (v5m) (uk) to be shy; to be bashful [Add to Longdo]
照れる[てれる, tereru] (v1,vi) to be shy; to be bashful; to feel awkward; to feel embarrassed; (P) [Add to Longdo]
照れ性[てれしょう, tereshou] (adj-na,n) bashful; shy [Add to Longdo]
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n,vs) bashfulness before strangers [Add to Longdo]
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P) [Add to Longdo]
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na,n,adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qú, ㄑㄩˊ, ] bashful; ashamed [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness [Add to Longdo]
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, ] bashful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bashful \Bash"ful\ (b[a^]sh"f[.u]l), a. [See {Bash}.]
   1. Abashed; daunted; dismayed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. Very modest, or modest to excess; constitutionally
    disposed to shrink from public notice; indicating extreme
    or excessive modesty; shy; as, a bashful person, action,
    expression.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Diffident; retiring; reserved; shamefaced; sheepish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bashful
   adj 1: self-consciously timid; "I never laughed, being bashful;
       lowering my head, I looked at the wall"- Ezra Pound
   2: disposed to avoid notice; "they considered themselves a tough
     outfit and weren't bashful about letting anybody know it";
     (`blate' is a Scottish term for bashful) [syn: {bashful},
     {blate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top