ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ash 1

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ash 1-, *ash 1*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ash 1 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ash 1*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ash 1(แอช) n. เถ้า,ขี้เถ้า,อัฐิ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will put up my Fantastic Four number 48, first appearance of Silver Surfer against your Flash 123, the classicFlash of two worlds issue.ฉันจะเอาการ์ตูน สี่พลังคนกายสิทธิ์ เล่ม 48 ที่มีการปรากฎตัวครั้งแรก ของซิลเวอร์ ซัลเฟอร์ พนันกับแฟลช ของนายฉบับที่ 123 The Jiminy Conjecture (2009)
I was forced to talk to Penny about your sexual problems, and, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance, pride wenteth before my fall, causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.ฉันถูกบังคับให้คุยกับเพนนี เรื่องปัญหาทางเพศของนาย ช่วงเวลานั้น เต็มไปด้วยคำพูดล่อแหลมทางเพศ ด้วยความหึกเหิม ส่งผลให้ฉันต้องเสีย แฟลช เล่มที่ 123 ให้แก่วอลโลวิทซ์ The Jiminy Conjecture (2009)
...do you think that counts as crash 199 for me? You know, officially?ใช่สตั๊นท์เสี่ยงตายที่ 199 ของฉันมั้ย แบบทางการน่ะ xXx: Return of Xander Cage (2017)
110 South Wabash.South Wabash 110. The Sting (1973)
They say you lost most of your jaw in the crash of '92.Man sagt, Sie hätten große Teile Ihres Kiefers bei dem Crash 1992 verloren. Death Race 2000 (1975)
275 for a pair, but none of it is of any use unless you've got the IF. How's that, Mr. Firpo?Für Farbe ist die Chance 3,7%, für Flash 11,9% ... einen Full bekomme ich mit 15% Sicherheit... einen Dreier mit 28% und einen Paar mit 58%... Odds and Evens (1978)
After the '29 crash... thousands of people killed their children... and jumped out of buildings... without money or hope.Nach dem Crash 1929 haben tausende Personen die eignen Kinder getötet... sie in Brunnen ertränkt und sich dann selbst von nem Dach gestürzt. - Ohne Geld und ohne Hoffnung Cat's Cradle (2002)
Ballroom, this is Whiplash One. I've got the bogey in my sights.Ballroom, hier Whiplash 1. Objekt gesichtet. Iron Man (2008)
Whiplash One, what is it?- Whiplash 1, was ist es? Iron Man (2008)
Whiplash One down.Whiplash 1 abgestürzt. Iron Man (2008)
I will put up my Fantastic Four Number 48 first appearance of Silver Surfer against your Flash 123, the classic "Flash of Two Worlds" issue.Ich setze mein "Fantastic Four", Nr. 48, erster Auftritt des Silver Surfers,... gegen dein "Flash 123", die Original- ausgabe von "Flash of Two Worlds". The Jiminy Conjecture (2009)
I was forced to talk to Penny about your sexual problems. And, oh, yes, in a moment filled with biblical resonance pride wenteth before my fall causing my Flash 123 to goeth to Wolowitz.Ich war gezwungen, mit Penny über euer sexuelles Problem zu reden und, oh, ja... in einem Moment voller biblischer Resonanz,... kam Hochmut vor meinem Fall, was dazu führt, dass mein Flash 123 an Wolowitz geht. The Jiminy Conjecture (2009)
They didn't stop the crash of 1929, they didn't stop the banking panic of 1932-1933, and now they are the cause of the derivatives crisis because they're the ones who inflicted derivatives on the world with Alan Greenspan.Sie stoppten nicht den Börsencrash 1929, sie stoppten nicht die Bankenpanik von 1932 1933 und aktuell sind sie die Ursache der Derivatenkrise, denn SIE haben, mit Alan Greenspan, der Welt die Derivate überhaupt erst eingebrockt. The Obama Deception (2009)
Smash 11, this is Control.Smash 11, hier Einsatzleitung. The Drone Queen (2014)
I have you also, Smash 11. It's playtime.Ich Sie auch, Smash 11. Das Spiel beginnt. The Drone Queen (2014)
You know me as Smash 12.Sie kennen mich als Smash 12. The Drone Queen (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top