Search result for

การตกลง

(51 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การตกลง-, *การตกลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตกลงใจ[N] making a decision, See also: determination, resolution, choosing, deciding, Syn. การตัดสินใจ, Example: การตกลงใจของเขาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Settlement of Claims Abroadการตกลงค่าสินไหมทดแทนในต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
concordการตกลงยินยอม, การตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Currency swapsการตกลงแลกเปลี่ยนเงินตรา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In any deal, you need to know your opponent's breaking point.ในการตกลงทุกอย่าง คุณจำเป็นต้องรู้จุดยืนของคู่ต่อสู้ Frost/Nixon (2008)
However, we soon discovered that the object was not following a gravitationally freefall trajectory.อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ เราค้นพบว่าวัตถุนี้ ไม่ได้มีการตกลงอิสระตามแรงโน้มถ่วง The Day the Earth Stood Still (2008)
This is a one-time deal, Sara.นี่เป็นการตกลงครั้งเดียวนะ ซาร่า The Price (2008)
You are a witness to this agreement.คุณจะเป็นพยานในการตกลงครั้งนี้ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
- Why are we waiting for? - We made a deal.ทำไมเราต้องรอด้วยละ / ผมมีการตกลงอย่างหนึ่งไว้ Prison Break: The Final Break (2009)
When the deal was done. Which it will be soon.เมื่อการตกลงสำเร็จ ซึ่งก็เร็วๆ นี้ New York Sucks (2009)
Look, we are not going to deal with another high-level distributor.ฟังนะ เราจะไม่ทำการตกลงซื้อขาย กับพ่อค้ารายใหญ่ Mandala (2009)
No deal. No dice.ไม่มีการตกลงซื้อขาย ไม่เสียเวลา Mandala (2009)
Oh! Let's toast to seal the deal.โอ้ว ถ้างั้นก็ดื่มให้กับการตกลงนี้ Home Is the Place (2009)
Oh, lots of high-end deal making,โอ้ ก็จะมีการตกลงทำสัญญาโครงการใหญ่ๆ Home Is the Place (2009)
Look, I-I am trying so hard to make this deal happen.ฟังนะ ฉันกำลังพยายามมากเพื่อให้การตกลงนี่มันเกิดขึ้น A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Well, if you're referring to the financial settlement,ถ้าคุณกำลังพูดถึง เรื่องการตกลงด้านการเงิน Everybody Says Don't (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking   FR: accord [m]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong kan) EN: accommodation ; agreement   FR: accordement [m] (vx)
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong kan chan mit) EN: amicable agreement ; entente cordiale   
การตกลงใจ[X] (kān toklongjai) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accommodation[N] การตกลงกัน, See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accord[N] การตกลงร่วมกัน, See also: การยอมรับร่วมกัน, Syn. harmony
assent[N] การตกลง, See also: การยินยอม, การยอมรับ, Syn. concent, agreement
deal[N] การซื้อขาย, See also: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก, Syn. agreement, bargain, trade, business transaction, business agreement
decision[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การกำหนด, การสรุป, Syn. detemination
decrease[N] การลดลง, See also: การตกลง, การน้อยลง, Syn. decline, diminution, fall-off, lessening, reduction, Ant. expansion, growth
descent[N] การเคลื่อนลงมา, See also: การตกลงมา, Syn. falling, dropping, Ant. rise, ascent
determination[N] การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
dip[N] การตกลง, See also: การลดลง, Syn. drop, sag, slip
gentleman's agreement[N] สัญญาเกียรติยศ, See also: การตกลงกันอย่างไม่ได้ทำสัญญาเป็นหลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
assent(อะเซนทฺ') vi. ตกลง, ยินยอม,ยอมรับ. -n. การตกลง,การยินยอม. -assentation n. -assentive adj., Syn. concur, agree, allow ###A. dissent, disagree, denial)
atonement(อะโทน'เมินทฺ) n. การชดเชย,การไถ่คืน,การคืนดีของพระเจ้าและมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์,การตกลง,การคืนดี, Syn. amends, reparation)
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
character codeรหัสอักขระหมายถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดให้ใช้เป็นรหัสแทนอักขระ หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มีการตกลงกันไว้ เป็นต้นว่า ตารางรหัสแอสกี (ASCII table) และรหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) โปรแกรมสำเร็จบางโปรแกรมใช้รหัสเหล่านี้ผสมกับตัวอักขระบางตัวเป็นรหัสคำสั่งให้เป็นการขีดเส้นใต้ , ทำตัวเอน ฯ
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด,ผลิตผล,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ภาพประกอบ,ของผสม,การประพันธ์,การแต่งเพลง,การเกิดเป็นสารประกอบ,การตกลงกัน,การประนีประนอม,ข้อตกลง,การจัดเรียงตัวพิมพ์,คุณสมบัติ,อุปนิสัย
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference

English-Thai: Nontri Dictionary
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
concordance(n) ความสอดคล้อง,ความกลมกลืน,การตกลงกัน
convention(n) การประชุม,สนธิสัญญา,การตกลง,จารีตประเพณี,ประเพณีนิยม,แบบแผน
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
determination(n) การตกลงใจ,ความตั้งใจ,ความแน่นอน,การกำหนด
incidence(n) การตกลงมา,แสงตกกระทบ,ขอบเขต,การบังเกิด,เหตุการณ์
parley(n) การตกลง,การเจรจาข้อพิพาท,การประชุม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内定[ないてい, naitei] Thai: การตกลงกันเป็นการภายใน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top