ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

correspondence

K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -correspondence-, *correspondence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
correspondence(n) การติดต่อกันทางจดหมาย
correspondence(n) ความสอดคล้อง, See also: ความลงรอยกัน, Syn. agreement, conformity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย, ความตรงกัน, ความลงรอยกัน, ความสอดคล้องกัน, ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity

English-Thai: Nontri Dictionary
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย, ความเกี่ยวพัน, ความเหมือนกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
correspondenceความสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
correspondenceการสมนัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
correspondence theory of truthทฤษฎีความจริงแบบสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
Correspondence schools and coursesการศึกษาทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว Rebecca (1940)
I deserve better. I deserved some correspondence and some indication of what you felt !คุณควรส่งข่าว หรือบอกความรู้สึกมาบ้าง The Legend of Bagger Vance (2000)
I couldn't even get into correspondence school.ยังเข้าโรงเรียนทางไปรษณีย์ไม่ได้เลย Just Like Heaven (2005)
Is that a correspondence school?เป็นโรงเรียนทางไปรษณีย์ใช่ไหม Mr. Monk and the Other Detective (2005)
AND CORRESPONDENCE COURSES, SEE IF WE HAVE ANY LUCK WITH THOSE PARAMETERSเผื่อว่าเราจะมีโชคอื่นบ้าง Zoe's Reprise (2009)
HE TOOK INDEPENDENT CORRESPONDENCE CLASSESเขาสมัครเรียนคอร์สทางไกล Zoe's Reprise (2009)
That correspondence schools make fun of.ถ้าโรงเรียนอื่นมาเห็นคงได้เอาไปล้อกันสนุกเลย Advanced Criminal Law (2009)
Yeah, correspondence course.ไหนดูซิ ถ้ามันปกป้องเขาจากไอ้นี่ G-Force (2009)
Correspondence like letters or emails will be helpful.การติดต่อเช่นจดหมายหรืออีเมล์จะมีประโยชน์มาก Big Sea (2011)
Any correspondence from Mr. Louis?คุณหลุยส์ติดต่อมาบ้างหรือยังคะ? Rhodes to Perdition (2011)
Or a jealous staffer with access to your correspondence could've set the whole thing up.หรือมีลูกจ้างขี้อิจฉาที่รู้วิธีเข้าถึงคุณ และสร้างเรื่องขึ้นทั้งหมด Betrayal (2011)
He showed me the correspondence with 7-2-3 about the flag.เขาให้ผมดูข้อความของ 7-2-3 เกี่ยวกับเรื่องธง Identity Crisis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
correspondenceI have some correspondence to deal with.
correspondenceShe'll be seeing to your correspondence while Miss Cobb's away.
correspondenceThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.
correspondenceWe have carried on a correspondence for years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรงเรียนทางไปรษณีย์(n) correspondence school, Count Unit: โรง, แห่ง
จดหมาย(n) letter, See also: correspondence, mail, Syn. หนังสือ, Example: ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งจดหมายแจ้งผลการสอบให้นักศึกษาทราบ, Count Unit: ฉบับ, แผ่น, Thai Definition: หนังสือที่มีไปมาถึงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายโต้ตอบ[jotmāi tōtøp] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [ f ]
การเขียนจดหมาย[kān khīen jotmāi] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [ f ] ; rédaction d'une lettre [ f ]
โรงเรียนทางไปรษณีย์[rōngrīen thāng praisanī] (n, exp) EN: correspondence school  FR: école par correspondance [ f ]
สายสัมพันธ์[saīsamphan] (n) EN: relation ; kinship ; correspondence
สารบรรณ[sāraban] (n) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence  FR: documents [ mpl ] ; archives [ fpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORRESPONDENCE K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
correspondence (n) kˌɒrɪspˈɒndəns (k o2 r i s p o1 n d @ n s)
correspondences (n) kˌɒrɪspˈɒndənsɪz (k o2 r i s p o1 n d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
函授[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, ] correspondence course #28,996 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieffreundschaft { f } | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb. [Add to Longdo]
Fernkurs { m }correspondence course [Add to Longdo]
Fernunterricht { m }correspondence courses; correspondence tution; distance teaching [Add to Longdo]
Korrespondenzanalyse { f }correspondence analysis [Add to Longdo]
Lieferantenschriftverkehr { m }correspondence with the suppliers [Add to Longdo]
Umsteigekarte { f }correspondence ticket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
通信[つうしん, tsuushin] (n, vs) correspondence; communication; transmission; news; signal; (P) #980 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, n-suf) (1) (See 帯状) shape; state; (2) (See 招待状) letter; correspondence; (P) #1,543 [Add to Longdo]
書簡(P);書翰[しょかん, shokan] (n) letter; note; epistle; correspondence; (P) #8,415 [Add to Longdo]
往来[おうらい, ourai] (n, vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P) #12,832 [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
コレスポンデンス[koresupondensu] (n) correspondence [Add to Longdo]
コレポン[korepon] (n) (abbr) correspondence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Correspondence \Cor`re*spond"ence\ (-sp?nd"ens), n. [Cf. F.
   correspondance.]
   1. Friendly intercourse; reciprocal exchange of civilities;
    especially, intercourse between persons by means of
    letters.
    [1913 Webster]
 
       Holding also good correspondence with the other
       great men in the state.        --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       To facilitate correspondence between one part of
       London and another, was not originally one of the
       objects of the post office.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. The letters which pass between correspondents.
    [1913 Webster]
 
   3. Mutual adaptation, relation, or agreement, of one thing to
    another; agreement; congruity; fitness; relation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 correspondence
   n 1: communication by the exchange of letters
   2: compatibility of observations; "there was no agreement
     between theory and measurement"; "the results of two tests
     were in correspondence" [syn: {agreement}, {correspondence}]
   3: the relation of corresponding in degree or size or amount
     [syn: {commensurateness}, {correspondence},
     {proportionateness}]
   4: (mathematics) an attribute of a shape or relation; exact
     reflection of form on opposite sides of a dividing line or
     plane [syn: {symmetry}, {symmetricalness}, {correspondence},
     {balance}] [ant: {asymmetry}, {dissymmetry}, {imbalance}]
   5: similarity by virtue of corresponding [syn: {parallelism},
     {correspondence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top