Search result for

gov

(130 entries)
(0.2662 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gov-, *gov*.
English-Thai: Longdo Dictionary
government accountability office(org ) สำนักงานบัญชีกลาง
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
global governance(n) โลกาภิบาล
Good Governance(n) ธรรมาภิบาล, หลักการที่นำมาใช้บริหารงานปกครองในปัจจุบัน เช่น We regard "good governance" as such that should help countries to achieve sustainable and self-reliant development and social justice.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
government pension fundกบข.
governorผู้ว่าราชการจังหวัด
governor of Bangkok Metropolitanผู้ว่ากทม.
Governor of Province (n) ผู้ว่าราชการจังหวัด
Governor-general (n ) ข้าหลวงต่างพระองค์ในดินแดนของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
govt    [ABBR] คำเรียกย่อของ government
govt.    [ABBR] คำเรียกย่อของ government
govern    [VT] ปกครอง, See also: วางระเบียบ, ควบคุม, บังคับ, Syn. dominate, rule, supervise
governor    [N] ผู้ว่าการรัฐ, See also: ผู้ปกครอง, ข้าหลวง, ผู้ควบคุม, เจ้าเมือง, Syn. director, officer, ruler
governor    [N] เครื่องควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์
governess    [N] พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม
governess    [N] นักปกครองหญิง (คำเก่า)
governing    [ADJ] ซึ่งมีสิทธิปกครอง
government    [N] รัฐบาล, See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
governmental    [ADJ] แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
governanceวิธีการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Governing Councilคณะมนตรีประศาสน์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government benchที่นั่งฝ่ายรัฐบาล (ในรัฐสภาแบบอังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government billร่างกฎหมายของรัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government departmentกรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government employeeลูกจ้างรัฐบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Government Gazette; Gazette, Governmentราชกิจจานุเบกษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Governmentรัฐบาล [การแพทย์]
Government aid to educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to higher educationความช่วยเหลือของรัฐด้านการศึกษาขั้นอุดมศึกษา [TU Subject Heading]
Government aid to private schoolsความช่วยเหลือของรัฐแก่สถานศึกษาเอกชน [TU Subject Heading]
Government aid to the artsความช่วยเหลือของรัฐด้านศิลปะ [TU Subject Heading]
Government and the pressรัฐกับสื่อข่าวสาร [TU Subject Heading]
Government attorneysอัยการ [TU Subject Heading]
Government business enterprisesรัฐวิสาหกิจ [TU Subject Heading]
Government communication systemsระบบการสื่อสารภาครัฐ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
govThere were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.
govIn the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.
govThe two countries were united under one government.
govPeople of 65 and above get a pension from the government.
govThe most important feature of all games is that they are governed by rules.
govThe British government is against the plan.
govWith the President dead now, the new policies will have to await government approval.
govThe government of the Inca Empire controlled everything.
govIndia was governed by Great Britain for many years.
govWe oppose the government on this matter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
govern(กัฟ'เวิร์น) v. ปกครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ดูแล., See also: governabilityn. governable adj., Syn. direct,rule
governancen. การปกครอง,การควบคุม,ระบบการจัดการ
governessn. ผู้ปกครองที่เป็นหญิง
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
govern(vt) ปกครอง,ดูแล,ครอบครอง,ครอบงำ,บังคับ,ควบคุม
governess(n) หญิงสอนเด็กตามบ้าน,ผู้ปกครอง(ผู้หญิง)
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
governor(n) ผู้ปกครอง,เจ้าเมือง,ข้าหลวง,ผู้ว่าราชการจังหวัด
misgovern(vt) ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้
misgovernment(n) การปกครองไม่ดี,การจัดการไม่ได้
SELF-self-government(n) การควบคุมตัวเอง,การปกครองตนเอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บริหารประเทศ    [N] government administrator, See also: government official, Example: ประชาชนพอใจผู้บริหารประเทศที่แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ในประเทศ
ผู้นำรัฐบาล    [N] government leader, See also: head of government, Example: สื่อมวลชนในประเทศไทยมีเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ผู้นำรัฐบาล หรือบุคคลสาธารณะอื่นๆ ภายใต้ทฤษฎีเสรีนิยม, Count unit: คน, ท่าน, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในรัฐบาล
วงราชการ    [N] government setting, Syn. วงการราชการ, แวดวงราชการ, Example: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลและให้โอวาทแก่เพชรน้ำเอกในวงราชการ ประจำปี 2545, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับราชการ
ร. [N] government service, Syn. ราชการ
รสก.    [N] government enterprise, Syn. รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานราชการ    [N] government sector, See also: state sector, Syn. หน่วยราชการ, หน่วยงานรัฐบาล, Ant. หน่วยงานเอกชน, Example: วิทยาลัยครูเป็นหน่วยงานราชการจึงได้รับงบประมาณจากรัฐบาล, Count unit: แห่ง, ที่, หน่วย, หน่วยงาน
ภาครัฐบาล    [N] government sector, Syn. ภาครัฐ, Ant. ภาคเอกชน, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ในภาครัฐบาลขยายตัวมากขึ้น ซึ่งมีผลทำให้วิธีการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป
ลูกจ้างรัฐบาล    [N] government employee
รัฐบาล    [N] government, Example: คนทั้งสองประท้วงรัฐบาลมาตั้งแต่ก่อนหน้านักศึกษาจะเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเสียอีก, Count unit: ชุด, Thai definition: องค์กรที่ใช้อำนาจบริหารในการปกครองประเทศ
ราชการ    [N] government service, See also: service of the crown, public service, officialdom, bureaucracy, crown service, Example: พระองค์ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไปในอนาคต, Thai definition: การงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด[n. exp.] (bānphak phūwārātchakān jangwat) EN: governor's official resident   
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation   FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f]
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibān) EN: corporate governance   
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan pokkhrøng) EN: governing class; ruling class   FR: classe régnante [f]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan prathūang ratthabān) EN: march in protest against the government   
เอกสารราชการ[n. exp.] (ēkkasān rātchakān) EN: government document ; official government papers   FR: document administratif [m] ; document officiel [m]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GOV    G AH1 V
GOV    G AH1 V ER0 N ER0
GOVS    G AA1 V Z
GOVE    G OW1 V
GOVEA    G AH1 V IY0 AH0
GOVER    G AH1 V ER0
GOVAN    G OW1 V AH0 N
GOVPX    G AH1 V P IY2 EH1 K S
GOVETT    G AH1 V AH0 T
GOVIER    G OW1 V IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gov    (n) (g uh1 v @ n @ r)
govt    (n) (g uh1 v @ n m @ n t)
govern    (v) (g uh1 v n)
governs    (v) (g uh1 v n z)
governed    (v) (g uh1 v n d)
governor    (n) (g uh1 v @ n @ r)
governess    (n) (g uh1 v @ n e s)
governing    (v) (g uh1 v n i ng)
governors    (n) (g uh1 v @ n @ z)
governance    (n) (g uh1 v @ n @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
IPCC[アイピーシーシー, aipi-shi-shi-] (n) (See 気候変動に関する政府間パネル) Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.) [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
ガバナー[, gabana-] (n) governor [Add to Longdo]
ガバナビリティー[, gabanabiritei-] (n) governability [Add to Longdo]
ガバナンス[, gabanansu] (n) governance [Add to Longdo]
ガバメント[, gabamento] (n) government [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
两广总督[liǎng guǎng zǒng dū, ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄤˇ ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 广 / ] Governor of Guangdong and Guangxi [Add to Longdo]
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, / ] government bond [Add to Longdo]
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, ] government office [Add to Longdo]
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, / ] government of Tibet, dissolved in 1959 [Add to Longdo]
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, / ] government debt [Add to Longdo]
执政方式[zhí zhèng fāng shì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄕˋ, / ] governing method [Add to Longdo]
执政能力[zhí zhèng néng lì, ㄓˊ ㄓㄥˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] governing capacity [Add to Longdo]
太守[tài shǒu, ㄊㄞˋ ㄕㄡˇ, ] governor of a province [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess [Add to Longdo]
[mǔ, ㄇㄨˇ, ] governess; old woman [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
政府所有[せいふしょよう, seifushoyou] gov't property, gov't owned [Add to Longdo]
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government [Add to Longdo]
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top