Search result for

eco

(163 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eco-, *eco*
English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
exclusive economic zone(n) เขตเศรษฐกิจจำเพาะ
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, S. take out of commission
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
sufficiency economyเศรษฐกิจพอเพียง
cumulative record(n phrase) ระเบียนสะสม
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecocide[N] การทำลายสิ่งแวดล้อมของคน
ecology[N] นิเวศวิทยา, See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความ, Syn. bionomics
ecology[N] ระบบนิเวศน์, See also: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์
economy[N] ความมัธยัสถ์, See also: การประหยัด, ความขี้เหนียว, Syn. retrenchment, thrift
economy[ADJ] ที่ราคาถูกกว่า, See also: ที่ประหยัดกว่า, Syn. cheaper
economy[N] ระบบ, Syn. system
economy[N] เศรษฐกิจ, See also: รายได้
economic[ADJ] เกี่ยวกับเศรษฐกิจ, See also: ในทางเศรษฐศาสตร์
economics[N] วิชาเศรษฐศาสตร์
economist[N] นักเศรษฐศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eco-Pref."ครอบครัว","บ้าน","สิ่งแวดล้อม"
ecology(อีคอล'โลจี) n. นิเวศวิทยา,สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม, Syn. oecology, See also: ecologic,ecological adj. ecologist n.
economic(อีคะนอม'มิค,เอคคะนอม'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
economist(อีคอน'นะมิสทฺ) n. นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality

English-Thai: Nontri Dictionary
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
decoct(vt) ผสมขึ้น,ต้มยา,เคี่ยวยา,สกัดยา
decompose(vi) เน่าเปื่อย,สลายตัว,แยกสลาย,ผุพัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecologistนักนิเวศวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecologyนิเวศวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecologyนิเวศวิทยา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
econometricsเศรษฐมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic basementหินฐานเศรษฐกิจ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
economic demographyประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic dependency ratioอัตราส่วนการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economic determinismนิยัตินิยมทางเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eco-Labelฉลากสิ่งแวดล้อม
ฉลากสิ่งแวดล้อม หมายถึง การติดฉลากบนผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค โดยมักจะเป็นไปตามความสมัครใจของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินความยั่งยืนที่ต้องการส่งข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมถึงผู้บริโภคโดยตรง เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าต่างๆ โดยฉลากสิ่งแวดล้อมบางประเภทจะระบุถึงปริมาณการปล่อยมลพิษหรือปริมาณพลังงานที่ถูกใช้ไป ในขณะที่ฉลากสิ่งแวดล้อมบางประเภทจะระบุเพียงการรับรองการผ่านเกณฑ์การปฏิบัติหรือข้อกำหนดขั้นต่ำบางประการด้านการอนุรักษ์สิ่้งแวดล้อม นอกจากนี้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้คำนิยามฉลากสิ่งแวดล้อมของไทยที่มีชื่อว่า " ฉลากเขียว " คือ ฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หมายถึง สินค้าและบริการหลายประเภท ยกเว้นยา เครื่องดื่มและอาหาร เนื่องจากทั้งสามประเภทที่กล่าวจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพ ความปลอดภัยในการบริโภคมากกว่าด้านสิ่งแวดล้อม การติดฉลากเขียวจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคได้ [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
Eco-labelingฉลากสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Ecodesignการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecologic Factorsสภาพแวดล้อม [การแพทย์]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecological communicationนิเวศนิเทศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Ecological successionการทดแทนทางนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecological surveysการสำรวจทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Ecologistนักนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ecohydrology[UK [ˌɛkəʊhaɪˈdrɒlədʒi], US [ˌɛkoʊhaɪˈdrɑːlədʒi] ] (n uniq ) น. นิเวศนุกวิทยา - วิชาที่ว่าด้วยระบบน้ำที่มีอยู่ในโลกและระบบนิเวศ (eco + hydrology: นิเวศ + อุทกวิทยา)
ecologically (adj ) เกี่ยวกับระบบนิเวศ
See also: R. ecology
ecommerce (n ) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
economic corridor (n ) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')
economy of scale (phrase ) การประหยัดจากขนาดของธุรกิจหรือกำลังการผลิต
ecotourism (n ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Economics?(ฮา) Definitions (2009)
We've been talking about him in econ.เราคุยกันเรื่องของเขาในวิชาเศรษฐศาสตร์ New Haven Can Wait (2008)
How's the--how's a.p. economics treating you?ยังไง - - ยัง A.P. ก็กำลังเยียวยาเธอนะ Pret-a-Poor-J (2008)
And when you come back. It's *APEC Meeting. (Asian Pacific Economic Community)แล้วนายจะกลับมาเมือ่ไหร่.ตอนนี้มีประชุม APEC นะ Asian Pacific Economic Community) Beethoven Virus (2008)
We can continue with it after the spur of economic development.เราจะดำเนินการต่ออีก หลังมีการกระตุ้น ให้พัฒนาเรื่องเศรษฐกิจ Episode #1.5 (2008)
Isn't President Guk the President for Incheon's economy?ประธานกุ๊กไม่ใช่ ประะธานของ เศรษฐกิจในอินชอนนี่, หลอกหรือ? Episode #1.5 (2008)
I did economic forecasts of their operations.ฉันทำงานหน่วยงานการคาดการทางการเงิน Breaking and Entering (2008)
No natural resources, no substantial economic ties.ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติ ไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการลงทุน 24: Redemption (2008)
But Greene's been doing a lot of philanthropic work buying up large tracts of land for ecological preservesแต่ กรีน ทำงานการกุศลมากมาย เขาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Quantum of Solace (2008)
Earth's ecosystem will be destroyed.โลกที่ระบบนิเวศธรรมชาติได้ถูกทำลายไม่เหลือ Death Note: L Change the World (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
As you said, Matoba uses the ecology group as his front.อย่างที่คุณเคยพูดไว้ มาโทบะหลอกใช้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องบังหน้า Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ecoJapan has to reconstruct its economy.
ecoThe economy of the island is dependent on the fishing industry.
ecoThe economy is at peak of a business cycle at present.
ecoThe retail price index is a barometer of economic activity.
ecoThe new trade accord will pump fresh blood into the international economy.
ecoNot just for the sake of the ecology, a natural living environment is necessary.
ecoInstead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago.
ecoEconomic development proceeded slowly.
ecoThe economy is in dire need of a jumpstart.
ecoFactory jobs are drying up in the local economy.
ecoWe hold that economy will soon improve.
ecoI have to complete a paper on the Japanese economy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงการเศรษฐกิจ[N] economic sector, Syn. แวดวงเศรษฐกิจ, Example: เขาเป็นผู้นำในวงการเศรษฐกิจที่ริเริ่มระบบเศรษฐกิจแนวใหม่, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ[ADJ] economic, Example: โครงสร้างด้านเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลบางพระมีฐานทางเศรษฐกิจค่อนข้างแคบ, Thai definition: ที่เกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน
นักเศรษฐศาสตร์[N] economist, Example: ประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจนั่งเถียงกัน แทบล้มประดาตายระหว่างนักเศรษฐศาสตร์ของรัฐบาล กับนักเศรษฐศาสตร์ของพรรคความหวังใหม่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำการวิจัยและนำหลักฐานทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและการผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ
ภาวะเศรษฐกิจ[N] economic condition, See also: economic circumstance, Example: วิกฤติการณ์ในอ่าวเปอร์เชียส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันและภาวะเศรษฐกิจของโลกอย่างต่อเนื่อง, Thai definition: สภาพทางเศรษฐกิจ
ระบบนิเวศ[N] ecology, Example: ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว, Thai definition: โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่
เศรษฐกิจ[N] economy, See also: economic affairs, Example: การพัฒนาวัฒนธรรมของสังคมต้องพึ่งพาพลังงานใหม่ๆ ภายใต้อิทธิพลทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และอื่นๆ, Thai definition: งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน, Notes: (สันสกฤต)
เศรษฐศาสตร์[N] economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค
ออม[V] save, See also: economize, Syn. ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: พ่อสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็ก โดยมีกระปุกออมสินให้หยอดสตางค์คนละหนึ่งใบ
สภาพเศรษฐกิจ[N] economic situations, Example: สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยยังต้องอยู่ในขั้นปรับปรุงทุกด้าน
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ[N] economic geography, Example: เขาศึกษาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศจีน, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับการครองชีพของมนุษย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อาการข้างเคียง[n. exp.] (ākān khāngkhīeng) EN: side effect   FR: effet secondaire [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อนุบาลหนึ่ง[n. exp.] (anubān neung) FR: première année d'école maternelle [f] ; première année de maternelle [f]
อนุบาลสอง[n. exp.] (anubān søng) FR: deuxième année d'école maternelle [m] ; deuxième année de maternelle [f]
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ECO    IY1 K OW0
ECO    EH1 K OW0
ECON    IY1 K AA2 N
ECOLE    IH0 K OW1 L
ECOGEN    IY1 K OW0 G AH0 N
ECOLAB    IY1 K OW0 L AE2 B
ECOLAB    EH1 K OW0 L AE2 B
ECOLOGY    IY0 K AA1 L AH0 JH IY0
ECOLOGY    IH0 K AA1 L AH0 JH IY0
ECONOMY    IH0 K AA1 N AH0 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eco    (n) (ii1 k ou)
ecology    (n) (ii1 k o1 l @ jh ii)
economy    (n) (i1 k o1 n @ m ii)
economic    (j) (ii2 k @ n o1 m i k)
ecologist    (n) (ii1 k o1 l @ jh i s t)
economics    (n) (ii2 k @ n o1 m i k s)
economies    (n) (i1 k o1 n @ m i z)
economist    (n) (i1 k o1 n @ m i s t)
economize    (v) (i1 k o1 n @ m ai z)
ecosystem    (n) (ii1 k ou s i s t @ m)

French-Thai: Longdo Dictionary
écouter(vt) |je écoute, tu écoutes, il écoute, nous écoutons, vous écoutez, ils écoutent| ฟัง เช่น écouter un concert à la radio ฟังคอนเสิร์ตทางวิทยุ
leçon(n) la, บทเรียน เช่น étudier une leçon = เรียนหนังสือหนึ่งบท

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
economic globalizationEconomic Globalization Contemporary patterns of economic globalization have been strongly associated with a reframing of the relationship between states and markets. Although the global economy as a single entity is by no means as highly integrated as the most robust national economies, the trends point unambiguously towards intensifying integration within and across regions. Patterns of contemporary economic globalization have woven strong and enduring webs across the world's major regions such that their economic fate is intimately connected. Levels of inter-regional trade are largely unprecedented whilst the form which trade takes has changed considerably. Despite the fact there is a tendency to exaggerate the power of global financial markets, ignoring the centrality of states to sustaining their effective operation especially in times of crisis, there is much compelling evidence to suggest that contemporary financial globalization is a market, rather than a state, driven phenomenon. Reinforced by financial liberalization, the accompanying shift towards markets and private financial institutions as the 'authoritative actors' in the global financial system poses serious questions about the nature of state power and economic sovereignty. Alongside financial integration the operations of multinational corporations integrate national and local economies into global and regional production networks .Under these conditions, national economies no longer function as autonomous systems of wealth creation since national borders are no longer significant barriers to the conduct and organization of economic activity. The distinction between domestic economic activity and worldwide economic activity, as the range of products in any superstore will confirm, is becoming increasingly difficult to sustain. Central to the organization of this new global capitalist order is the multinational corporation. In 1999 there were over 60,000 MNCs worldwide with 500,000 foreign subsidiaries, selling $9.5 trillion of goods and services across the globe. Today transnational production considerably exceeds the level of global exports and has become the primary means for selling goods and services abroad. Multinational corporations now account, according to some estimates, for at least 20 per cent of world production and 70 per cent of world trade . It is global corporate capital, rather than states, which exercises decisive influence over the organization, location and distribution of economic power and resources in the contemporary global economy. Contemporary patterns of economic globalization have been accompanied by a new global division of labour brought about, in part, by the activities of multinationals themselves . Developing countries are being re-ordered into clear winners and losers, as the experience of the East Asian tiger economies shows. Such restructuring is, moreover, replicated within countries, both North and South, as communities and particular locales closely integrated into global production networks reap significant rewards whilst the rest struggle on its margins. Economic globalization has brought with it an increasingly unified world for elites - national, regional and global - but divided nations and communities as the global workforce is segmented, within rich and poor countries alike, into winners and losers . Furthermore, the globalization of economic activity exceeds the regulatory reach of national governments while, at the same time, existing multilateral institutions of global economic governance have limited authority because states, still jealously guarding their national sovereignty, refuse to cede these institutions substantial power. Under such conditions, global markets may effectively escape political regulation. For the most part, the governance structures of the global economy operate principally to nurture and reproduce the forces of economic globalization whilst also serving to discipline and streamline this nascent 'global market civilisation'. Yet, in some contexts, these governance structures may carve out considerable autonomy from the dictates of global capital and/or the G7 states. Hence, multilateral institutions have become increasingly important sites through which economic globalization is contested, by weaker states and by the agencies of transnational civil society. The G7 states and representatives of global capital have found themselves on many occasions at odds with collective decisions or rule making . Moreover, the political dynamics of multilateral institutions tend to mediate great power control, for instance through consensual modes of decision making, such that they are never merely tools of dominant states and particular social groupings. Alongside these global institutions, there also exist a parallel set of regional bodies, from APEC to the EU, which represent an additional attempt to shift the terms of engagement with global market forces. Within the interstices of this system operate the social groups of an emerging transnational civil society, from the International Chamber of Commerce to the Jubilee 2000 campaign, seeking to promote, contest and bring to account the agencies of economic globalization. Economic globalization has been accompanied by a significant internationalization of political authority associated with a corresponding globalization of political activity.

Japanese-English: EDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]
利权[lì quán, ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] economic rights (e.g. of a state monopoly) [Add to Longdo]
生态学[shēng tài xué, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] ecology [Add to Longdo]
生态学家[shēng tài xué jiā, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] ecologist [Add to Longdo]
生态系统[shēng tài xì tǒng, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] ecosystem [Add to Longdo]
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic [Add to Longdo]
经济制度[jīng jì zhì dù, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] economy [Add to Longdo]
经济前途[jīng jì qián tú, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, / ] economic future; economic outlook [Add to Longdo]
经济力量[jīng jì lì liang, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, / ] economic strength [Add to Longdo]
经济危机[jīng jì wēi jī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] economic crisis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
シンガポールテレコム[しんがぽーるてれこむ, shingapo-ruterekomu] Singapore Telecom [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
スイステレコム[すいすてれこむ, suisuterekomu] Swiss Telecom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  Eco
     Echo
  

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  eco
     echo
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top