Search result for

ออม

(58 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออม-, *ออม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออม[V] save, See also: conserve, reserve, husband, Syn. ถนอม, สงวน, เก็บ, Example: เธออยากจะหลับตาพักสักงีบ เพื่อออมแรงไว้ตรวจงานของลูกศิษย์
ออม[V] save, See also: economize, Syn. ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ, Ant. ฟุ่มเฟือย, สุรุ่ยสุร่าย, Example: พ่อสอนให้ลูกรู้จักออมตั้งแต่เล็ก โดยมีกระปุกออมสินให้หยอดสตางค์คนละหนึ่งใบ
ออมอด[V] save, See also: conserve, economize, Syn. อดออม, ประหยัด, ถนอม, Example: เราต้องพยายามออมอด เพื่ออนาคตข้างหน้า
ออมชอม[V] compromise, See also: make a concession, Syn. ประนีประนอม, รอมชอม, Example: แม้ว่ารัฐบาลไทยได้จัดระบบผูกขาดการค้าฝิ่นไว้ แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ยังต้องออมชอมกับอิทธิพลเจ้าพ่อท้องถิ่นอยู่, Thai definition: ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย
ออมสิน[N] saving, Thai definition: การกระเหม็ดกระแหม่เงินทีละเล็กละน้อย แล้วนำไปฝากสถานที่ซึ่งเรียกว่า ธนาคารออมสิน
ออมทรัพย์[V] save up, See also: economize, Example: รัฐบาลส่งเสริมให้ราษฎรออมทรัพย์, Thai definition: ประหยัดเงินทอง
ออมทรัพย์[V] save up, See also: economize, Example: รัฐบาลส่งเสริมให้ราษฎรออมทรัพย์, Thai definition: ประหยัดเงินทอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออมก. เก็บหอมรอมริบ เช่น ออมทรัพย์ ออมสิน
ออมถนอม, สงวน, เช่น ออมแรง.
ออมครอม(-คฺรอม) ว. รุ่มร่าม, ไม่รัดกุม.
ออมชอมก. ปรองดองกัน, ประนีประนอมกัน, ตกลงกันด้วยการไกล่เกลี่ย, รอมชอม หรือ ลอมชอม ก็ว่า.
ออมซอมว. ซอมซ่อ, ปอน.
ออมอดก. ประหยัด, กระเหม็ดกระแหม่, อดออม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Geom, is this your drawing?กีออม,นี่ภาพของเจ้า Iljimae (2008)
My darling Geom, I will reward youกีออม,ข้าจะให้รางวัลเจ้า Iljimae (2008)
Eh Geom, how could you...อืม กีออม,แล้วเจ้าล่ะ Iljimae (2008)
My name is Geomข้าชื่อกีออม Iljimae (2008)
Lee Geomลี กีออม Iljimae (2008)
Is it right, Geom?ดีไหม,กีออม Iljimae (2008)
Geom!กีออม Iljimae (2008)
Geom has grown this much already?กีออมเติบโตมาก Iljimae (2008)
Maria, you really must try this delicious aumelette.มาเรีย เธอต้องลองทานออมเล็ตต์อร่อยนี่สักหน่อยสิ The Secret of Moonacre (2008)
I've been taking it easy on you, panda. But no more.ข้าออมมือมามากแล้วแต่ไม่อีกแล้ว Kung Fu Panda (2008)
As you're all aware, one of our deposits was stolen.อย่าที่ทุกคนรู้กันแล้ว กระปุกออมสินของเราถูกทุบไป The Dark Knight (2008)
We're going after the Mob's life savings.เราจะยึดเงินออมทั้งชีวิตของพวกมัน The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออม[v.] (øm) EN: economise ; save   FR: économiser ; épargner
ออมทรัพย์[v.] (ømsap) EN: save up ; economize ; save money   FR: économiser
ออมสิน[n.] (ømsin) EN: saving   FR: économies [fpl] ; épargne [f]
ออมอด[v.] (øm-ot) EN: save ; conserve ; economize   
ออมอด[adj.] (øm-ot) FR: économique
ออมเงิน[v. exp.] (øm ngoen) EN: save   
ออมแรง[v. exp.] (øm raēng) FR: s'économiser

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
build up[PHRV] ออมเงินมากขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audiometer(ออดีออม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง (sonometer)
audiometry(ออดิออม'มิรี) n. การวัดและบันทึกความสามารถในการฟัง -audiometric, adj.
austere(ออสเทียร์') adj. เข้มงวด,มัธยัสถ์,อดออม,ขึงขัง,วินัยจัด,สมถะมาก. -austereness n., Syn. severe, rigid,self-denying
conservable(คอนเซอฟ'วะเบิล) adj. ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้,ซึ่งสงวนไว้ได้,ออมได้
geometer(จีออม'มิเทอะ) n. นักเรขาคณิต
geometry(จีออม'เมที) n. เรขาคณิต
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
omelet(ออม'มะลิท) n. ไข่เจียว,ไข่ทอด
omelette(ออม'มะลิท) n. ไข่เจียว,ไข่ทอด
ominous(ออม'มะนัส) adj. เป็นลางร้าย,ไม่เป็นมงคล,เป็นลางสังหรณ์, See also: ominousness n., Syn. augural

English-Thai: Nontri Dictionary
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
conserve(vt) อนุรักษ์,สงวน,รักษา,พิทักษ์,ป้องกัน,เก็บรักษา,ออม
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
frugal(adj) กระเหม็ดกระแหม่,ออม,ตระหนี่,ประหยัด
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน
savings(n) เงินออม,เงินเก็บ,เงินสะสม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
手加減[てかげん, tekagen] ออมมือ เช่น 真剣勝負だから手加減はしません

German-Thai: Longdo Dictionary
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| เก็บเงินเพื่อการออมทรัพย์ เช่น Ich kann mir monatlich 1000 Baht ersparen. ฉันสามารถเก็บเงินได้หนึ่งพันบาทต่อเดือน
gespartes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินสะสม, เงินออมทรัพย์
Sparbuch(n) |das, pl. Sparbücher| สมุดบัญชีออมทรัพย์
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top