ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

become

B IH0 K AH1 M   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -become-, *become*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
become[VI] กลายเป็น, See also: เปลี่ยนเป็น, Syn. come to be
become[VT] ดูสวยงาม, See also: งดงาม
become[VT] เหมาะสม, See also: เหมาะสมกับ, เข้ากับ, Syn. suit
become of[PHRV] เกิดขึ้นกับ, Syn. come of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit

English-Thai: Nontri Dictionary
become(vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
become sui jurisบรรลุนิติภาวะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone.ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน Rebecca (1940)
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน The Old Man and the Sea (1958)
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว The Old Man and the Sea (1958)
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง: The Old Man and the Sea (1958)
He disappears and becomes Bill Carson.เขาหายตัวไป เปลี่ยนชื่อเป็นบิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You remember when you left to become a priest.นายคงจำได้ว่าตอนนาย ทิ้งบ้านมาบวช The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You've got every qualification to become expert in the use of weapons.พวกแกมีคุณสมบัติ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Tell the wife to drop the butcher and become a vegetarian.บอกภรรยาว่าจะลดลงคนขาย เนื้อและ กลายเป็นมังสวิรัติ นั่นเป็นคำแนะนำของคุณ How I Won the War (1967)
In my humble opinion, we've become involved in Einstein's time-space continuum theory.ที่เราได้มีส่วนร่วมในของ ไอน์สไต ทฤษฎีเวลาพื้นที่ต่อเนื่อง นักพูดที่คือ Yellow Submarine (1968)
This place has become too dangerous for you.This place has become too dangerous for you. The Godfather (1972)
As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta?As time goes by and his position becomes stronger, will he attempt any individual vendetta? The Godfather (1972)
You told me you weren't going to become like your father.You told me you weren't going to become like your father. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
become2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
becomeAccordingly as people become rich, they are apt to be stingy.
becomeAll people can become friends, even if their languages and customs are different.
becomeA man can no more become a woman than a monkey can develop into a man.
becomeAny task may become painful.
becomeA painter only becomes a true painter by practicing his craft.
becomeA really perceptive person can figure out a whole situation with just a few clues. That's the kind of person I want you to become.
becomeAs a young man, he did not know that he was to become famous later on.
becomeAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
becomeAs he grew older, he become more obstinate.
becomeAs of midnight tonight the contract becomes effective.
becomeAs one grows older, one becomes more silent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบลอ[V] blur, See also: become unclear or indistinct, Syn. มึนงง, Example: เขารู้สึกเบลอไปชั่วขณะเมื่อทราบข่าวร้าย, Notes: (อังกฤษ)
ฟอนเฟะ[V] become rotten, See also: decompose, spoil, putrefy, decay, Syn. เน่า, เละ, เน่าเละ, Example: แมลงไชผลไม้จนเน่าฟอนเฟะ
ตระหนักถึง[V] realize, See also: become aware of, Example: พ่อแม่จะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในแง่ที่จะเป็นบันไดไปสู่ความก้าวหน้า, Thai definition: รู้ชัดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สูญพันธุ์[V] become extinct, Syn. สิ้นซาก, Ant. ขยายพันธุ์
ครองแชมป์[V] become a champion, Example: ในการแข่งขันฟุตบอลแต่ละครั้ง จะมีการพนันขันต่อ และเสี่ยงทายกันว่า ทีมไหนจะได้ครองแชมป์, Thai definition: ครองตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขัน, ได้ตำแหน่งชนะเลิศ
รู้สำนึก[V] realize, See also: become aware of, understand, comprehend, know the way of the world, Syn. รู้สึกตัว, มีจิตสำนึก, Example: เด็กเมื่อโตขึ้นจะค่อยๆ รู้สำนึกในการที่จะรับผิดชอบตนเองและสังคมมากขึ้น
ขึ้นเงา[V] become shiny, See also: polish, Syn. เป็นเงา, Example: รังครั่งใช้ทำเชลแล็กสำหรับทาไม้ให้ขึ้นเงางดงาม
เข้าคอกัน[V] be congenial friends, See also: become friendly, be well compatible with, Syn. ถูกคอกัน, Ant. แตกคอกัน, Example: เขาเข้าคอกันได้สนิท, Thai definition: เข้ากันได้, ลงรอยกัน
ล้มหมอนนอนเสื่อ[V] become ill, See also: be bedridden, be confined to bed, fall sick, Syn. ล้มป่วย, ล้มเจ็บ, ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ี่เขาล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครดูแลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว, Thai definition: ป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัว
ล่องหนหายตัว[V] become invisible, See also: disappear, escape by magic, wander invisibly, Syn. ล่องหน, หายตัว, Example: มีผู้กล่าวว่าเขาล่องหนหายตัวได้, Thai definition: ลอดช่องแคบๆ ไปด้วยเวทมนตร์ ไม่ปรากฏให้เห็นตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth   
บันดาล[v.] (bandān) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender   FR: transformer
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct   FR: brouiller
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชเณร[v. exp.] (būat nēn) EN: become a novice   FR: devenir novice
บวชพระ[v. exp.] (būat phra) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk   FR: devenir moine

CMU English Pronouncing Dictionary
BECOME B IH0 K AH1 M
BECOMES B IH0 K AH1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
become (v) bˈɪkˈʌm (b i1 k uh1 m)
becomes (v) bˈɪkˈʌmz (b i1 k uh1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变得[biàn de, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄜ˙, / ] become; change into, #1,573 [Add to Longdo]
到期[dào qī, ㄉㄠˋ ㄑㄧ, ] become due (e.g. loans), #7,066 [Add to Longdo]
显露[xiǎn lù, ㄒㄧㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] become visible, #10,606 [Add to Longdo]
沉醉[chén zuì, ㄔㄣˊ ㄗㄨㄟˋ, ] become intoxicated, #18,466 [Add to Longdo]
僵化[jiāng huà, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚˋ, / ] become rigid, #23,563 [Add to Longdo]
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, / ] become bald; decadent, #30,759 [Add to Longdo]
变修[biàn xiū, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄡ, / ] become revisionist, #86,059 [Add to Longdo]
拜把子[bài bǎ zi, ㄅㄞˋ ㄅㄚˇ ㄗ˙, ] become sworn brothers, #108,366 [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] become watery; creek, #234,796 [Add to Longdo]
[tuí, ㄊㄨㄟˊ, ] become bald; decadent, #445,728 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary [Add to Longdo]
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
お腹が空く;お腹がすく[おなかがすく, onakagasuku] (exp,v5k) to become hungry; to get an empty stomach [Add to Longdo]
お腹が減る;お腹がへる[おなかがへる, onakagaheru] (exp,v5r) to become hungry [Add to Longdo]
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp [Add to Longdo]
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ささくれる[, sasakureru] (v1,vi) (1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) to become irritable [Add to Longdo]
ささくれ立つ[ささくれだつ, sasakuredatsu] (v5t,vi) (1) (See ささくれる・1) to split finely; to splinter; to get frayed; (2) (See ささくれる・2) to become irritable; to feel on edge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
開通[かいつう, kaitsuu] to take effect, to be become active [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Become \Be*come"\, v. i. [imp. {Became}; p. p. {Become}; p. pr.
   & vb. n. {Becoming}.] [OE. bicumen, becumen, AS. becuman to
   come to, to happen; akin to D. bekomen, OHG.a piqu["e]man,
   Goth. biquiman to come upon, G. bekommen to get, suit. See
   {Be-}, and {Come}.]
   1. To pass from one state to another; to enter into some
    state or condition, by a change from another state, or by
    assuming or receiving new properties or qualities,
    additional matter, or a new character.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God . . . breathed into his nostrils the
       breath of life; and man became a living soul. --Gen.
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
       That error now which is become my crime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To come; to get. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But, madam, where is Warwick then become! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To become of}, to be the present state or place of; to be
    the fate of; to be the end of; to be the final or
    subsequent condition of.
    [1913 Webster]
 
       What is then become of so huge a multitude? --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Become \Be*come"\, v. t.
   To suit or be suitable to; to be congruous with; to befit; to
   accord with, in character or circumstances; to be worthy of,
   or proper for; to cause to appear well; -- said of persons
   and things.
   [1913 Webster]
 
      It becomes me so to speak of so excellent a poet.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I have known persons so anxious to have their dress
      become them, as to convert it, at length, into their
      proper self, and thus actually to become the dress.
                          --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 become
   v 1: enter or assume a certain state or condition; "He became
      annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting
      more serious"; "her face went red with anger"; "She went
      into ecstasy"; "Get going!" [syn: {become}, {go}, {get}]
   2: undergo a change or development; "The water turned into ice";
     "Her former friend became her worst enemy"; "He turned
     traitor" [syn: {become}, {turn}]
   3: come into existence; "What becomes has duration"
   4: enhance the appearance of; "Mourning becomes Electra"; "This
     behavior doesn't suit you!" [syn: {become}, {suit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top