ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

economics

EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -economics-, *economics*, economic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
economics(n) วิชาเศรษฐศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economics(อีคะนอม'มิคซฺ, เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์, สภาพเศรษฐกิจ
macroeconomics(แมคโรอีคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์มหัพภาค
microeconomics(ไมโครเอ็คคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์จุลภาค

English-Thai: Nontri Dictionary
economics(n) เศรษฐศาสตร์, สภาพเศรษฐกิจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
economicsเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Economicsเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [การแพทย์]
Economics librariesห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [TU Subject Heading]
Economics libraryห้องสมุดเศรษฐศาสตร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
economics modelแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์, Example: เป็นแบบจำลองหรือกรอบแนวคิดที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการอธิบายหรือทำนายความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจซึ่งอาจจะจำลองทั้งหมดหรือบางส่วน โดยทั่วไปมักจะเป็นในรูปของแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ที่สามารถจะใช้ทำนายผลในเชิงปริมาณได้ เช่น รายได้ประชาชาติ การลงทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจากการลงทุนของรัฐบาล เป็นต้น [เศรษฐศาสตร์]
Economics of Crimeเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอาชญากรรม [การแพทย์]
Economics of cultureเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรม [เศรษฐศาสตร์]
Economics of educationเศรษฐศาสตร์การศึกษา [เศรษฐศาสตร์]
Economics, Dentalเศรษฐศาสตร์ทันตกรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No. Economics of underdeveloped countries.ไม่ใช่ ฉันเลือกเศรฐศาสตร์ พัฒนา Dirty Dancing (1987)
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ Schindler's List (1993)
Record payoffs to the Main Administration and Economics Office, the Arm--บันทึกจ่ายกรมเศรษฐกิจ... Schindler's List (1993)
I remember when I met Jill, I was-- Uh, it was in Economics class.ผมเจอเธอในวิชาเศรษฐศาสตร์ Pilot (2007)
Degree in economics from Princeton.จบเศรษฐศาสตร์_BAR_ จากพรินซตัน Rendition (2007)
How's the--how's a.p. economics treating you?ยังไง - - ยัง A.P. ก็กำลังเยียวยาเธอนะ Pret-a-Poor-J (2008)
This is Economics 305.หนูว่า'จารย์เข้าผิดห้องแล้วค่ะ Definitions (2009)
This is Economics 305.นี่คือวิชาเศรษฐศาสตร์ 305 Definitions (2009)
Economics 305 has been taught right here in building 14, room 7.ห้องนี้ ห้อง 7 ตึก 14 มา 28 ปีแล้วนะ อ้อ ใช่ Definitions (2009)
Isn't Ashley an economics major?แอชลีย์เรียนเศรษฐศาสตร์ใช่ไหม? Heroes and Villains (2011)
The person who studied Economics should be involved in the renovation of the business.คนที่เคยเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ น่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจได้สินะ Episode #1.4 (2011)
2-time national chess champion, now an Economics professor at the School of International Affairs.แชมป์หมากรุกสองสมัย ตอนนี้เขาเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์ ด้านความสัมพันธ์ ที่โรงเรียนนานาชาติ Linchpin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
economicsEconomics is the study of economic mechanisms.
economicsHave you ever considered majoring in economics at college?
economicsHe has a knowledge of economics.
economicsHe is a great authority on economics.
economicsHe is an expert in economics.
economicsHe is a professor of Economics at Hyogo.
economicsHe is in his element when talking economics.
economicsHe is specializing in the study of economics.
economicsHe made a substantial contribution to economics.
economicsHe studied economics at college.
economicsHe was more interested in politics than in economics of the labor dispute.
economicsIf they admit me to the university, I think I will major in economics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์(n) economics, Syn. เศรษฐวิทยา, Example: เกษตรกรนิยมเลี้ยงไก่พันธุ์ต่างประเทศ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เพราะเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการผลิต การจำหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆ ของชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหัพภาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคหศาสตร์[khēhasāt] (n, exp) EN: home economics  FR: arts ménagers [ mpl ]
เคหเศรษฐศาสตร์[khēhasetthāsat] (n, exp) EN: home economics
พาณิชยศาสตร์[phānitchayasāt] (n) EN: commerce ; business economics ; business administration ; industrial management  FR: commerce [ m ]
เศรษฐศาสตร์[sētthasāt] (n) EN: economics  FR: économie [ f ]
เศรษฐศาสตร์จุลภาค[sētthasāt junlaphāk] (n, exp) EN: microeconomics
เศรษฐศาสตร์มหภาค[sētthasāt mahaphāk] (n) EN: macroeconomics
เศรษฐศาสตร์นโยบาย[sētthasāt nayōbāi] (n, exp) EN: normative economics
เศรษฐศาสตร์สถาบัน[sētthasāt sathāban] (n, exp) EN: institutional economics
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ[sētthasāt thurakit] (n, exp) EN: business economics

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ECONOMICS EH2 K AH0 N AA1 M IH0 K S
ECONOMICS IY2 K AH0 N AA1 M IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
economics (n) ˌiːkənˈɒmɪks (ii2 k @ n o1 m i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济学[jīng jì xué, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] economics (as a field of study), #6,128 [Add to Longdo]
个体经济[gè tǐ jīng jì, ㄍㄜˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economics of a self-employed individual or private firm [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
経済[けいざい, keizai] TH: เศรษฐกิจ  EN: economics

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコノミクス;エコノミックス[ekonomikusu ; ekonomikkusu] (n) economics [Add to Longdo]
ケンブリッジ学派[ケンブリッジがくは, kenburijji gakuha] (n) Cambridge school (of economics) [Add to Longdo]
サプライサイドエコノミックス[sapuraisaidoekonomikkusu] (n) supplyside economics [Add to Longdo]
シカゴ学派[シカゴがくは, shikago gakuha] (n) Chicago School (of economics) [Add to Longdo]
ソシオエコノミックス[soshioekonomikkusu] (n) socioeconomics [Add to Longdo]
テクノイコノミックス[tekunoikonomikkusu] (n) technoeconomics [Add to Longdo]
ノーベル経済学賞[ノーベルけいざいがくしょう, no-beru keizaigakushou] (n) Nobel Prize in Economics [Add to Longdo]
ホームエコノミックス[ho-muekonomikkusu] (n) home economics [Add to Longdo]
マクロ経済学[マクロけいざいがく, makuro keizaigaku] (n) macro-economics [Add to Longdo]
マルクス経済学[マルクスけいざいがく, marukusu keizaigaku] (n) Marxian economics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Economics \E`co*nom"ics\ ([=e]`k[o^]*n[o^]m"[i^]ks), n. [Gr. ta`
   o'ikonomika`, equiv. to "h o'ikonomi`a. See {Economic}.]
   1. The science of household affairs, or of domestic
    management.
    [1913 Webster]
 
   2. Political economy; the science of the utilities or the
    useful application of wealth or material resources; the
    study of the production, distribution, and consumption of
    goods and services of a nation or region, and its effect
    on the wealth of a country. See {Political economy}, under
    {Political}. "In politics and economics." --V. Knox.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 economics
   n 1: the branch of social science that deals with the production
      and distribution and consumption of goods and services and
      their management [syn: {economics}, {economic science},
      {political economy}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top