ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

经济体制

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -经济体制-, *经济体制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经济体制[jīng jì tǐ zhì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄊㄧˇ ㄓˋ, / ] economic system, #10,394 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Government will not protect the interests of the German people by the circuitous method of an economic bureaucracy but by the utmost furtherance of private initiative.[CN] 政府不会用迂回的官僚经济体制 去保护德国人的利益, 而是最大限度地促进私有的积极性。  ()
They established the fundamental legality for the creation of a Jew-free society a Jew-free economy for the world to see.[CN] 他们制订的法律准则将会为世界展现一个 从犹太人手中解放的社会和经济体制 Conspiracy (2001)
Likewise the cold war and the collapse of the Soviet Union was in reality a way to preserve and perpetuate the established economic and global hegemony of the United States.[CN] 同样的,冷战以及苏联政权的崩溃 实际上就是维系并巩固 现存的经济体制与美国的全球霸权 Zeitgeist: Addendum (2008)
However, what isn't talked about, is how a competition based economy invariably leads to strategic corruption, power an wealth consolidation, social stratification, technological paralisis, labor abuse and ultimately a covert form of government dictatorship[CN] 由于竞争创造动机,随而激发人们努力不懈 然而,没有提到的是,以竞争为基础的经济体制 总是造成主要的堕落,强化财富集中 Zeitgeist: Addendum (2008)
Our economic setup encourages one upmanship, competition, and comparison where as the progress the humans have made over millenia has been largely based on co-operation.[CN] 我们的经济体制鼓励出人头地 竞争和超越 然而人类几千年来的文明进步 更多是建立于合作的基础上 Four Horsemen (2012)
Not only who is a Jew, but how, in each defined circumstance the Jew is expunged from society, the government, the economy through ordinances.[CN] 不仅仅是"谁算是犹太人"的问题 现在,在各方面,都要依照法律 将犹太人,从社会中、政府机关、以及经济体制中 地毯式地 Conspiracy (2001)
There would be no discussion in the media about why we have an economic system that allows a pilot to be paid less than a manager at Taco Bell.[CN] 媒体不可能关注的是: 为什么我们的经济体制允许 Taco Bell快餐店的管理人员比飞行员拿着更多的薪水 Capitalism: A Love Story (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top