Search result for

ระบบนิเวศ

(32 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบบนิเวศ-, *ระบบนิเวศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบนิเวศ[N] ecology, Example: ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว, Thai definition: โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecosystemระบบนิเวศน์
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศน์ของสระก็จะเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
Marine Ecosystem ระบบนิเวศทะเล
ทะเลและมหาสมุทร เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เพราะ พื้นผิวโลกมีน้ำปกคลุมอยู่ถึง 71 เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 360 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 3,700 เมตร ปริมาตรของน้ำทะเล จึงมีอยู่มากเพียงพอสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ สัตว์นานาชนิด ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทำให้ทะเลเป้นระบบนิเวศขนาดใหญ่ของโลก โดยสามารถแบ่งทะเลหรือมหาสมุทรออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Pelagic Division และ Benthic Division [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ
หรือระบบนิเวศที่มีน้ำปกคลุมอยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ Freshwater Ecosystem, Brackish or Estuaries Ecosystem, Marine Ecosystem ดู Freshwater Ecosystem หรือ Brackish or Estuaries Ecosystem หรือ Marine Ecosystem [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater Ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืด
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็ม (Salinity) ตั้งแต่ 0-2 ส่วนในพันส่วน (ppt) เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลและพื้นดิน แต่ก็มีคุณค่า ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นตัวกลาง ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งย่อยเป็น Standing water , Flowing water และ Freshwater wetlands [สิ่งแวดล้อม]
Forest Ecosystem ระบบนิเวศป่าไม้
บริเวณพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ทั้งยืนต้นและล้มลุก ทั้งเป็นพืชชนิดสูงใหญ่และไม้พุ่ม ปกคลุมอยู่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ (Dominant) ขึ้นปกคลุมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
FREASHWATER ระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Digital ecoststem ระบบนิเวศน์ดิจิทัล
ระบบนิเวศน์ดิจิทัล เป็นระบบนิเวศน์ที่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่จะรวมถึงผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ดิจิทัลคอนเทนต์จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและยังรวมถึงผู้ใช้ปลายทางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภครายบุคคลอีกด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
ecosystemecosystem, ระบบนิเวศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Earth's ecosystem will be destroyed.โลกที่ระบบนิเวศธรรมชาติได้ถูกทำลายไม่เหลือ Death Note: L Change the World (2008)
I will eliminate useless human beings to create a new world and its ecosystem.ตัวฉันนี้จะกำจัดมนุษยชาติที่ไร้ผลประโยชน์ เพิ่มเสริมสร้างโลกใบใหม่ พร้อมกับระบบนิเวศที่สมบูรณ์ Death Note: L Change the World (2008)
Correct ecosystem will save the world.ระบบนิเวศที่เหมาะสมจะช่วยรักษาโลกนี้ไว้ Death Note: L Change the World (2008)
Our ecosystem doesn't have borders.ระบบนิเวศของเราไม่มีขอบเขต Home (2009)
They're not being told that the free lunchmeat that their children are getting are contaminated with high levels of mercury.ทำให้ระบบนิเวศน์ทางทะเลเสียหาย แย่มากเสียจนทุกอย่าง อาจจะพังทลายหมด รายงานปี 2006 ในวารสาร Science ทำนายว่าปริมาณปลาในอีก 40 ปีข้างหน้า จะหมดไปถ้ายังคงจับกันหนักในอัตราปัจจุบัน The Cove (2009)
At this point, in our ecosystem, you are akin to the plover, a small scavenging bird that eats extra food from between the teeth of crocodiles.ถึงจุดนี้ ในระบบนิเวศน์วิทยา เธอเป็นเหมือนนกโพลเวอร์ นกกินซากตัวเล็กๆ ที่เก็บกินเศษอาหาร ตามซอกฟันจระเข้ The Cohabitation Formulation (2011)
You know, I think it's pretty clear what destroyed the balance in our study group's ecosystem.รู้มั้ย ผมคิดว่ามันค่อนข้างชัดเจน ว่าอะไรที่ทำให้ระบบนิเวศ ของกลุ่มติวเราเสียสมดุล Competitive Ecology (2011)
Not to mention they're threatening the island's ecology...ไม่เพียงแต่คุกคามระบบนิเวศน์นะ Episode #1.2 (2011)
You know, back-to-nature eco-warrior types.แบบว่า,อยู่กับธรรมชาติ ประเภทนักสู้เพื่อระบบนิเวศ Big Feet (2012)
I've upset the ecosystem of the poker game.ฉันป่วนระบบนิเวศวิทยา วงไพ่โปกเกอร์ Red in Tooth and Claw (2013)
"Upset the ecosystem"?"ป่วนระบบนิเวศวิทยา" Red in Tooth and Claw (2013)
The ecosystem has changed. You need to adapt or die.ระบบนิเวศน์วิทยาเปลี่ยนไปแล้ว คุณต้องปรับตัวหรือตาย Red in Tooth and Claw (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบนิเวศ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem   FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt thāng thalē) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt thāng bok) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt pheūnthī chum nām) EN: wetland ecosystem   

English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecology[N] ระบบนิเวศน์, See also: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
生態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์ , See also: R. ecosystem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top