Search result for

ระบบนิเวศ

(20 entries)
(0.0837 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระบบนิเวศ-, *ระบบนิเวศ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบบนิเวศ    [N] ecology, Example: ระบบนิเวศหนึ่งๆ นั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าว, Thai definition: โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดำรงชีวิตอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ecosystemระบบนิเวศน์
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและกันในกลุ่มของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่ อาจเป็นระบบขนาดใหญ่ เช่น มหาสมุทร หรือขนาดเล็ก เช่น สระน้ำ ถ้าหากระบบมีความสัมพันธ์ที่สมดุล ก็จะสามารถดำรงอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถ้าขาดความสมดุล เช่น มีการปล่อยน้ำเสียลงในสระ ระบบนิเวศน์ของสระก็จะเสียไป [สิ่งแวดล้อม]
Marine Ecosystem ระบบนิเวศทะเล
ทะเลและมหาสมุทร เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด เพราะ พื้นผิวโลกมีน้ำปกคลุมอยู่ถึง 71 เปอร์เซนต์ หรือประมาณ 360 ล้านตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกเฉลี่ย 3,700 เมตร ปริมาตรของน้ำทะเล จึงมีอยู่มากเพียงพอสำหรับเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและ สัตว์นานาชนิด ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ทำให้ทะเลเป้นระบบนิเวศขนาดใหญ่ของโลก โดยสามารถแบ่งทะเลหรือมหาสมุทรออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ Pelagic Division และ Benthic Division [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ
หรือระบบนิเวศที่มีน้ำปกคลุมอยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ Freshwater Ecosystem, Brackish or Estuaries Ecosystem, Marine Ecosystem ดู Freshwater Ecosystem หรือ Brackish or Estuaries Ecosystem หรือ Marine Ecosystem [สิ่งแวดล้อม]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater Ecosystem ระบบนิเวศน้ำจืด
ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็ม (Salinity) ตั้งแต่ 0-2 ส่วนในพันส่วน (ppt) เป็นระบบนิเวศขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลและพื้นดิน แต่ก็มีคุณค่า ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่าอย่างมาก เนื่องจากน้ำเป็นตัวกลาง ในกระบวนการต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งย่อยเป็น Standing water , Flowing water และ Freshwater wetlands [สิ่งแวดล้อม]
Forest Ecosystem ระบบนิเวศป่าไม้
บริเวณพื้นที่ที่มีพืชพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติ ทั้งยืนต้นและล้มลุก ทั้งเป็นพืชชนิดสูงใหญ่และไม้พุ่ม ปกคลุมอยู่ หรือเป็นพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ (Dominant) ขึ้นปกคลุมอยู่ [สิ่งแวดล้อม]
FREASHWATER ระบบนิเวศวิทยาน้ำจืด [สิ่งแวดล้อม]
Digital ecoststem ระบบนิเวศน์ดิจิทัล
ระบบนิเวศน์ดิจิทัล เป็นระบบนิเวศน์ที่ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การใช้และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยที่จะรวมถึงผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โทรคมนาคม ดิจิทัลคอนเทนต์จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและยังรวมถึงผู้ใช้ปลายทางที่เป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภครายบุคคลอีกด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
ecosystemecosystem, ระบบนิเวศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบนิเวศ[n. exp.] (rabop niwēt) EN: ecosystem   FR: écosystème [m]
ระบบนิเวศทางทะเล[n. exp.] (rabop niwēt thāng thalē) EN: marine ecosystem   FR: écosystème marin [m]
ระบบนิเวศทางบก[n. exp.] (rabop niwēt thāng bok) EN: land ecosystem   FR: écosystème terrestre [m]
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ [n. exp.] (rabop niwēt pheūnthī chum nām) EN: wetland ecosystem   

English-Thai: Longdo Dictionary
ecological(adj) เกี่ยวกับระบบนิเวศน์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ecology    [N] ระบบนิเวศน์, See also: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
生体系[せいたいけい, seitaikei] (n) ระบบนิเวศ
生態系[せいたいけい, seitaikei] ระบบนิเวศน์ , See also: R. ecosystem

Are you satisfied with the result?

Go to Top