ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

becoming

B IH0 K AH1 M IH0 NG   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -becoming-, *becoming*, becom
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
becoming[ADJ] เหมาะสม, See also: สมควร, Syn. Appropriate, suitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
becoming(บิคัม'มิง) adj. เหมาะ,สมควร n. กระบวนการเปลี่ยนแปลง, Syn. proper
unbecoming(อันบิคัม'มิง) adj. ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
becoming(adj) เหมาะ,เหมาะสม,สมควร
unbecoming(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่งดงาม,ไม่ดึงดูดใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
becomingการแปรเปลี่ยน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
I'm rapidly becoming a big underground success in this town.ฉันกลายเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จลับ ๆ Blazing Saddles (1974)
Seems like bailing you out of trouble is becoming a lifetime job for me!ดูเหมือนว่าการประกันตัวคุณออกจากปัญหา จะกลายเป็นงานตลอดชีวิตสำหรับผม First Blood (1982)
And now I'm going to introduce to you a man whose writings we are all becoming familiar with.และในตอนนี้ ขอเเนะนำ ชายที่บทความของเขา Gandhi (1982)
when we commissioned the schmectel corporation to research this precise event sequence scenario, it was determined that the continual stockpiling and development of our nuclear arsenal was becoming self-defeating.เราได้จ้าง Schmectel Corp. ทำการวิจัยสถานการณ์โลก สรุปได้ว่า การแข่งกันสะสมอาวุธ และการเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ กลายเป็นภาระอันหนักอึ้ง Spies Like Us (1985)
But you meant by becoming a lawyer or an economist... and marrying someone from Harvard.แต่พ่อหมายถึงหนูต้องเป็นทนายความ หรือนักเศรฐศาสตร์... แล้วก็แต่งงานกับคนที่จบจาก ฮาร์วาร์ด Dirty Dancing (1987)
You left just when you were becoming interesting.ลูกจากไป.. ก่อนที่ ลูกจะเป็นที่สนใจ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Russell's metaphors are becoming rather scatological.คำเปรียบเปรยของรัสเซลจะกลายเป็นที่ค่อนข้าง scatological The Russia House (1990)
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า Cool Runnings (1993)
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์" The Joy Luck Club (1993)
I could feel myself becoming so ordinary.ฉันรู้สึกราวกับว่าตัวกลายมาเป็น... คนธรรมดา The Joy Luck Club (1993)
And, over time, I could see that Ted was becoming bored.เวลาผ่านไป ฉันเริ่มรู้สึกได้ว่าเท็ดเริ่มจะเบื่อ The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
becomingBecoming too fat is not good for the health.
becomingBecoming very tired, I stopped to rest.
becomingChoose whichever of them is becoming to you.
becomingDivorce is becoming more common nowadays.
becomingDo your parents agree to your becoming a flight attendant?
becomingFrom year to year pollution problems are becoming serious.
becomingHave you ever thought of becoming a nurse?
becomingHe abandoned hope of becoming doctor.
becomingHe failed to become becoming a cabinet member at that time.
becomingHe gave up his dream of becoming a pilot.
becomingHe had no thought of becoming a teacher.
becomingHe is afraid of becoming sick.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หักมุม[ADJ] building to a climax, See also: becoming a climax, Example: ไม่มีใครคาดคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหักมุม, Thai definition: เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้น
การบวชเณร[N] ordination, See also: becoming a novice, Example: การบวชเณรมีหลายวัตถุประสงค์ อาจจะบวชเพื่อแก้บน บวชหน้าศพ บวชเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย, Thai definition: การถือเพศเป็นสามเณร
การกลายเป็น[N] becoming, See also: changing, Example: การอพยพไปหางานทำในเมือง และการกลายเป็นโสเภณีของชาวเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจริงๆ ในปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบวชเณร[n. exp.] (kān būat nēn) EN: ordination ; becoming a novice   FR: ordination d'un novice [m]
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūan) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inadvisable ; inapt   FR: inapte ; incapable
เหมาะ[adj.] (mǿ) EN: fitting ; appropriate ; becoming ; suitable   FR: convenable ; adapté ; approprié
สม[adj.] (som) EN: appropriate ; suitable ; right ; fitting ; becoming ; reasonable   FR: approprié ; adéquat ; convenable ; adapté
สมควร[adj.] (somkhūan) EN: fitting ; becoming ; appropriate   FR: approprié ; convenable ; apte ; qui a l'étoffe de

CMU English Pronouncing Dictionary
BECOMING B IH0 K AH1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
becoming (v) bˈɪkˈʌmɪŋ (b i1 k uh1 m i ng)
becomingly (a) bˈɪkˈʌmɪŋliː (b i1 k uh1 m i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸蒸日上[zhēng zhēng rì shàng, ㄓㄥ ㄓㄥ ㄖˋ ㄕㄤˋ, ] becoming more prosperous with each passing day, #25,763 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kleidsam; schicklich {adj} | kleidsamer | am kleidsamstenbecoming | more becoming | most becoming [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
じり貧[じりひん, jirihin] (n) gradually becoming poor; situation getting gradually worse and worse [Add to Longdo]
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type [Add to Longdo]
びる[, biru] (suf,v1) (See 大人びる,鄙びる) seeming to be ...; becoming like ...; behaving as ... [Add to Longdo]
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P) [Add to Longdo]
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ダウン[, daun] (n-suf) (1) down (feathers); (2) down (opposite of up); becoming lower; (3) down (e.g. with a cold) and unable to continue (work); (4) {comp} not running (e.g. of servers); (5) (abbr) {comp} download; downstream; (P) [Add to Longdo]
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Become \Be*come"\, v. i. [imp. {Became}; p. p. {Become}; p. pr.
   & vb. n. {Becoming}.] [OE. bicumen, becumen, AS. becuman to
   come to, to happen; akin to D. bekomen, OHG.a piqu["e]man,
   Goth. biquiman to come upon, G. bekommen to get, suit. See
   {Be-}, and {Come}.]
   1. To pass from one state to another; to enter into some
    state or condition, by a change from another state, or by
    assuming or receiving new properties or qualities,
    additional matter, or a new character.
    [1913 Webster]
 
       The Lord God . . . breathed into his nostrils the
       breath of life; and man became a living soul. --Gen.
                          ii. 7.
    [1913 Webster]
 
       That error now which is become my crime. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To come; to get. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       But, madam, where is Warwick then become! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To become of}, to be the present state or place of; to be
    the fate of; to be the end of; to be the final or
    subsequent condition of.
    [1913 Webster]
 
       What is then become of so huge a multitude? --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Becoming \Be*com"ing\, n.
   That which is becoming or appropriate. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Becoming \Be*com"ing\, a.
   Appropriate or fit; congruous; suitable; graceful; befitting.
   [1913 Webster]
 
      A low and becoming tone.         --Thackeray.
   [1913 Webster]
 
   Note: Formerly sometimes followed by of.
      [1913 Webster]
 
         Such discourses as are becoming of them.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Seemly; comely; decorous; decent; proper.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 becoming
   adj 1: according with custom or propriety; "her becoming
       modesty"; "comely behavior"; "it is not comme il faut for
       a gentleman to be constantly asking for money"; "a decent
       burial"; "seemly behavior" [syn: {becoming}, {comely},
       {comme il faut}, {decent}, {decorous}, {seemly}]
   2: displaying or setting off to best advantage; "a becoming new
     shade of rose"; "a becoming portrait"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top