Search result for

devil

(112 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devil-, *devil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devil[VT] ทำให้รสชาติเผ็ดร้อน, Syn. spice, peper
devil[N] ภูต, See also: ผี, ปีศาจ, Syn. demon, monster
devilish[ADJ] ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างเต็มที่
devilish[ADJ] โหดเหี้ยม, See also: ชั่วร้าย, ซึ่งมีคุณสมบัติของปีศาจ, Syn. diabolic, hellish, harmful
devil for[PHRV] ทำงานเป็น (ทนาย)
devilishly[ADV] อย่างชั่วร้าย, Syn. viciouly, vilely
devil of a job[IDM] งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานยากที่สุด, งานหิน
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
devil's own job[IDM] งานลำบากที่สุด (คำไม่เป็นทางการ), See also: งานยากที่สุด, งานหิน
devil-may-care manner[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devil(เดฟ'เวิล) n. ภูต,ผี,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,อันธพาล,วายร้าย,สัตว์ร้าย vt. รบกวน,ฉีก
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
devilism(เดฟ'เวิลลิสซึม) n. พฤติกรรมที่คล้ายปีศาจ,การบูชาภูตผีปีศาจ
devilkin(เดฟ'เวิลคิน) n. ปีศาจน้อย,ผีตัวเล็ก ๆ
devilment(เดฟ'เวิลมันทฺ) n. พฤติกรรมที่คล้ายภูตผีปีศาจ,ความร้าย
deviltry(เดฟ'เวิลทรี) n. ความร้ายกาจมาก
bedevil(บิเดฟ'เวิล) {bedeviled,bedeviling,bedevils} vt. ทำให้ผีเข้า,สาป,แช่ง,ทำให้หลง,ทรมาน,กวน,ทำทารุณ,ทำให้สิ้นสุด,ทำให้เสียการ, See also: bedevilment n.
daredevil(แดร์'เดฟเวิล) n. คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนที่ไม่กลัวตาย adj., See also: daredevilry,daredeviltry n., Syn. adventurer

English-Thai: Nontri Dictionary
devil(n) ผี,ภูตผี,ผีสาง,ปีศาจ,มาร,ซาตาน,สัตว์ร้าย,อันธพาล
devilish(adj) เหมือนผี,คล้ายปีศาจ,ชั่วร้าย,เหี้ยมโหด,โหดร้าย,วายร้าย
devilish(adv) อย่างยิ่งยวด,มากเหลือประมาณ,เต็มที่
bedevil(vt) รบกวน,กวน,ทรมาน,ทำทารุณ,ทำให้ยุ่งใจ
daredevil(adj) บ้าบิ่น,บ้าเลือด,บ้าระห่ำ,กล้า
daredevil(n) คนกล้า,คนบ้าระห่ำ,คนบ้าบิ่น,คนกล้าหาญ
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Devilมาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One thing about making a deal with the devil...สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ไว้ เวลาตกลงกับอสูรหนะ Chuck in Real Life (2008)
You're-- you're like the devil.คุณเหมือนจะเป็น ปิศาจ There Might be Blood (2008)
# On the devil's bed ## On the devil's bed # Pilot (2008)
- Devil wants in, he'll get in.-ปีศาจร้ายต้องการข้างใน เขาจะเข้ามาข้างใน Pilot (2008)
'Cause the next time the devil crosses the border...เพราะครั้งต่อไป ปีศาจร้ายจะข้ามชายแดน Pilot (2008)
What in the devil's name?เจ้าเป็นใคร? Excalibur (2008)
This thing is used to chase devils away.สิ่งนี้เคยใช้ขับไล่ปิศาจร้ายออกไป Iljimae (2008)
Where the devil is that girl?เจ้าปีสาวตัวน้อยไปไหนแล้ว ? The Secret of Moonacre (2008)
He's got the devil on his back, trying to ride him into the grave before his time.เขามีปีศาจตามรังควาน พยายามที่จะเอาชีวิตเขาก่อนวัยอันควร The Curious Case of Benjamin Button (2008)
So they send in a devil... to do God's work.พวกเขาถึงตองสงปีศาจ... มาทำงานของพระเจา Rambo (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
If you stood up against corruption instead of doing your deal with the devil.ถ้านายยืนหยัดต่อต้านความเลวทราม นอกจากตกลงกับปีศาส The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
devilCome to the end of one's devil's luck.
devilDevil may come.
devilDevils are hiding among the rocks.
devilDevil take the hindmost. [Proverb]
devilFor a healthy cheerful guy like that to get sick is like the devil getting sunstroke. Everyone is talking about it.
devilGive the devil his due.
devilGive the devil his due. [Proverb]
devilHave the devil's own luck.
devilHe got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb.
devilHe is a devil in human shape.
devilHe is going like the devil.
devilIdle hands are the devil's tool.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนผีทะเล[N] devil, See also: pest, impudent or bad person, Syn. คนผี, คนทะลึ่ง, Example: ฉันไม่เล่นกับคนผีทะเลอย่างเธอหรอก, Count unit: คน
วายร้าย[ADJ] devilish, See also: evil, fiendish, diabolical, demonic, despicable, Syn. เหลือร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: เราอุตส่าห์หลบมาหากินตอนกลางคืน แต่เราก็มาเจอเข้ากับนกเค้าแมววายร้ายเข้าอีก
อสูร[N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
ปิศาจ[N] devil, See also: ghost, monster, demon, evil spirit, Syn. ผี, ภูตผีปิศาจ, ปีศาจ, Example: ปัจจุบันไม่ค่อยได้ยินข่าวการเห็นภูติผี ปิศาจ นั่นเพราะอาจถูกสัญญาณโทรศัพท์มือถือรบกวน, Count unit: ตน, Thai definition: สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้, Notes: (สันสกฤต)
ปีศาจร้าย[N] devil, See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend, Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง, Example: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
ระยำตำบอน[ADV] vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน
แทตย์[N] Daityas, See also: devil, fiend, demon, ghost, giant, monster, imp, vampire, incubus, Syn. ยักษ์, อสูรย์, Count unit: ตน, Thai definition: อสูรในศาสนาฮินดู, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
คนทะลึ่ง[n. exp.] (khon thaleung) EN: devil   
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn dāng khīo khøp thøng) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn khīo (bai lek)) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue   FR: sansevière [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
เน็ทเดวิล[n.] (netdēwil) EN: Netdevil   
ผี[n.] (phī) EN: spirit ; ghost ; jinn ; spook ; devil ; genie ; demon ; phantom ; ghoul ; bad spirit   FR: esprit [m] ; fantôme [m] ; démon [m] ; génie [m] ; spectre [m]
พลูด่าง[n. exp.] (phlū dāng) EN: Devil's iIvy ; Golden pothos ; Hunter's-robe   
พ่อหนูน้อย[n. exp.] (phønū nøi) EN: little devil   
ปิศาจ = ปีศาจ[n.] (pisāt = pīsāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom   FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVIL    D EH1 V AH0 L
DEVILS    D EH1 V AH0 L Z
DEVIL'S    D EH1 V AH0 L Z
DEVILLE    D AH0 V IH1 L
DEVILISH    D EH1 V L IH0 SH
DEVILBISS    D EH1 V AH0 L B AH0 S
DEVILBISS    D AH0 V IH1 L B AH0 S
DEVILLE'S    D AH0 V IH1 L Z
DEVILLIER    D AH0 V IH1 L Y ER0
DEVILWOOD    D EH1 V AH0 L W UH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devil    (v) (d e1 v @ l)
devils    (v) (d e1 v @ l z)
devilry    (n) (d e1 v @ l r ii)
devilish    (j) (d e1 v @ l i sh)
devilled    (v) (d e1 v @ l d)
devilling    (v) (d e1 v @ l i ng)
devilment    (n) (d e1 v @ l m @ n t)
devilries    (n) (d e1 v @ l r i z)
devilishly    (a) (d e1 v @ l i sh l ii)
devilments    (n) (d e1 v @ l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teufel {m} | Teufel {pl} | wo zum Teufel ... | wer zum Teufel ist ...devil | devils | where the devil ...; where the hell ... | who the fuck is ... [Add to Longdo]
Teufelskerl {m}devil of a fellow [Add to Longdo]
Devillesittich {m} [ornith.]Blaze-winged Conure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらの木;楤の木;楤木;タラの木[たらのき(たらの木;楤の木;楤木);タラのき(タラの木);タラノキ, taranoki ( tarano ki ; tsui no ki ; tsui ki ); tara noki ( tara no ki ); taranoki] (n) (uk) devil's walking stick (tree) (Aralia elata); Japanese angelica tree [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n,adj-na,adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
タスマニアデビル[, tasumaniadebiru] (n) Tasmanian devil (Sarcophilus harrisii) [Add to Longdo]
デビル;デヴィル[, debiru ; deviru] (n) devil [Add to Longdo]
デビルズフードケーキ[, debiruzufu-doke-ki] (n) devil's food cake [Add to Longdo]
デビルフィッシュ[, debirufisshu] (n) devilfish [Add to Longdo]
デモーニッシュ[, demo-nisshu] (adj-na,n) devilish (ger [Add to Longdo]
デヴィリッシュ[, devirisshu] (adj-na) (obsc) devilish [Add to Longdo]
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混世魔王[hùn shì mó wáng, ㄏㄨㄣˋ ㄕˋ ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ, ] devil incarnate (成语 saw); fiend in human form [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] devil [Add to Longdo]
鬼子[guǐ zi, ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] devils; refers to 日本鬼子, wartime term insult for Japanese [Add to Longdo]
鬼魔[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, ] Devil (in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] devil [Add to Longdo]
魔鬼[mó guǐ, ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ, ] devil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twilly \Twil"ly\, n. [Cf. {Willy}.]
   A machine for cleansing or loosening wool by the action of a
   revolving cylinder covered with long iron spikes or teeth; a
   willy or willying machine; -- called also {twilly devil}, and
   {devil}. See {Devil}, n., 6, and {Willy}. --Tomlinson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Willow \Wil"low\, n. [OE. wilowe, wilwe, AS. wilig, welig; akin
   to OD. wilge, D. wilg, LG. wilge. Cf. {Willy}.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) Any tree or shrub of the genus {Salix}, including
    many species, most of which are characterized often used
    as an emblem of sorrow, desolation, or desertion. "A
    wreath of willow to show my forsaken plight." --Sir W.
    Scott. Hence, a lover forsaken by, or having lost, the
    person beloved, is said to wear the willow.
    [1913 Webster]
 
       And I must wear the willow garland
       For him that's dead or false to me.  --Campbell.
    [1913 Webster]
 
   2. (Textile Manuf.) A machine in which cotton or wool is
    opened and cleansed by the action of long spikes
    projecting from a drum which revolves within a box studded
    with similar spikes; -- probably so called from having
    been originally a cylindrical cage made of willow rods,
    though some derive the term from winnow, as denoting the
    winnowing, or cleansing, action of the machine. Called
    also {willy}, {twilly}, {twilly devil}, and {devil}.
    [1913 Webster]
 
   {Almond willow}, {Pussy willow}, {Weeping willow}. (Bot.) See
    under {Almond}, {Pussy}, and {Weeping}.
 
   {Willow biter} (Zool.) the blue tit. [Prov. Eng.]
 
   {Willow fly} (Zool.), a greenish European stone fly
    ({Chloroperla viridis}); -- called also {yellow Sally}.
 
   {Willow gall} (Zool.), a conical, scaly gall produced on
    willows by the larva of a small dipterous fly ({Cecidomyia
    strobiloides}).
 
   {Willow grouse} (Zool.), the white ptarmigan. See
    {ptarmigan}.
 
   {Willow lark} (Zool.), the sedge warbler. [Prov. Eng.]
 
   {Willow ptarmigan} (Zool.)
    (a) The European reed bunting, or black-headed bunting.
      See under {Reed}.
    (b) A sparrow ({Passer salicicolus}) native of Asia,
      Africa, and Southern Europe.
 
   {Willow tea}, the prepared leaves of a species of willow
    largely grown in the neighborhood of Shanghai, extensively
    used by the poorer classes of Chinese as a substitute for
    tea. --McElrath.
 
   {Willow thrush} (Zool.), a variety of the veery, or Wilson's
    thrush. See {Veery}.
 
   {Willow warbler} (Zool.), a very small European warbler
    ({Phylloscopus trochilus}); -- called also {bee bird},
    {haybird}, {golden wren}, {pettychaps}, {sweet William},
    {Tom Thumb}, and {willow wren}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 devil \dev"il\, v. t. [imp. & p. p. {Deviled}or {Devilled}; p.
   pr. & vb. n. {Deviling}or {Devilling}.]
   1. To make like a devil; to invest with the character of a
    devil.
    [1913 Webster]
 
   2. To grill with Cayenne pepper; to season highly in cooking,
    as with pepper.
    [1913 Webster]
 
       A deviled leg of turkey.       --W. Irving.
    Devil-diver

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Devil \Dev"il\, n. [AS. de['o]fol, de['o]ful; akin to G. ?eufel,
   Goth. diaba['u]lus; all fr. L. diabolus the devil, Gr. ? the
   devil, the slanderer, fr. ? to slander, calumniate, orig., to
   throw across; ? across + ? to throw, let fall, fall; cf. Skr.
   gal to fall. Cf. {Diabolic}.]
   1. The Evil One; Satan, represented as the tempter and
    spiritual of mankind.
    [1913 Webster]
 
       [Jesus] being forty days tempted of the devil.
                          --Luke iv. 2.
    [1913 Webster]
 
       That old serpent, called the Devil, and Satan, which
       deceiveth the whole world.      --Rev. xii. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. An evil spirit; a demon.
    [1913 Webster]
 
       A dumb man possessed with a devil.  --Matt. ix.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   3. A very wicked person; hence, any great evil. "That devil
    Glendower." "The devil drunkenness." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Have not I chosen you twelve, and one of you is a
       devil?                --John vi. 70.
    [1913 Webster]
 
   4. An expletive of surprise, vexation, or emphasis, or,
    ironically, of negation. [Low]
    [1913 Webster]
 
       The devil a puritan that he is, . . . but a
       timepleaser.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The things, we know, are neither rich nor rare,
       But wonder how the devil they got there. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. (Cookery) A dish, as a bone with the meat, broiled and
    excessively peppered; a grill with Cayenne pepper.
    [1913 Webster]
 
       Men and women busy in baking, broiling, roasting
       oysters, and preparing devils on the gridiron. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. (Manuf.) A machine for tearing or cutting rags, cotton,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   {Blue devils}. See under {Blue}.
 
   {Cartesian devil}. See under {Cartesian}.
 
   {Devil bird} (Zool.), one of two or more South African drongo
    shrikes ({Edolius retifer}, and {Edolius remifer}),
    believed by the natives to be connected with sorcery.
 
   {Devil may care}, reckless, defiant of authority; -- used
    adjectively. --Longfellow.
 
   {Devil's apron} (Bot.), the large kelp ({Laminaria
    saccharina}, and {Laminaria longicruris}) of the Atlantic
    ocean, having a blackish, leathery expansion, shaped
    somewhat like an apron.
 
   {Devil's coachhorse}. (Zool.)
    (a) The black rove beetle ({Ocypus olens}). [Eng.]
    (b) A large, predacious, hemipterous insect ({Prionotus
      cristatus}); the wheel bug. [U.S.]
 
   {Devil's darning-needle}. (Zool.) See under {Darn}, v. t.
 
   {Devil's fingers}, {Devil's hand} (Zool.), the common British
    starfish ({Asterias rubens}); -- also applied to a sponge
    with stout branches. [Prov. Eng., Irish & Scot.]
 
   {Devil's riding-horse} (Zool.), the American mantis ({Mantis
    Carolina}).
 
   {The Devil's tattoo}, a drumming with the fingers or feet.
    "Jack played the Devil's tattoo on the door with his boot
    heels." --F. Hardman (Blackw. Mag.).
 
   {Devil worship}, worship of the power of evil; -- still
    practiced by barbarians who believe that the good and evil
    forces of nature are of equal power.
 
   {Printer's devil}, the youngest apprentice in a printing
    office, who runs on errands, does dirty work (as washing
    the ink rollers and sweeping), etc. "Without fearing the
    printer's devil or the sheriff's officer." --Macaulay.
 
   {Tasmanian devil} (Zool.), a very savage carnivorous
    marsupial of Tasmania ({Dasyurus ursinus} syn. {Diabolus
    ursinus}).
 
   {To play devil with}, to molest extremely; to ruin. [Low]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Devil
   n 1: (Judeo-Christian and Islamic religions) chief spirit of
      evil and adversary of God; tempter of mankind; master of
      Hell [syn: {Satan}, {Old Nick}, {Devil}, {Lucifer},
      {Beelzebub}, {the Tempter}, {Prince of Darkness}]
   2: an evil supernatural being [syn: {devil}, {fiend}, {demon},
     {daemon}, {daimon}]
   3: a word used in exclamations of confusion; "what the devil";
     "the deuce with it"; "the dickens you say" [syn: {devil},
     {deuce}, {dickens}]
   4: a rowdy or mischievous person (usually a young man); "he
     chased the young hellions out of his yard" [syn: {hellion},
     {heller}, {devil}]
   5: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   v 1: cause annoyance in; disturb, especially by minor
      irritations; "Mosquitoes buzzing in my ear really bothers
      me"; "It irritates me that she never closes the door after
      she leaves" [syn: {annoy}, {rag}, {get to}, {bother}, {get
      at}, {irritate}, {rile}, {nark}, {nettle}, {gravel}, {vex},
      {chafe}, {devil}]
   2: coat or stuff with a spicy paste; "devilled eggs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top