Search result for

อย่างเต็มที่

(39 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างเต็มที่-, *อย่างเต็มที่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเต็มที่[ADV] extremely, See also: exceedingly, substantially, considerably, Syn. อย่างมาก, Ant. เล็กน้อย, Example: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไร, Thai definition: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at largeอย่างเต็มที่, ไม่มีขอบเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I will show you my best when I participate in constructing Macau Harbor.ผมจะแสดงความสามารถของผมอย่างเต็มที่ เมื่อ.. ผมได้เข้าร่วมการก่อสร้างท่าเรือมาเก๊า Episode #1.9 (2008)
Now, I am in receipt of a directive which tells me that I am to make myself useful to you in whichever way that you request or require.ฉันได้รับคำสั่ง ให้ช่วยเหลือนายอย่างเต็มที่ ไม่ว่านายจะร้องขออะไรมาก็ตาม Body of Lies (2008)
I did not fully meet that responsibility and I was involved in a cover-up, as you call it.ที่ผมไม่ได้ทำตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และผมมีส่วนเกี่ยวพันกับ สิ่งที่คุณเรียกว่า "การปกปิด" Frost/Nixon (2008)
It's Donald Miller who has nothing, and you took full advantage of that.เหมือนกับโดนัลด์ มิลเลอร์ ผู้ซึ่งขาดทุกอย่าง และคุณใช้ประโยชน์เรื่องนี้อย่างเต็มที่ Doubt (2008)
I can promise you I'll do everything in my power.ฉันสัญญา ฉันจะพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ Under & Out (2008)
I held up my end of deal. And I broke Whistler out.ผมพยายามอย่างเต็มที่และพาวิสเลอร์ออกมาได้ Scylla (2008)
To have you here, and hopefully, some of the restที่คุณอยู่ที่นี้ และคอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทุกๆ อย่าง Eagles and Angels (2008)
I hope you had a lot of fun because this--จะอวยพรให้เธอสนุกอย่างเต็มที่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And you must know that your country supports you completely.และทุกคนต้องรู้นะ.. ว่าประเทศของคุณสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่ Invictus (2009)
We talked about it, Ethan, and she is accepting full responsibility.เราคุยเรื่องนี้กันไปแล้ว อีธาน และเธอพร้อมจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
The FBI is devoting its full resources to the manhunt.เอฟบีไอ กำลังระดมพลล่าอย่างเต็มที่ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I didn't do enough to protect you.ผมไม่ได้ปกป้องท่านอย่างเต็มที่ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
flat out(adj adv colloq) อย่างเต็มที่และรวดเร็ว เช่น They were all working flat out.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at the outside[IDM] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสูงสุด
desperately[ADV] อย่างเต็มที่, Syn. extreme;franticly
devilish[ADJ] ยากมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างเต็มที่
fully[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly
majorly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างเต็มที่, อย่างสูง
perfectly[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างที่สุด, Syn. absolutely, utterly, Ant. imperfectly
plenty[ADV] อย่างเต็มที่, See also: ทีเดียว, เพียงพอ, Syn. enough
roundly[ADV] อย่างเต็มที่, Syn. wholly, completely, thoroughly
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely
whole-hog[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างไม่จำกัด, Syn. enthusiastically, completely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all-out(ออล' เอาทฺ) adj. สมบูรณ์, อย่างเต็มที่, ไม่มีเหลือไว้เลย (complete, total)
carousal(คะเรา'เซิล) n. การดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,การดื่มเหล้ากันอย่างเต็มที่
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
properly(พรอพ'เพอลี) adv. อย่างเหมาะสม,อย่างสมควร,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่ชัด,อย่างยุติธรรม,อย่างสมบูรณ์,อย่างเต็มที่,อย่างถ้วนทั่ว
quaff(ควาฟ,ควอฟ) vt.,vi.,n. (การ) ดื่มอย่างเต็มที่,ดื่มอึกใหญ่., See also: quaffer n.
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
utterly(อัท'เทอะลี) adj. อย่างเต็มที่,อย่างสุดขีด,อย่างสมบูรณ์,อย่างยิ่งยวด,อย่างเด็ดขาด

English-Thai: Nontri Dictionary
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
hard(adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
high(adv) สูง,อย่างยิ่ง,อย่างแรง,อย่างเต็มที่,แพง,หรูหรา
thoroughly(adv) โดยตลอด,อย่างเต็มที่,อย่างละเอียดลออ,อย่างถี่ถ้วน
utterly(adv) อย่างเต็มที่,โดยทั้งหมด,โดยเด็ดขาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top