ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vilely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vilely-, *vilely*, vile
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยำตำบอน(adv) vilely, See also: devilishly, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Example: มันทำระยำตำบอนยังไง ฉันก็ไม่สนใจ, Notes: (ปาก)
บัตรแข็ง(n) privilege, See also: special privilege, Syn. บัตรเบ่ง, Thai Definition: อิทธิพลหรืออำนาจ, Notes: (ปาก)
ใจสัตว์(adj) evil, See also: immoral, base, vile, Syn. ใจทราม, Example: คนใจสัตว์ข่มขืนหลานตัวเอง, Thai Definition: ใจชั่วจนเหมือนกับไม่ใช่คน, ไม่รู้บาปบุญคุณโทษ
เดนนรก(adj) bad, See also: base, mean, evil, vile, immoral, vicious, wicked, Syn. เลว, ชั่ว, เลวทรามต่ำช้า, Ant. ดี, Example: ไอ้เด็กเดนนรกพวกนี้ติดยาจนรักษาไม่ได้แล้ว, Thai Definition: เลวทรามต่ำช้าอย่างยิ่งจนนรกยังไม่ต้องการ, Notes: (ปาก)
คนสารเลว(n) contemptible man, See also: vile man, Syn. คนเลว, คนชั่ว, คนเลวทรามต่ำช้า, Ant. คนดี, Example: ศาลจะต้องพิพากษาลงโทษคนสารเลวอย่างสาสมที่สุด, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ประพฤติไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
สิทธิ์(n) right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
อภิสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ในการค้า ทุกคนควรมีสิทธิ์เท่ากัน ไม่ควรมีใครได้อภิสิทธิ์, Thai Definition: สิทธินอกเหนือขอบเขต, สิทธิเหนือกฎหรือระเบียบที่วางไว้, สิทธิที่ได้รับนอกเหนือไปจากกฎหรือระเบียบที่วางไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สถุล(adj) base, See also: low-down, mean, vile, vulgar, Syn. หยาบ, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: โจรมันด่าผมว่าอ้ายตำรวจสถุล แล้วพยายามแย่งปืนในมือผม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สบถ(v) swear, See also: curse, abuse, revile, imprecate, Example: เขาสบถว่าถ้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าผ่าตาย, Thai Definition: อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษตนเองเมื่อไม่เป็นไปอย่างพูด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมุน(n) lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: คนอยู่ในบังคับ
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
ไพร่(adj) base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai Definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ค่อนขอด(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อน(v) carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
เอกสิทธิ์(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, perk, Syn. สิทธิพิเศษ, Example: ผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อสหประชาชาติจะได้รับเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นที่จำเป็น, Thai Definition: สิทธิพิเศษที่ให้แก่บุคคลโดยเฉพาะ, Notes: (อังกฤษ)
สิทธิพิเศษ(n) privilege, See also: prerogative, perquisite, Example: ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกของเราจะได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ, Thai Definition: อำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดา
ต่ำช้า(adj) mean, See also: base, despicable, vicious, vile, villainous, wicked, Syn. ชั่วช้า, ต่ำทราม, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: ผมต้องกำจัดคนต่ำช้าที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กโดยเร็วที่สุด, Thai Definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ต่ำทราม(adj) depraved, See also: wicked, evil, vicious, vile, despicable, dirty, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, สามานย์, เลว, Ant. ดีงาม, Example: โจรพวกนี้มีจิตใจต่ำทราม ฆ่าได้ทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กหรือคนแก่, Thai Definition: ที่คิดหรือทำไม่ดีเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรมหรือจารีตประเพณีเป็นต้น
ติฉินนินทา(v) blame, See also: condemn, censure, defame, revile, slander, gossip, talk, speak ill of, Syn. นินทา, Example: ชาวบ้านพากันติฉินนินทาหล่อน ที่ชอบคบหากับผู้ชายหลายคน, Thai Definition: ว่ากล่าวผู้อื่นลับหลัง
ถ่อย(adj) despicable, See also: vile, low, base, bad, mean, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Ant. ดี, ดีงาม, Example: เธอประณามเขาว่าเป็นคนถ่อย
ถ่อย(v) be mean, See also: be vile, be base, be wicked, be despicable, be contemptible, Syn. ชั่ว, เลว, ทราม, Example: เขาถือว่าเป็นตลกอัจฉริยะ แต่บางทีก็ค่อนข้างถ่อยไปนิดหนึ่ง
ใจทราม(adj) mean, See also: immoral, vile, base, meanspirited, Syn. ใจต่ำ, ใฝ่ต่ำ, ใจต่ำทราม, Example: เขาถูกมองว่าเป็นคนใจทรามที่ชอบทำร้ายผู้หญิง
ทรลักษณ์(adj) ugly, See also: lacking good qualities, mongrel, ominous, evillooking, evileyed, Syn. ลักษณะไม่ดี, Ant. ลักษณะดี, Thai Definition: ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ระยำตำบอน(adj) mean, See also: evil, vile, damned, devilish, Syn. เลวทราม, ชั่วช้า, ต่ำช้า, ระยำ, Notes: (ปาก)
ชั่ว(adv) badly, See also: evilly, wickedly, vilely, viciously, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า, Ant. ดี, Example: หากทำดีก็ไปเกิดที่ดี ทำชั่วก็ไปเกิดที่ชั่ว
ชั่ว(adj) bad, See also: evil, wicked, vile, vicious, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่วช้า, ร้าย, Ant. ดี, Example: เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่ว เพราะมักทำให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เสมอ
ชั่วช้า(v) be wicked, See also: be atrocious, be nefarious, be vicious, be vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: หญิงโสเภณีเป็นหญิงที่โลกประณามว่าชั่วช้าสารเลวไม่น่าคบ
ชั่วช้า(adj) wicked, See also: atrocious, nefarious, vicious, vile, Syn. เลวทราม, ชั่วร้าย, ร้าย, ต่ำช้า, Ant. ดี, Example: มันเป็นแผนการที่ชั่วช้าที่สุด
ชาติหมา(adj) bad, See also: base, vile, evil, Syn. เลว, เลวทราม, ชั่ว, Example: มันนิสัยชาติหมาจริงๆ ไม่เคยพบ
กรรมเวร(n) fate, See also: vile spawn, evil creature, retribution, Syn. เวรกรรม, เวร, เคราะห์กรรม, กรรมเวรา, Example: นี่คงเป็นกรรมเวรของฉันจึงต้องมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งกระทำไว้แต่ปางก่อน
ด่าทอ(v) revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ
เลว(adj) bad, See also: base, vile, evil, wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: หากเราหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเลว เราก็จะไม่เห็นถึงความสว่างของสังคมภายนอกเลย
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ(v) suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
สิทธิเหนือบุคคล(n) special right, See also: special privilege, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ เหนือบุคคลอื่น
ความร้าย(n) malignance, See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness, Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย, Ant. ความดี, Example: ในที่สุดเขาก็ถูกเปิดโปงความร้ายของเขาออกมา
ระยำ(adj) bad, See also: vile, base, mean, evil, devilish, wicked, despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, อัปมงคล, Example: ไอ้ลูกระยำ กูเสียเงินให้ไปหลุดเกณฑ์เสือกเอาไปเที่ยวซ่องเสียหมด, Notes: (ปาก)
ระยำ(v) be bad, See also: be vile, be base, be mean, be wicked, be evil, be despicable, Syn. ชั่วช้า, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: มันระยำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว หนังสือหนังหาไม่เคยสนใจเรียน, Notes: (ปาก)
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ(v) suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai Definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
สิทธิเหนือบุคคล(n) special right, See also: special privilege, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ เหนือบุคคลอื่น
อำนาจ(n) authority, See also: power, right, privilege, prerogative, Syn. สิทธิ, Example: หากผู้เป็นเจ้าของเครื่องไม่สามารถมาดำเนินการได้เอง เขาต้องมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vilely (a) vˈaɪl-liː (v ai1 l - l ii)
vile (j) vˈaɪl (v ai1 l)
viler (j) vˈaɪlər (v ai1 l @ r)
revile (v) rˈɪvˈaɪl (r i1 v ai1 l)
vilest (j) vˈaɪlɪst (v ai1 l i s t)
reviled (v) rˈɪvˈaɪld (r i1 v ai1 l d)
reviles (v) rˈɪvˈaɪlz (r i1 v ai1 l z)
servile (j) sˈɜːʳvaɪl (s @@1 v ai l)
vileness (n) vˈaɪlnəs (v ai1 l n @ s)
privilege (n) prˈɪvəlɪʤ (p r i1 v @ l i jh)
servilely (a) sˈɜːʳvaɪliː (s @@1 v ai l ii)
privileged (j) prˈɪvəlɪʤd (p r i1 v @ l i jh d)
privileges (n) prˈɪvəlɪʤɪz (p r i1 v @ l i jh i z)
underprivileged (j) ˌʌndəprˈɪvəlɪʤd (uh2 n d @ p r i1 v @ l i jh d)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vile(adj) เลวทราม, See also: ชั่วร้าย, เลว, Syn. despicable, wicked
vile(adj) ไร้ค่า, See also: ไม่มีค่า, Syn. worthless, loathsome, foul
revile(vt) ด่าว่า, See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี, Syn. abuse, curse, vilify
servile(adj) ซึ่งยอมรับใช้, See also: เหมือนทาส
vileness(n) ความเลวร้าย, See also: ความต่ำช้า, Syn. turpitude, lewdness
privilege(n) ข้อได้เปรียบ, See also: สิทธิ, สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, อำนาจพิเศษ, เอกสิทธิ์, Syn. due, perquisite, right
privilege(n) โอกาส, Syn. chance
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, See also: ให้ประโยชน์, ให้เอกสิทธิ์
privileged(adj) ที่ได้เปรียบ, Syn. exempt, vested

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deviled(เดฟ'เวิลดฺ) adj. เผ็ดหรือมีรสจัด, มักสับละเอียด
privilege(พริฟ'วิลิจฺ) n. สิทธิพิเศษ, อภิสิทธิ์, เอกสิทธิ์, ประโยชน์พิเศษ, ข้อได้เปรียบ. vt. ให้สิทธิพิเศษแก่, ให้อภิสิทธิ์แก่, See also: privileger n.
privileged(พริฟ'วิลลิจดฺ) adj. มีอภิสิทธิ์, มีสิทธิพิเศษ, ไม่อยู่ภายใต้การบังคับของกฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป, Syn. advantaged
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์หมายถึง คำสั่งภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งจำกัดโปรแกรมต่าง ๆ ไม่ให้ทำงานผิดแนวทาง โดยปกติ คำสั่งเอกสิทธิ์จะประกอบด้วย คำสั่งข้อจำกัดการใช้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับข้อมูลเข้า หน่วยแสดงผล การป้องกันหน่วยความจำ การหยุดชะงักการทำงานของเครื่อง และปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุม และการกำหนดเวลา คำสั่งนี้ผู้ใช้เครื่องธรรมดาไม่มีสิทธิใช้ และจะทำงานได้เฉพาะเมื่ออยู่ในภาวะการใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system mode)
revile(รีไวลฺ') vt., vi. ต่อว่า, ด่า, ประจาน, พูดเสียดสี, ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.
servile(เซอ'วิล, -ไวลฺ) adj. ยอมรับใช้, เหมือนทาส, เหมือนคนใช้, ประจบประแจง, ไม่เป็นตัวของตัวเอง, สิ้นคิด, (อิสระ) ไม่ออกเสียง., See also: servility n. servileness n. slavish, abject, menial
underprivileged(อัน'เดอะพริฟ'วะลิจดฺ) adj. ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน, ไม่ได้สิทธิเพราะอยู่ในชนชั้นที่ต่ำ
vile(ไวล์) adj. เลว, เลวร้าย, ร้าย, ชั่วร้าย, ชั่วช้า, เลวทราม, สถุล, สกปรก, โสโครก, ชั้นต่ำ, มีค่าต่ำ, See also: vilely adv., Syn. evil, corrupt, vicious

English-Thai: Nontri Dictionary
privilege(n) อภิสิทธิ์, สิทธิพิเศษ, เอกสิทธิ์, ข้อได้เปรียบ
privilege(vt) ให้สิทธิพิเศษ, ให้เอกสิทธิ์แก่
revile(vt) ประจาน, ด่าว่า
servile(adj) เหมือนคนรับใช้, เหมือนทาส, ซึ่งสิ้นคิด
vile(adj) สารเลว, เลวทราม, ต่ำช้า, สามานย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
privileged questionปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged willพินัยกรรมในพฤติการณ์พิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Parliamentary privilegeเอกสิทธิ์ทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parliamentary privilegeเอกสิทธิ์ของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilegeเอกสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilegeเอกสิทธิ์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilege of witnessเอกสิทธิ์ของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privilege, breach ofการละเมิดเอกสิทธิ์ (ของฝ่ายนิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, diplomaticเอกสิทธิ์ทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, executiveเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, frankingสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privilege, question ofปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ ดู confidential communication ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged instructionคำสั่งเอกสิทธิ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
privilegeเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus civile (L.)๑. กฎหมายเอกชน๒. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล [ ดู private international law ]๓. กฎหมายที่ใช้บังคับพลเมืองชาวโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of privilegeปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breach of privilegeการละเมิดเอกสิทธิ์ (ของฝ่ายนิติบัญญัติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
marital privilegesเอกสิทธิ์ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Crown privilegeพระราชเอกสิทธิ์ (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
communications, privilegedการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplomatic privilegeเอกสิทธิ์ทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic privilegeเอกสิทธิ์ทางทูต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
franking privilegeสิทธิยกเว้นไปรษณียากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executive privilegeเอกสิทธิ์ของฝ่ายบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
husband-wife privilegeเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness, privilege ofเอกสิทธิ์ของพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Call privilegeสิทธิพิเศษในการเรียกคืน [เศรษฐศาสตร์]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ , กฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Charters, grants, priviledgesกฎบัตร, การให้สิทธิ, เอกสิทธิ์ [TU Subject Heading]
Diplomatic privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต [TU Subject Heading]
Privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน [TU Subject Heading]
abuse of privilegeการใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ [การทูต]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Act on Diplomatic Privileges and Immunities B.E. 2527พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. 2527 [การทูต]
Diplomatic Privilege of Accommodationมาตรา 21 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตบัญญัติไว้ว่า ?1. รัฐผู้ต้อนรับจะต้องอำนวยความสะดวกตามบทกฎหมายของประเทศของตน ในการจัดการให้ได้มาซึ่งดินแดนของตนให้แก่รัฐผู้ส่ง ซึ่งจำเป็นแก่การปฏิบัติภาระหน้าที่ของรัฐนั้น หรือช่วยเหลือให้รัฐผู้ส่งได้รับอาคารที่พำนักด้วยวิธีการหนึ่งใด 2. ในกรณีจำเป็น รัฐผู้รับจะต้องช่วยให้คณะเจ้าหน้าที่ทางการทูต ได้มีสถานที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม?เมื่อตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่ง ตั้งได้เดินทางไปถึงประเทศที่เขาจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่ง ณ ที่นั้นมีคณะผู้แทนทางการทูตของรัฐบาลของเขาประจำทำงานอยู่แล้ว ตามปกติตัวแทนทูตดังกล่าวจะมีสำนักงานทางการทูตตั้งอยู่แล้วในสถานที่เหมาะ สม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไม้สอยสำหรับการปฏิบัติงานโดยครบครัน และผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเขาหรืออุปทูตชั่วคราวมักจะเตรียมการไว้ก่อน แล้วเกี่ยวกับที่พักอาศัย เรียกว่าทำเนียบ นอกจากว่าจะมีทำเนียบตั้งอยู่ภายในบริเวณตึกสถานเอกอัครราชทูตซึ่งรัฐบาลของ เขาเป็นเจ้าของเองแต่ถ้าหากตัวแทนทางการทูตที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งใหม่ จะต้องตั้งคณะผู้แทนทางการทูตในประเทศที่เขาเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก ก็จะต้องประสบกับปัญหาเรื่องหาสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ตั้งสถานเอกอัคร ราชทูตขึ้น ในกรณีเช่นนี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยคำแนะนำและความช่วยเหลือจากกระทรวงการ ต่างประเทศของรัฐผู้รับ กระทรวงการต่างประเทศของบางประเทศจะมีแผนกหนึ่งทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่คณะทูตต่างประเทศโดยเฉพาะ เป็นแผนกหนึ่งในกรมพิธีการทูต ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้อยู่แล้ว [การทูต]
Diplomatic Privileges and Immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่ได้ให้แก่เจ้า หน้าที่ทางการทูต โดยถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้แทนส่วนตัวของประมุขของรัฐ เหตุผลที่ให้มีการคุ้มกันทางการทูต ก็เพราะถือว่ารัฐบาลหนึ่งใดก็ตามจะถูกกีดกันขัดขวางด้วยการจับกุม หรือกีดกันมิให้ผู้แทนของรัฐบาลนั้นปฏิบัติหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศนั้นมิได้ ถ้าหากเห็นว่าผู้แทนนั้นมีพฤติกรรมหรือพฤติการณ์ที่ก้าวร้าวซึ่งรัฐผู้รับ ไม่อาจรับได้ก็ชอบที่รัฐผู้รับจะขอร้องให้รัฐผู้ส่งเรียกตัวผู้แทนของตนกลับ ประเทศได้ อนึ่ง การที่สถานเอกอัครราชทูตได้รับความคุ้มกันจากอำนาจศาลของรัฐผู้รับ เพราะต้องการให้บรรดาผู้แทนทางการทูตเหล่านั้น รวมทั้งบุคคลในครอบครัวของเขาได้มีโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประเทศของเขาอนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตมีบทบัญญัตินิยามคำว่า เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตในเรื่องต่างๆ ไว้มากพอสมควร เช่น เรื่องสถานที่ของคณะผู้แทนทางการทูต รวมทั้งบรรณสารและเอกสาร เรื่องการอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติงานของคณะผู้แทน และเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายรวมทั้งการคมนาคมติดต่อ เป็นต้น [การทูต]
Duration of Diplomatic Privileges and Immunitiesระยะเวลาของการอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทาง การทูต ในเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 39 ว่า?1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ที่จะได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันนั้นตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใน อาณาเขตของรัฐผู้รับในการเดินทางไปรับตำแหน่งของตน หรือถ้าอยู่ในอาณาเขตของรัฐผู้รับแล้ว ตั้งแต่ขณะที่ได้บอกกล่าวการแต่งตั้งของตนต่อกระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน 2. เมื่อภารกิจหน้าที่ของบุคคล ซึ่งอุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันยุติลง เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามปกติให้สิ้นสุดลงขณะที่บุคคลนั้นออกไปจากประเทศ หรือเมื่อสิ้นกำหนดอันสมควรที่จะทำเช่นนั้น แต่จะยังมีอยู่จนกระทั่งเวลานั้น แม้ในกรณีของการขัดแย้งด้วยอาวุธ อย่างไรก็ดี ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปโดยบุคคลเช่นว่านั้น ในการปฏิบัติการหน้าที่ของตนในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน ความคุ้มกันนั้นให้มีอยู่สืบไป 3. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ให้คนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันซึ่งเขามีสิทธิที่จะได้สืบไป จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาอันสมควรที่จะออกจากประเทศไป 4. ในกรณีการถึงแก่กรรมของบุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งไม่ใช่คนชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นอยู่ถาวรในรัฐผู้รับ หรือของคนในครอบครัว ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของบุคคลในคณะผู้แทนดังกล่าว รัฐผู้รับสามารถอนุญาตให้ถอนสังหาริมทรัพย์ของผู้วายชนม์ไป ยกเว้นแต่ทรัพย์สินใดที่ได้มาในประเทศที่การส่งออกซึ่งทรัพย์สินนั้นเป็นอัน ต้องห้าม ในเวลาที่บุคคลในคณะผู้แทน หรือคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทนนั้นถึงแก่กรรม อากรกองมรดก การสืบมรดก และการรับมรดกนั้น ไม่ให้เรียกเก็บแก่สังหาริมทรัพย์ซึ่งอยู่ในรัฐผู้รับเพราะการไปอยู่ ณ ที่นั้นแต่เพียงถ่ายเดียวของผู้วายชนม์ ในฐานะเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือในฐานะเป็นคนในครอบครัวของบุคคลในคณะผู้แทน? [การทูต]
diplomatic privileges and immunitiesเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต [การทูต]
enjoy privilegesใช้เอกสิทธิที่มีอยู่ [การทูต]
Persons Entitled to Diplomatic Privileges and Immunitiesบุคคลทีมีสิทธิที่จะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้ม ครองกันทางการทูต มาตรา 37 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ว่า ?1. คนในครอบครัวของตัวแทนทางการทูต ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของตัวแทนทางการทูต ถ้าไม่ใช่คนในชาติของรัฐผู้รับ ให้ได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ระบุไวในข้อ 29 ถึง 36 2. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการของคณะผู้แทน รวมทั้งคนในครอบครัวของตน ซึ่งประกอบเป็นส่วนของครัวเรือนของตน ตามลำดับ ถ้าไม่ใช่คนในชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับ ให้ได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่ได้ระบุไว้ในข้อ 29 ถึง 35 เว้นแต่ว่าความคุ้มกันจากอำนาจศาลทางแพ่งและทางปกครองของรัฐผู้รับ ที่ได้ระบุไว้ในวรรค 1 ของข้อ 31 นั้น ไม่ให้ขยายไปถึงการกระทำที่ได้ปฏิบัติไปเกินภารกิจหน้าที่ของตน ให้บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการได้อุปโภคเอกสิทธิ์ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 36 วรรค 1 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งของที่ได้นำเข้าเมื่อเข้ารับหน้าที่ครั้งแรกด้วย 3. บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของคณะผู้แทนซึ่งไม่ใช่คนในชาติของรัฐผู้ รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในรัฐผู้รับให้ได้อุปโภคความคุ้มกัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำที่ได้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ตน การยกเว้นจากค่าภาระผูกพันรวมทั้งภาษีสำหรับค่าบำเหน็จที่ตนได้รับโดยเหตุผล จากการรับจ้างของตน และการยกเว้นที่ได้บรรจุไว้ในข้อ 33 4. คนรับใช้ส่วนตัวของบุคคลในคณะผู้แทน ถ้าไม่ใช่คนในชาติของรัฐผู้รับ หรือมีถิ่นที่อยู่ประจำในรัฐผู้รับ ให้ได้รับการยกเว้นจากค่าภาระผูกพัน หรือภาษีสำหรับค่าบำเหน็จที่เขาได้รับโดยเหตุผลจากการรับจ้างของตนในส่วน อื่น คนรับใช้ส่วนตัวเช่นว่านี้ อาจได้อุปโภคเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเท่าที่รัฐผู้รับยอมให้เท่านั้น อย่างไรก็ดี รัฐผู้รับต้องใช้อำนาจของตนเหนือบุคคลเช่นว่านี้ ในการที่จะไม่แทรกสอดโดยไม่สมควรในการปฏิบัติการหน้าที่ของคณะผู้แทน [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น
underpriviledged children(n) เด็กด้อยโอกาส
underprivilegedด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
I don't envy you the privilege.ผมล่ะไม่อิจฉาคุณเลย Rebecca (1940)
That's the one privilege I claim as the host. What will you be? Alice in Wonderland, with that ribbon around your hair?เจ้าภาพก็มีอภิสิทธิ์แบบนี้ล่ะ แล้วคุณจะเป็นอะไร เป็นอลิซในแดนมหัศจรรย์มีโบว์ผูกผมดีมั้ย Rebecca (1940)
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
That's your privilege.นั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ 12 Angry Men (1957)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
Love Your Underprivileged Brother Week?รักด้อยโอกาสบราเดอร์สัปดาห์ของคุณหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
He who wins is privileged to wear the sacred ring from sun to moon, from moon to sun.ที่จะสวมใส่แหวนศักดิ์สิทธิ์ จากดวงอาทิตย์ไปยังดวงจันทร์จาก ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ และในตอนท้ายของวันที่มีความสุข Help! (1965)
There'll be no more privileges.จะมีสิทธิพิเศษในการไม่มาก ฉันจะหยุดนี้ลักขโมยจิ๊บจ๊อย How I Won the War (1967)
He has no privileges in this court.เขามีสิทธิ์ในการศาลนี้ คุณสามารถเลือกคนที่คุณเช่นที่ จะปกป้องคุณ How I Won the War (1967)
But those fortunate enough to remain alive will have the privilege of being used by our revered minister of science, the good Dr Zaius.สําหรับมนุษย์ที่โชคดีรอดมา ก็จะได้รับสิทธิ์ ในการถูกใช้เพื่อการทดลอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... it is my privilege to extend to you a laurel and hearty handshake!""... ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟต้อนรับ" Blazing Saddles (1974)
As Chairman of the Welcoming Committee it is my privilege to extend a laurel and hearty handshake to our new nigger.ในฐานะ ประธานคณะกรรมการต้อนรับ... ...ขอมอบช่อมะกอก ดอกมะไฟ ต้อนรับ... ...นิโกร Blazing Saddles (1974)
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Please do not exploit your privileges.พันธบัตรของผู้คน กรุณาอย่าใช้ ประโยชน์จากของคุณ Mad Max (1979)
Callin' me baby killer and all kinds of vile crap!เรียกผมว่านักฆ่าเบบีและทุกชนิดของอึ First Blood (1982)
And it's their privilege to nourish the effort of the few who can raise India from servitude and apathy.พวกเขามีสิทธิที่จะสนับสนุนคน ที่สามารถดึงอินเดียให้พ้นจาก ความเป็นทาสและเฉื่อยชาได้ Gandhi (1982)
I want to introduce you to someone that I've had the privilege of nurturing along on the road to stardom....ที่ผมได้มีโอกาส ดูแลเขามาจนถึงวันนี้ Punchline (1988)
They had seduced him with privileges, money for his researches...พวกเขาได้ล่อลวงเขาด้วยสิทธิเงินสำหรับงานวิจัยของเขา ... The Russia House (1990)
No. It's me who should thank you for that privilege, right?เลขที่มันเป็นผมที่ควรจะขอบคุณสำหรับสิทธิพิเศษที่ใช่มั้ย? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Jafar, you vile betrayer.จาฟา เจ้าคนทรยศ Aladdin (1992)
That's Sultan Vile Betrayer to you.สุลต่านนั่นตังหาก ที่ทรยศเจ้า Aladdin (1992)
I can't break privilege.ผมทำลายสิทธิพิเศษไม่ได้ Basic Instinct (1992)
You want me to break privilege?คุณอยากให้ผมทำลายสิทธิพิเศษหรอ? Basic Instinct (1992)
Also, could you dress the deviled eggs with tomatoes...แล้วช่วยแต่งหน้าไข่ด้วยมะเขือเทศที... The Joy Luck Club (1993)
You lost all your L.A. privileges. Deal?คุณสูญเสียสิทธิ LA ทั้งหมดของคุณ จัดการ? Pulp Fiction (1994)
As you know, special detail carries with it special privileges.ที่คุณรู้ว่า รายละเอียดพิเศษก็จะมีสิทธิพิเศษ The Shawshank Redemption (1994)
"whose vile existence contaminated time itself...จะสืบเชื้อสายต่อรุ่นนึงสู่อีกรุ่น ตามระยะเวลาของมันเอง In the Mouth of Madness (1994)
Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight.ท่านทั้งหลาย ผมรู้สึกอิ่มใจที่ได้บรรเลงกับท่านคืนนี้ Titanic (1997)
There was a moment... when I used to blame everything and everyone... for all the pain and suffering... and vile things that happened to me... that I saw happen to my people.มันเป็นช่วงเวลาที่... . ฉันเคยโทษทุกๆ สิ่ง / และทุกๆ คน American History X (1998)
Just a handful of people have had the privilege of hearing itมีคนแค่หยิบมือเดียวมีบุญพอจะได้ฟัง The Legend of 1900 (1998)
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย นายไม่ได้ป่าเถื่อน เหมือนที่ฉันเคยคิดเท่าไหร่เลย 10 Things I Hate About You (1999)
You know, you're not as vile as I thought you were.รู้มั้ย? นายไม่ได้ ป่าเถื่อนอย่างที่ฉันเคยคิด 10 Things I Hate About You (1999)
Damn you, vile woman!ไปตายซะ อีสารเลว Death Has a Shadow (1999)
I miss you guys, too. The people here are so vile.ฉันก็คิดถึงพวกเธอ ผู้คนที่นี่แย่มาก Legally Blonde (2001)
- That's privileged information.- นั่นเป็นข้อมูลที่ได้รับการยกเว้น Showtime (2002)
You take care of this special for us, Is a privilegeต้องเอาใจใส่พิเศษสำหรับงานนี้\คือเป้าหมายเรา Sex Is Zero (2002)
Well, you gave me that privilege once. Let me return the favour.งั้น, มอบสิทธิพิเศษนั่นให้ฉันซักครั้งสิ ขอให้ฉันได้ตอบแทนเธอ Latter Days (2003)
It is a privilege to meet the hero of China.รู้สึกยินดีมาก ที่ได้พบกับผู้พิทักษ์แผ่นดิน Mulan 2: The Final War (2004)
Remember, these visits to Hogsmeade village are a privilege.เอาล่ะ จำไว้ การมาฮอกมีทนี่เป็นสิทธิพิเศษ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Should your behavior reflect poorly on the school... ... thatprivilegeshallnot be extended again.ใช่พวกเขาแหกกฎ เพราะฉะนั้นพวกเขาจะไม่ได้สิทธิพิเศษอีก Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Vile.แย่ Around the World in 80 Days (2004)
Absolutely vile.รสชาติแย่สุดๆ Around the World in 80 Days (2004)
However, if we were given the privilege of examining the document... we would be able to tell you for certain if it were actually in any danger.ยังไงก็ตาม ถ้าจะให้เราตรวจ... .. เราก็สามารถจะบอกได้อย่างแน่ใจ เมื่อมันไม่ปลอดภัย. National Treasure (2004)
And as winner, Jennie will enjoy another month of special privileges.และผู้ชนะ เจนนี่จะได้รับสิทธิพิเศษ ในเดือนอื่นๆด้วย Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Augustus Gloop, so big and vile So greedy, foul and infantileออกัสตัส กลูป ช่างตัวใหญ่และน่ารังเกียจ ช่างละโมภ สกปรก และก็ปัญญาอ่อน Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And worse, I made him a vile promise...ที่แย่กว่า คือไปให้สัญญาหลอกๆ กับเขา The Constant Gardener (2005)
I thought you were like that. I thought you were one of those privileged revolutionaries.นึกว่าคุณเป็นแบบนั้นซะอีก เป็นพวกกบฎชั้นสูง The Constant Gardener (2005)
-Yes, and your impudence, your vile temper. Who paid for that kimono on your back, ใครซื้อกิโมโนที่คุณใส่อยู่กันแน่? Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vileWe were given the privilege to use the liberty.
vileYou have certain privileges and therefore corresponding responsibilities.
vileThis credit card entitles us to certain privileges.
vileThe privilege is confined exclusively to woman.
vileThe dictator abused his privileges to his heart's content.
vileHe has the privileges of membership.
vileThe notorious dictator abused his privileges to his heart's content.
vileWe give foreign tourists the privilege of tax exemption.
vileI find it apt to cause misunderstanding that society confers such emotional privileges upon youth.
vileHe must have abused the privilege.
vileDiplomats are allowed various privileges.
vileEvery privilege carries responsibility with it.
vileWhat vile behavior!
vileIt was a great privilege working with you.
vileHe abused the privilege.
vileHe has the privilege of private education.
vileWhy did they wait upon him so servilely?
vileIt is a privilege to meet you.
vileWe were granted the privilege of fishing in this bay.
vileHe had the privilege of studying abroad for two years.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
อภิสิทธิ์[aphisit] (n) EN: privilege ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ]
บัตรเบ่ง[bat beng] (n, exp) EN: privilege
บัตรแข็ง[bat khaeng] (n, exp) EN: privilege ; special privilege
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ด้อยโอกาส[dǿi ōkāt] (adj) EN: disadvantaged ; underprivileged
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
การบินพลเรือน[kānbin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation   FR: aviation civile [ f ]
การใช้เอกสิทธิ์โดยมิชอบ[kān chai ēkkasit dōi michøp] (n, exp) EN: abuse of privilege
การฟ้องคดีแพ่ง[kān føng khadī phaeng] (n, exp) EN: civil action ; civil suit  FR: action civile [ f ]
ข้อได้เปรียบ[khø dāi prīep] (n, exp) EN: advantage ; privilege
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
ความเลวร้าย[khwām lēorāi] (n) EN: vileness
ความต่ำช้า[khwām tamchā] (n) EN: wickedness ; vileness
ก่นโคตร[konthōt] (v) EN: revile one's forebears
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง[kotmāi withī phijāranā khwām phaeng] (n, exp) EN: civil procedure code ; civil procedure law ; law of civil procedures  FR: code de procédure civile [ f ]
เลว[lēo] (n) EN: bad ; evil ; vile ; wicked   FR: mauvais ; vilain ; vil ; infâme ; méchant
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
พระราชเอกสิทธิ์[phrarātcha-ēkkasit] (n, exp) EN: royal privilege
ผู้ด้อยโอกาส[phū dǿi ōkāt] (n, exp) EN: underprivileged
ประจบ[prajop] (v) EN: curry favour with (s.o.) ; fawn on ; by sycophantic ; play the toady ; ingratiate oneself with ; make up to  FR: chercher à gagner les faveurs (de qqn.) ; faire la fête à qqn. ; flatter (servilement) ; lécher les bottes (fam.) ; être obséquieux ; flagorner (litt.) ; se faire bien voir de qqn. ; passer de la pommade à qqn. (fam.)
ระยำ[rayam] (adj) EN: despicable ; vile ; villainous   FR: maudit ; damné
สบถ[sabot] (v) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate
สามหาว[sāmhāo] (adj) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant  FR: grossier ; vulgaire
ศาลแพ่ง[sān phaeng] (n, exp) EN: Civil Court  FR: tribunal civil [ m ] ; juridiction civile [ f ]
สถาบันการบินพลเรือน[sathāban kān bin phon reūoen] (n, exp) EN: civil aviation training center  FR: centre de formation de l'aviation civile [ m ]
สว่านมือหมุน[sawān meū mun] (n, exp) EN: hand drill  FR: chignole [ f ] ; perceuse à main [ f ] ; vilebrequin [ m ]
สิทธิ์[sit] (n) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly  FR: droit [ m ] ; pouvoir [ m ]
สิทธิ[sitthi] (n) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority  FR: droit [ m ] ; privilège [ m ]
สิทธิเหนือบุคคล[sitthi neūa bukkhon] (n, exp) EN: special right ; special privilege
สิทธิพิเศษ[sitthi phisēt] (n, exp) EN: privilege ; special privilege ; prerogative ; perquisite ; franchise  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit particulier [ m ]
สิทธิประโยชน์[sitthi prayōt] (n, exp) EN: privilege ; right ; advantage ; concession ; prerogative  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; droit [ m ]
สงครามกลางเมือง[songkhrām klāng meūang] (n, exp) EN: civil war  FR: guerre civile [ f ]
สุนัขรับใช้[sunak rapchai] (n, exp) EN: running dog ; lackey ; flunkey ; stooge ; servile follower  FR: laquais [ m ] ; serviteur [ m ] ; chien (fam.) [ m ]
ต่ำช้า[tamchā] (adj) EN: base ; low ; ignoble ; vile ; mean ; base ; despicable ; vicious ; vvillainous ; wicked  FR: méprisable ; ignoble
ต่ำทราม[tam sām] (adj) EN: depraved ; wicked ; evil ; vicious ; vile ; despicable ; dirty
ถ่อย[thǿi] (adj) EN: despicable ; vile ; low ; base ; bad ; mean ; coarse ; crude ; dirty ; contemptible ; wicked  FR: méprisable ; abject ; grivois ; paillard ; gras
วิธีพิจารณาความแพ่ง[withī phijāranā khwām phaeng] (n, exp) EN: civil procedure  FR: procédure civile [ f ]
อย่างไม่สุภาพ[yāng mai suphāp] (adv) FR: incivilement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VILE V AY1 L
VILES V AY1 L Z
REVILE R IY0 V AY1 L
NEVILE N EY0 V AY1 L
AVILEZ AA0 V IY1 L EH0 Z
AVILES AA0 V IY1 L EH0 S
SERVILE S ER1 V AH0 L
REVILED R IY0 V AY1 L D
CIVILETTI S IY2 V IH0 L EH1 T IY0
BEDEVILED B IH0 D EH1 V AH0 L D
PRIVILEGE P R IH1 V IH0 L IH0 JH
PRIVILEGES P R IH1 V IH0 L IH2 JH IH0 Z
PRIVILEGED P R IH1 V IH0 L IH0 JH D
AUTOMOVILES AO2 T OW0 M OW0 V IY1 L EH0 Z
UNDERPRIVILEDGED AH2 N D ER0 P R IH1 V L IH0 JH D

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake #848 [Add to Longdo]
权利[quán lì, ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] power; right; privilege #2,028 [Add to Longdo]
享有[xiǎng yǒu, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄡˇ, ] enjoy (rights, privileges etc) #5,423 [Add to Longdo]
恶劣[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] vile; nasty; of very poor quality #6,271 [Add to Longdo]
特权[tè quán, ㄊㄜˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] prerogative; privilege; privileged #10,886 [Add to Longdo]
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ㄨˋ, / ] repulsive; vile; hateful; abominable #10,939 [Add to Longdo]
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, ] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment) #20,593 [Add to Longdo]
辱骂[rǔ mà, ㄖㄨˇ ㄇㄚˋ, / ] to insult; to revile; abuse; vituperation #21,874 [Add to Longdo]
恶人[è rén, ㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] evil person; vile creature; ugly man #24,879 [Add to Longdo]
龌龊[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty #27,190 [Add to Longdo]
不卑不亢[bù bēi bù kàng, ㄅㄨˋ ㄅㄟ ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ, ] (saying) neither servile nor overbearing; neither obsequious nor supercilious #36,982 [Add to Longdo]
臭味相投[chòu wèi xiāng tóu, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] to share vile habits; partners in notoriety; birds of a feather #55,125 [Add to Longdo]
唾骂[tuò mà, ㄊㄨㄛˋ ㄇㄚˋ, / ] to spit on and curse; to revile #57,344 [Add to Longdo]
低三下四[dī sān xià sì, ㄉㄧ ㄙㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄙˋ, ] servile #76,154 [Add to Longdo]
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, / ] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor #108,537 [Add to Longdo]
不亢不卑[bù kàng bù bēi, ㄅㄨˋ ㄎㄤˋ ㄅㄨˋ ㄅㄟ, ] neither haughty nor humble; neither overbearing nor servile; neither supercilious nor obsequious #129,172 [Add to Longdo]
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) #144,936 [Add to Longdo]
卑躬屈节[bēi gōng qū jié, ㄅㄟ ㄍㄨㄥ ㄑㄩ ㄐㄧㄝˊ, / ] bow and scrape; cringe; act servilely #225,204 [Add to Longdo]
[mà, ㄇㄚˋ, ] to curse, to revile, to abuse; to scold #699,232 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] to revile; to abuse [Add to Longdo]
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, / ] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation [Add to Longdo]
特免[tè miǎn, ㄊㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, ] special exemption; privilege [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wertlosvile [Add to Longdo]
Luftschutz { m } | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [ Am. ] [Add to Longdo]
Nörgler { m }caviler [Add to Longdo]
Privileg { n }; Sonderrecht { n } | Privilegien { pl } | mit einem Privileg ausstattenprivilege | privileges | to privilege [Add to Longdo]
Privilegienmissbrauch { m }breach of privilege [Add to Longdo]
Recht { n }; Vorrecht { n }privilege [Add to Longdo]
Schändlichkeit { f }vileness [Add to Longdo]
Untertanengeist { m }servile spirit; subservient spirit [Add to Longdo]
Unterwürfigkeit { f }servileness [Add to Longdo]
Verunglimpfung { f }revilement [Add to Longdo]
Vorrecht { n }; Privileg { n }perquisite [Add to Longdo]
Einwand { m } der Wahrung berechtigter Interessenplea of justification and privilege [Add to Longdo]
Zivilehe { f }civil marriage [Add to Longdo]
benachteiligtunprivileged [Add to Longdo]
beschimpfen | beschimpfend | beschimpft | beschimpft | beschimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
bevorrechtigtprivileged [Add to Longdo]
nicht bevorrechtigtunprivileged [Add to Longdo]
(Privilegien) entziehento withdraw (privileges) [Add to Longdo]
gemeinvile [Add to Longdo]
gemein { adv }vilely [Add to Longdo]
nörgeln | nörgelnd | nörgelt | nörgelteto cavil | caviling | cavils | caviled [Add to Longdo]
privilegierendprivileging [Add to Longdo]
privilegierter Befehlprivileged instruction [Add to Longdo]
privilegiert { adj } | privilegierter | am privilegiertestenprivileged | more privileged | most privileged [Add to Longdo]
schikaniertedeviled [Add to Longdo]
unterprivilegiert; underprivileged { adj }underprivileged [Add to Longdo]
unterwürfig; servil; subaltern { adj }servile [Add to Longdo]
unterwürfig { adv }servilely [Add to Longdo]
verhexen; behexen | verhexend | verhext | verhexteto bedevil | bedeviling | bedevils | bedeviled [Add to Longdo]
verunglimpfen | verunglimpfend | verunglimpft | verunglimpft | verunglimpfteto revile | reviling | reviled | reviles | reviled [Add to Longdo]
wertlos { adv }vilely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権利[けんり, kenri] (n) right; privilege; (P) #2,500 [Add to Longdo]
特典[とくてん, tokuten] (n) special favor; special favour; privilege; (P) #3,207 [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] (n, adj-no) privilege; special right; (P) #10,237 [Add to Longdo]
いじいじ[ijiiji] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp, v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
ぺこぺこ[pekopeko] (adj-na) (1) (on-mim) very hungry; starving; famished; (adv-to, adv, vs) (2) (on-mim) fawning; being obsequious; being servile; kowtowing; cringing; (3) (on-mim) giving in; being dented; (P) [Add to Longdo]
恩典[おんてん, onten] (n) favour; favor; act of grace; special privilege [Add to Longdo]
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) { Buddh } fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag [Add to Longdo]
議員特権[ぎいんとっけん, giintokken] (n) parliamentary privilege [Add to Longdo]
屈従[くつじゅう, kutsujuu] (n, vs) servile submission; subservience [Add to Longdo]
恵まれた人人;恵まれた人々[めぐまれたひとびと, megumaretahitobito] (n) blessed people; favored (privileged) people (favoured) [Add to Longdo]
御目見得;お目見得;お目見え;御目見[おめみえ, omemie] (n, vs) (1) (the privilege to have) an audience (with one's lord, a dignitary, etc.); interview (with one's superior); (2) one's debut (first) appearance; debut (of a new product, work of art, actor, etc.); (3) trial service (of a servant) [Add to Longdo]
光栄[こうえい, kouei] (adj-na, n) honour; honor; glory; privilege; (P) [Add to Longdo]
前官礼遇[ぜんかんれいぐう, zenkanreiguu] (n) (being granted) the privileges of one's former (official) post [Add to Longdo]
帯刀御免[たいとうごめん, taitougomen] (n) a non-samurai being granted the privilege of wearing a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity) [Add to Longdo]
追従[ついじゅう, tsuijuu] (n, vs) following (e.g. someone's opinion); being servile to; adherence; compliance; emulation; mimicking; servility [Add to Longdo]
追従外交[ついしょうがいこう, tsuishougaikou] (n) sycophantic diplomacy; servile diplomacy [Add to Longdo]
追従笑い[ついしょうわらい, tsuishouwarai] (n) servile smile; sycophantic smile; servile laugh; sycophantic laugh [Add to Longdo]
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] (n) { comp } appropriate priviledges [Add to Longdo]
奴隷根性[どれいこんじょう, doreikonjou] (n) servile character (disposition) [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] (n) { comp } privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] (n) { comp } privileged user; super user [Add to Longdo]
特権階級[とっけんかいきゅう, tokkenkaikyuu] (n) privileged class [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] (n) { comp } Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] (n) { comp } privileged instruction [Add to Longdo]
背広(ateji)(P);脊広(ateji)[せびろ(P);セビロ, sebiro (P); sebiro] (n) (perhaps from "civil clothes" or "Savile Row") business suit; (P) [Add to Longdo]
卑しい(P);賤しい[いやしい, iyashii] (adj-i) (1) lowborn; humble; lowly; (2) vulgar; coarse; crude; mean; base; vile; (3) shabby; (4) greedy; gluttonous; avaricious; (P) [Add to Longdo]
賓客[ひんきゃく(P);ひんかく, hinkyaku (P); hinkaku] (n) guest of honour; guest of honor; privileged guest; visitor; (P) [Add to Longdo]
漫罵[まんば, manba] (n, vs) revilement; derision [Add to Longdo]
令色[れいしょく, reishoku] (n) servile looks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] privilege [Add to Longdo]
特権グループ[とっけんグループ, tokken guru-pu] privileged groups [Add to Longdo]
特権ユーザ[とっけんユーザ, tokken yu-za] privileged user, super user [Add to Longdo]
特権属性証明[とっけんぞくせいしょうめい, tokkenzokuseishoumei] Privilege-Attribute-Certificate [Add to Longdo]
特権命令[とっけんめいれい, tokkenmeirei] privileged instruction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
特典[とくてん, tokuten] besondere_Verguenstigung, Privileg [Add to Longdo]
特権[とっけん, tokken] Sonderrecht, Privileg [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vile \Vile\ (v[imac]l), a. [Comp. {Viler} (v[imac]l"[~e]r);
   superl. {Vilest}.] [OE. vil, F. vil, from L. vilis cheap,
   worthless, vile, base.]
   [1913 Webster]
   1. Low; base; worthless; mean; despicable.
    [1913 Webster]
 
       A poor man in vile raiment.      --James ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       The craft either of fishing, which was Peter's, or
       of making tents, which was Paul's, were [was] more
       vile than the science of physic.   --Ridley.
    [1913 Webster]
 
       The inhabitants account gold but as a vile thing.
                          --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
   2. Morally base or impure; depraved by sin; hateful in the
    sight of God and men; sinful; wicked; bad. "Such vile base
    practices." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Behold, I am vile; what shall I answer thee ? --Job
                          xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Base}.
     [1913 Webster] -- {Vile"ly}, adv. -- {Vile"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vilely
   adv 1: in a vile manner; "his vilely spelt and illiterate
       letters"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top