Search result for

spice

(66 entries)
(0.0074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spice-, *spice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spice[N] เครื่องเทศ, See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ, Syn. sauce, seasoning
spice[VT] ใส่เครื่องเทศ, See also: ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, enliven, pepper, season
spice up[PHRV] ทำให้มีรสชาติดีขึ้น, See also: ทำให้มีรสชาติมากขึ้น
spice with[PHRV] ชูรสด้วย, See also: เติมรสชาติด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ,เครื่องชูรส,สิ่งที่เพิ่มรสชาติ,รสชาติ,จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ,ใส่เครื่องชูรส,เพิ่มรสชาติ,ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour,zest
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์,สุภมงคลสมัย,ฤกษ์ดี,การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) ,นิมิตร (patronage)

English-Thai: Nontri Dictionary
spice(n) เครื่องปรุงรส,เครื่องเทศ,ของเผ็ดร้อน
spice(vt) ปรุงรส,ใส่เครื่องเทศ,เพิ่มรสชาติ
auspices(n) ฤกษ์,ศุภมงคลสมัย,การอุปถัมภ์,ความอุปการะ
hospice(n) ที่พักคนเดินทาง,บ้านพักรับรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spice plantsพืชเครื่องเทศ [TU Subject Heading]
Spicesเครื่องเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- How's it going, Sporty Spice?- เป็นไงบ้าง แม่สาวนักกีฬา Pineapple Express (2008)
It will sharpen it. It will give it spice.มันจะเหลารักให้แหลมคมขึ้น ทำให้รักมีเขี้ยวเล็บ The Reader (2008)
- Otherwise, how are we going to spice...ไม่อย่างงั้น เมื่อไหรเราถึงจะเผ็ดมัน The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
WELL, UH, VARIETY IS THE SPICE OF LIFE.เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดื่ม Soul Mates (2009)
In fact... mind if we spice it up a bit?อันที่จริง.. จะเป็นไรมั้ยถ้าเราทำให้มันซู่ซ่าขึ้นอีกนิด A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
The payment will be in spice delivered in an unarmed diplomatic ship.จ่ายเงินในรูปของสไปซ์ ส่งมาในยานฑูตที่ไม่ติดอาวุธ Dooku Captured (2009)
I can almost smell that spice now.ตอนนี้ ข้าเกือบจะได้กลิ่นของสไปซ์แล้วล่ะ The Gungan General (2009)
The spice is on its way.สไปซ์กำลังมา The Gungan General (2009)
I want that spice intact.ข้าต้องการสไปซ์ในสภาพที่สมบูรณ์ The Gungan General (2009)
I'll tell him the ship was destroyed with everyone on it, including the spice.ข้าจะบอกเขาว่ายานนั่นถูกทำลาย ไม่มีใครรอด รวมทั้งสไปซ์นั่นด้วย The Gungan General (2009)
Good, good. And you have the spice?ดี ดี เจ้าได้สไปซ์มารึเปล่า? The Gungan General (2009)
Trust me, we're getting that spice.เชื่อข้า เราต้องได้สไปซ์นั่นแน่ The Gungan General (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiceI love Korean food because of the hot spices.
spiceThis store has a variety of spices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเทศ[N] spices, See also: spicery, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ, Count unit: ชนิด, Thai definition: ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากต้นไม้ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร โดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า
เครื่องแกง[N] spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken   FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
ข้าวหมก[X] (khāomok) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton   
ข้าวหมกไก่[xp] (khāomok kai) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken   
เครื่องแกง[n.] (khreūangkaēng) EN: spices ; curry paste ; curry powder   FR: curry [m]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce   FR: sauce pimentée [n]
เผ็ด [X] (phet) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery   FR: épicé ; pimenté ; piquant
พริก[n.] (phrik) EN: pepper ; spice ; chilli   FR: piment [m] ; poivre [m]
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion   FR: moment propice [m] ; période faste [f]
สิทธิโชค[n. exp.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck   FR: auspices favorables [mpl]
วันดีคืนดี[n. exp.] (wan dī kheūn dī) EN: fine day ; propitious day   FR: jour propice [m] ; jour placé sous d'heureux auspices [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPICE    S P AY1 S
SPICED    S P AY1 S T
SPICER    S P AY1 S ER0
SPICES    S P AY1 S AH0 Z
SPICEY    S P AY1 S IY0
SPICELAND    S P AY1 S L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spice    (v) (s p ai1 s)
spiced    (v) (s p ai1 s t)
spices    (v) (s p ai1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewürz {n} | Gewürze {pl}spice | spices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
オールスパイス[, o-rusupaisu] (n) allspice [Add to Longdo]
シードスパイス[, shi-dosupaisu] (n) seed spice [Add to Longdo]
スターアニス[, suta-anisu] (n) star anise (spice) [Add to Longdo]
スパイシースパイス[, supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
スパイス[, supaisu] (n) spice; (P) [Add to Longdo]
ハーブスパイス[, ha-busupaisu] (n) herb spice [Add to Longdo]
パプリカ[, papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun [Add to Longdo]
ホスピス[, hosupisu] (n) hospice; (P) [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[, masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, ] spice; flavoring; condiment; perfume, #19,767 [Add to Longdo]
香囊[xiāng náng, ㄒㄧㄤ ㄋㄤˊ, ] spice bag, #65,682 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spice \Spice\, v. t. [imp. & p. p. {Spiced}; p. p. & vb. n.
   {Spicing}.]
   1. To season with spice, or as with spice; to mix aromatic or
    pungent substances with; to flavor; to season; as, to
    spice wine; to spice one's words with wit.
    [1913 Webster]
 
       She 'll receive thee, but will spice thy bread
       With flowery poisons.         --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill or impregnate with the odor of spices.
    [1913 Webster]
 
       In the spiced Indian air, by night.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To render nice or dainty; hence, to render scrupulous.
    [Obs.] "A spiced conscience." --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spice \Spice\, n. [OE. spice, spece, spice, species, OF. espice,
   espece, F. ['e]pice spice, esp[`e]ce species, fr. L. species
   particular sort or kind, a species, a sight, appearance,
   show, LL., spices, drugs, etc., of the same sort, fr. L.
   specere to look. See {Spy}, and cf. {Species}.]
   1. Species; kind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The spices of penance ben three.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Abstain you from all evil spice.   --Wyclif (1.
                          Thess,v. 22).
    [1913 Webster]
 
       Justice, although it be but one entire virtue, yet
       is described in two kinds of spices. The one is
       named justice distributive, the other is called
       commutative.             --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. A vegetable production of many kinds, fragrant or aromatic
    and pungent to the taste, as pepper, cinnamon, nutmeg,
    mace, allspice, ginger, cloves, etc., which are used in
    cookery and to flavor sauces, pickles, etc.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou aught in thy purse [bag] any hot spices?
                          --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively, that which enriches or alters the quality of
    a thing in a small degree, as spice alters the taste of
    food; that which gives zest or pungency; a slight
    flavoring; a relish; hence, a small quantity or admixture;
    a sprinkling; as, a spice of mischief.
    [1913 Webster]
 
       So much of the will, with a spice of the willful.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spice
   n 1: aromatic substances of vegetable origin used as a
      preservative
   2: any of a variety of pungent aromatic vegetable substances
     used for flavoring food
   3: the property of being seasoned with spice and so highly
     flavored [syn: {spiciness}, {spice}, {spicery}]
   v 1: make more interesting or flavorful; "Spice up the evening
      by inviting a belly dancer" [syn: {spice}, {spice up}]
   2: add herbs or spices to [syn: {zest}, {spice}, {spice up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPICE
     Scalable Parallel Intelligent Communications Engine
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SPICE
     Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top