ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spice

S P AY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spice-, *spice*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spice(n) เครื่องเทศ, See also: เครื่องปรุงแต่งรสชาติ, Syn. sauce, seasoning
spice(vt) ใส่เครื่องเทศ, See also: ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ, Syn. flavor, enliven, pepper, season
spice up(phrv) ทำให้มีรสชาติดีขึ้น, See also: ทำให้มีรสชาติมากขึ้น
spice with(phrv) ชูรสด้วย, See also: เติมรสชาติด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spice(สไพซฺ) n. เครื่องเทศ, เครื่องชูรส, สิ่งที่เพิ่มรสชาติ, รสชาติ, จำนวนเล็กน้อย. vt. ใส่เครื่องเทศ, ใส่เครื่องชูรส, เพิ่มรสชาติ, ทำให้เกิดรสชาต', Syn. flavour, zest
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
auspice(ออ'สพิสฺ) n., (pl. auspices) ความอุปถัมภ์, สุภมงคลสมัย, ฤกษ์ดี, การทำนาย (ตามลักษณะการบินของนก) , นิมิตร (patronage)

English-Thai: Nontri Dictionary
spice(n) เครื่องปรุงรส, เครื่องเทศ, ของเผ็ดร้อน
spice(vt) ปรุงรส, ใส่เครื่องเทศ, เพิ่มรสชาติ
auspices(n) ฤกษ์, ศุภมงคลสมัย, การอุปถัมภ์, ความอุปการะ
hospice(n) ที่พักคนเดินทาง, บ้านพักรับรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spice plantsพืชเครื่องเทศ [TU Subject Heading]
Spicesเครื่องเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't know Marilyn Manson and I didn't sleep with a Spice Girl, I don't think.ไม่รู้จัก มาริลีน แมนสัน แล้วก็ไม่ได้ นอนกับไสปซ์ เกิร์ลซักคน เท่าที่รู้นะ 10 Things I Hate About You (1999)
Spice it up with some chili pepper.เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกไหย The Story of Us (1999)
when you're rooting around in the spice rack for anything with alcohol, and start pounding vanilla extract.ที่คุณค้นครัว หาอะไรก็ได้ที่มีแอลกอฮอลล์ แล้วเริ่มกระหน่ำวานิลลาสกัดหนิ The O.C. (2003)
- The Spice Girls?สไปรซ์ เกิร์ล เหรอ ? Mean Girls (2004)
They traded with shanghai for spices and jade.พวกเขาแลกเปลี่ยนกับเครื่องเทศ และหยกจากชาวเซี่ยงไฮ้ The Fog (2005)
Can't say about Jack Sparrow, but there's an island just south of the straits where I trade spice for delicious long pork.ก็ไม่แน่ใจหรอก แจ็ค สแพร์โรว์ แต่มีอยู่เกาะนึง ทางใต้แถวช่องแคบ ผมไปค้าเครื่องเทศแถวนั้น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Fucking spices and shit.พริก ขี้หมูขี้หมา Alpha Dog (2006)
posh spice in america.Ready?โพสท่า แซ่บๆในอเมริกาเอามั้ย มา! Bad News Blair (2007)
Tears for Fears is going on tour. There's talk of a Spice Girl reunion.Tears for Fears ก็กำลังออกทัวร์ มีข่าวว่าสไปซ์เกิร์ลจะกลับมารวมตัวกันใหม่ Music and Lyrics (2007)
- to spice up the talent show.- ที่จะทำให้โชว์เจ๋งขึ้นหละ High School Musical 2 (2007)
WELL, UH, VARIETY IS THE SPICE OF LIFE.เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดื่ม Soul Mates (2009)
In fact... mind if we spice it up a bit?อันที่จริง.. จะเป็นไรมั้ยถ้าเราทำให้มันซู่ซ่าขึ้นอีกนิด A Spark. To Pierce the Dark. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiceI love Korean food because of the hot spices.
spiceThis store has a variety of spices.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเทศ(n) spices, See also: spicery, Example: อาหารแขกมีรสเผ็ดร้อนและใส่เครื่องเทศมากกว่าอาหารชาติอื่นๆ, Count Unit: ชนิด, Thai Definition: ของหอมฉุนและเผ็ดร้อนที่ได้มาจากต้นไม้ สำหรับใช้ทำยาไทยและปรุงอาหาร โดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น ลูกผักชี ยี่หร่า
เครื่องแกง(n) spices, See also: curry paste, curry powder, Example: แม่ตำเครื่องแกงดังโป๊กๆ มาจากในครัว, Thai Definition: สิ่งที่ใช้ในการปรุงแกง มีพริก กะปิ หอม กระเทียม เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่ย่าง[kai yāng] (n, exp) EN: roasted chicken ; grilled spiced chicken  FR: poulet rôti [ m ] ; poulet grillé [ m ]
ข้าวหมก[khāomok] (x) EN: Islamic dish consisting of rice with buried meat ; spiced rice steamed with chicken/beef/mutton
ข้าวหมกไก่[khāomok kai] (xp) EN: rice cooked with chicken ; spiced rice steamed with chicken
เครื่องแกง[khreūangkaēng] (n) EN: spices ; curry paste ; curry powder  FR: curry [ m ]
น้ำพริก[nāmphrik] (n, exp) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce  FR: sauce pimentée [ n ]
เผ็ด[phet] (x) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery  FR: épicé ; pimenté ; piquant
พริก[phrik] (n) EN: pepper ; spice ; chilli  FR: piment [ m ] ; poivre [ m ]
ฤกษ์[roēk] (n) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion  FR: moment propice [ m ] ; période faste [ f ]
สิทธิโชค[sitthichōk] (n, exp) EN: good auspices ; good luck  FR: auspices favorables [ mpl ]
วันดีคืนดี[wan dī kheūn dī] (n, exp) EN: fine day ; propitious day  FR: jour propice [ m ] ; jour placé sous d'heureux auspices [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPICE S P AY1 S
SPICED S P AY1 S T
SPICER S P AY1 S ER0
SPICES S P AY1 S AH0 Z
SPICES S P AY1 S IH0 Z
SPICEY S P AY1 S IY0
SPICELAND S P AY1 S L AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spice (v) spˈaɪs (s p ai1 s)
spiced (v) spˈaɪst (s p ai1 s t)
spices (v) spˈaɪsɪz (s p ai1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香料[xiāng liào, ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄠˋ, ] spice; flavoring; condiment; perfume, #19,767 [Add to Longdo]
香囊[xiāng náng, ㄒㄧㄤ ㄋㄤˊ, ] spice bag, #65,682 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewürz { n } | Gewürze { pl }spice | spices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お屠蘇[おとそ, otoso] (n) New Year's sake; spiced sake [Add to Longdo]
オールスパイス[o-rusupaisu] (n) allspice [Add to Longdo]
シードスパイス[shi-dosupaisu] (n) seed spice [Add to Longdo]
スターアニス[suta-anisu] (n) star anise (spice) [Add to Longdo]
スパイシースパイス[supaishi-supaisu] (n) spicy spice [Add to Longdo]
スパイス[supaisu] (n) spice; (P) [Add to Longdo]
ハーブスパイス[ha-busupaisu] (n) herb spice [Add to Longdo]
パプリカ[papurika] (n) paprika (spice made from sweet peppers) (hun [Add to Longdo]
ホスピス[hosupisu] (n) hospice; (P) [Add to Longdo]
マサラ;マサラー[masara ; masara-] (n) masala (mixture of spices used in Indian cooking) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spice \Spice\, v. t. [imp. & p. p. {Spiced}; p. p. & vb. n.
   {Spicing}.]
   1. To season with spice, or as with spice; to mix aromatic or
    pungent substances with; to flavor; to season; as, to
    spice wine; to spice one's words with wit.
    [1913 Webster]
 
       She 'll receive thee, but will spice thy bread
       With flowery poisons.         --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill or impregnate with the odor of spices.
    [1913 Webster]
 
       In the spiced Indian air, by night.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To render nice or dainty; hence, to render scrupulous.
    [Obs.] "A spiced conscience." --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spice \Spice\, n. [OE. spice, spece, spice, species, OF. espice,
   espece, F. ['e]pice spice, esp[`e]ce species, fr. L. species
   particular sort or kind, a species, a sight, appearance,
   show, LL., spices, drugs, etc., of the same sort, fr. L.
   specere to look. See {Spy}, and cf. {Species}.]
   1. Species; kind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The spices of penance ben three.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Abstain you from all evil spice.   --Wyclif (1.
                          Thess,v. 22).
    [1913 Webster]
 
       Justice, although it be but one entire virtue, yet
       is described in two kinds of spices. The one is
       named justice distributive, the other is called
       commutative.             --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster]
 
   2. A vegetable production of many kinds, fragrant or aromatic
    and pungent to the taste, as pepper, cinnamon, nutmeg,
    mace, allspice, ginger, cloves, etc., which are used in
    cookery and to flavor sauces, pickles, etc.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou aught in thy purse [bag] any hot spices?
                          --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   3. Figuratively, that which enriches or alters the quality of
    a thing in a small degree, as spice alters the taste of
    food; that which gives zest or pungency; a slight
    flavoring; a relish; hence, a small quantity or admixture;
    a sprinkling; as, a spice of mischief.
    [1913 Webster]
 
       So much of the will, with a spice of the willful.
                          --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spice
   n 1: aromatic substances of vegetable origin used as a
      preservative
   2: any of a variety of pungent aromatic vegetable substances
     used for flavoring food
   3: the property of being seasoned with spice and so highly
     flavored [syn: {spiciness}, {spice}, {spicery}]
   v 1: make more interesting or flavorful; "Spice up the evening
      by inviting a belly dancer" [syn: {spice}, {spice up}]
   2: add herbs or spices to [syn: {zest}, {spice}, {spice up}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPICE
     Scalable Parallel Intelligent Communications Engine
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SPICE
     Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top