ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mephistophelian

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mephistophelian-, *mephistophelian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mephistophelian[ADJ] หัวหน้าปีศาจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mephistophelian    (j) mˌɛfɪstəfˈiːlɪəʴn (m e2 f i s t @ f ii1 l i@ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mephistophelean \Meph`is*to*phe"le*an\, Mephistophelian
 \Meph`is*to*phe"li*an\(? or ?), prop. a.
   Pertaining to, or resembling, the devil Mephistopheles, "a
   crafty, scoffing, relentless fiend;" devilish in character or
   aspect; crafty; showing cunning or ingenuity or wickedness;
   as, a mephistophelean glint in his eye.
 
   Syn: devilish, diabolic, diabolical, mephistophelean.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mephistophelian
   adj 1: showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of
       a devil; "devilish schemes"; "the cold calculation and
       diabolic art of some statesmen"; "the diabolical
       expression on his face"; "a mephistophelian glint in his
       eye" [syn: {devilish}, {diabolic}, {diabolical},
       {mephistophelian}, {mephistophelean}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

mephistophelian

 


  

 
mephistophelian
 • หัวหน้าปีศาจ[Lex2]
 • (j) /mˌɛfɪstəf'iːlɪəʴn/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top