ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rakish

R EY1 K IH0 SH   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rakish-, *rakish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rakish[ADJ] ฉูดฉาด, See also: หรูหรา, เฉี่ยว, Syn. dashing
rakish[ADJ] เพรียวลม (เรือ), See also: ปราดเปรียว, ว่องไว
rakish[ADJ] เจ้าชู้, See also: เสเพล, Syn. jaunty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rakish(เร'คิช) adj. คล้ายคราด,เสเพล,เหลวไหล., See also: rakishly adv. rakishness n.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish   FR: chic ; soigné

CMU English Pronouncing Dictionary
RAKISH    R EY1 K IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rakish    (j) rˈɛɪkɪʃ (r ei1 k i sh)
rakishly    (a) rˈɛɪkɪʃliː (r ei1 k i sh l ii)
rakishness    (n) rˈɛɪkɪʃnəs (r ei1 k i sh n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
からっきし;からきし[, karakkishi ; karakishi] (adv) quite; utterly; (not) at all; completely [Add to Longdo]
アナフィラキシー[, anafirakishi-] (n) Anaphylaxie (ger [Add to Longdo]
ペニシリンアナフィラキシー[, penishirin'anafirakishi-] (n) penicillin anaphylaxy [Add to Longdo]
レラキシン[, rerakishin] (n) relaxin [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rakish \Rak"ish\ (r[=a]k"[i^]sh), a.
   Dissolute; lewd; debauched.
   [1913 Webster]
 
      The arduous task of converting a rakish lover.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rakish \Rak"ish\ (r[=a]k"[i^]sh), a. (Naut.)
   Having a saucy appearance indicative of speed and dash.
   --Ham. Nav. Encyc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rakish
   adj 1: marked by up-to-dateness in dress and manners; "a dapper
       young man"; "a jaunty red hat" [syn: {dapper}, {dashing},
       {jaunty}, {natty}, {raffish}, {rakish}, {spiffy},
       {snappy}, {spruce}]
   2: marked by a carefree unconventionality or disreputableness;
     "a cocktail party given by some...raffish bachelors"- Crary
     Moore [syn: {devil-may-care}, {raffish}, {rakish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top