Search result for

devilled

(81 entries)
(0.0556 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devilled-, *devilled*, devill, deville
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา devilled มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *devilled*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaudeville[N] รายการแสดงหลากหลาย, See also: เช่น ร้องเพลง เต้นรำ และตลก (ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19 และ ต้นศตวรรษที่ 20)
vaudeville show[N] รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน, Syn. variety show

English-Thai: Nontri Dictionary
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaudevilleการแสดงโวเดอวีล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sideshow freaks, Vaudevillians.คณะละครตัวตลก ตัวร้าย Something Wicked This Fae Comes (2011)
Witnesses saw a Hispanic male fleeing the alley in a late-model Maroon DeVille.มีพยานเห็นชายชาวละตินอเมริกา กำลังหนีออกจากตรอก เข้าไปในรถมาลูนเดอวิลล์ รุ่นล่าสุด Always (2012)
The devilled lizard fingers. Devilled lizard fingers?นี่นิ้วจิ้งจกปิศาจ นิ้วจิ้งจกปิศาจงั้นหรือ? Hotel Transylvania (2012)
The Club Deville?เดวิลล์คลับ? Vertigo (2013)
Agents Michaels and Deville.นี่เจ้าหน้าที่ไมเคิล กับ ดีวิล Dog Dean Afternoon (2013)
Her grandfather, an old vaudevillian, taught her.คุณปู่ของเธอ, vaudevillian เก่าสอนให้เธอ Pulp Fiction (1994)
The garage is empty, but there's a Cadillac DeVille registered to Patrick Gates.โรงรถว่างเปล่า, แต่มีรถคาดิแลค จดทะเบียนในชื่อ แพททริกก์ เกทส์. National Treasure (2004)
Vaudeville, huh?ฉันไม่มีรายได้มาพักนึงแล้ว King Kong (2005)
I worked vaudeville once. That is a tough audience.แย่จริงๆ แต่เอาน่า แอนน์ เรียกแอนน์ได้มั้ย King Kong (2005)
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.ในแง่นึง, ผมคือนักแสดงเจนเวที ผู้ต่ำต้อย... ...เล่นตามบทบาททั้งของ เหยื่อ และ ผู้ล่า ตามวงล้อแห่งโชคชะตา. V for Vendetta (2005)
My darling, you have lived through the collapse of burlesque and vaudeville twice.Mein Schatz, du hast 2-mal das Ende von Burlesque und Vaudeville erlebt. When Time Ran Out... (1980)
Wall safes went out with vaudeville.Wandsafes starben mit dem Vaudeville aus! Cast in Steele (1984)
- Cruella De Vil was busy.- Cruella DeVille hatte zu tun. Steele Alive and Kicking (1986)
Manfield conquered the at the time of King Stephen.Geoffrey de Mandeville nahm sie zur Zeit König Stevens in Besitz. The Time of the Wolf: Part 1 (1986)
Blue Sedan DeVille.Einer Blue Sedan DeVille. Twins (1988)
Mandeville State Hospital.Zum Staatskrankenhaus in Mandeville. Blaze (1989)
Mandeville, about an hour from here.- Mandeville. Eine Stunde von hier. Blaze (1989)
Faux pas, pas de deux, Broadway!Ein Fauxpas wie in einem Vaudeville, einem Boulevardstück: Mein Mann... My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
I'm Dr. Mandeville.Dr. Mandeville. The Fisher King (1991)
To be in vaudeville, you work for him, or you work for nobody.In Vaudeville arbeitest du für ihn oder für keinen. Chaplin (1992)
Last year, you were in vaudeville.Letztes Jahr warst du in Vaudeville. Chaplin (1992)
- Silent movies for 400, please. - Answer there... Who is Jackie Cooper?Seinen Partner für "The Kid" fand Chaplin in einem Vaudeville-Theater. Drop Zone (1994)
Her grandfather, an old vaudevillian, taught her.Die hatte sie von ihrem Großvater, einem Vaudeville-Star. Pulp Fiction (1994)
It is a pink Mandevilla.Das ist eine rosa Mandevilla. Squanto: A Warrior's Tale (1994)
He needs the microphone for Monday.Monsieur Deville beschwert sich. Die Anlage soll bis Montag stehen. The Apartment (1996)
- So you like the DeVille?- Du stehst auf DeVille? Donnie Brasco (1997)
Those are the keys to a 1965 Cadillac DeVille convertible.Die Schlüssel zu einem 1965er Cadillac DeVille Cabrio. Catch Me If You Can (2002)
There's a guy in a Pan Am uniform sitting in a white Coupe DeVille in front of Terminal J.Ein Mann in PanAm-Uniform sitzt in einem DeVille Cabrio vor Terminal J. Charter. Catch Me If You Can (2002)
Chuck's Char-Broiled around Mandeville is starting a lunch special today.Chuck's Charbroiler in der Mandeville hat seit heute ein Mittagsmenü. Send in the Clown (2004)
Those of you working Mandeville and its environs, expected 3 light backups and plenty of red zones violations.Jene, die in der Mandeville und in der Nähe arbeiten sollten mit Staus und zahlreichen Verkehrsübertretungen rechnen. Send in the Clown (2004)
Vaudeville, huh?Vaudeville, ja? King Kong (2005)
I worked vaudeville once.Ich habe mal im Vaudeville gearbeitet. King Kong (2005)
In view, a humble vaudevillian veteran cast vicariously as both victim and villain by the vicissitudes of fate.Äußerlich die Vision eines demütigen Veteranen des Vaudeville, vorgesehen als Opfer und auch als Verbrecher von den Variationen der Vorsehung. V for Vendetta (2005)
- in the wheel well of my DeVille.- im Rad meines DeVille. Oh, Mandy (2005)
My name is Jennie Mandeville.Mein Name ist Jennie Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
- I'll take it. Hi, I'm lieutenant Disher. Uh, Jennie.Hi, ich bin Lieutenant Disher, Jennie, äh, Miss Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
I'm in interrogation room A with Jennie Mandeville.Ich bin im Verhörraum A mit Jennie Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
I'm in interrogation room D talking with Jennie Mandeville again.Ich bin in Verhör- raum D und rede mit Jennie Mandeville. Erneut. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
Will you escort miss Mandeville out?Begleiten Sie Miss Mandeville raus. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
Her name's Jennie Mandeville.Die Frau heißt Jennie Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
But this was years ago when Jennie Mandeville was still alive.Aber es ist schon viele Jahre her. Da lebte Jennie Mandeville noch. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
- Jennie Mandeville.- Jennie Mandeville? Mr. Monk and the Big Reward (2006)
- Jennie Mandeville.- Jennie Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
The woman who founded the meditation center was named Jennie Mandeville.Das Meditationszentrum gehörte einer Jennie Mandeville. - Der mit dem Geständnis? Mr. Monk and the Big Reward (2006)
- No, no, no, no. The girl you met was not the real Jennie Mandeville.Die Frau, die hier war, war nicht die echte Jennie Mandeville. Mr. Monk and the Big Reward (2006)
Yvonne Devilliere, 37, tripped and fell on the sidewalk.Yvonne Devilliere, 37. Gestolpert und gestürzt. Breach of Trust (2007)
- My leg just gave out.- DEVILLIERE: Mein Bein ist weggeknickt. Breach of Trust (2007)
Mrs. Devilliere.Mrs. Devilliere! Breach of Trust (2007)
Judge Julia Deville presiding.Den Vorsitz führt Richterin Julia Deville. InAlienable (2007)
Roxy Deville!Roxy Deville! 9 to 5: Days in Porn (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVILLE    D AH0 V IH1 L
DEVILLE'S    D AH0 V IH1 L Z
DEVILLIER    D AH0 V IH1 L Y ER0
MANDEVILLE    M AE1 N D AH0 V IH2 L
VAUDEVILLE    V AA1 D V IH2 L
DEVILLIER'S    D AH0 V IH1 L Y ER0 S
VAUDEVILLIAN    V AA0 D V IH1 L Y AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devilled    (v) (d e1 v @ l d)
devilling    (v) (d e1 v @ l i ng)
bedevilled    (v) (b i1 d e1 v @ l d)
vaudeville    (n) (v oo1 d @ v i l)
bedevilling    (v) (b i1 d e1 v @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Varieté {n}; Variete {n} | Varietés {pl}; Varietes {pl}vaudeville | vaudevilles [Add to Longdo]
behexendbedevilling [Add to Longdo]
behextebedevilled [Add to Longdo]
Devillesittich {m} [ornith.]Blaze-winged Conure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボードビリアン[, bo-dobirian] (n) vaudevillian [Add to Longdo]
ボードビル[, bo-dobiru] (n) vaudeville (fre [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
寄席(P);寄せ席[よせ(寄席)(P);よせせき, yose ( yose )(P); yoseseki] (n) musical hall; vaudeville; (P) [Add to Longdo]
人寄せ席[ひとよせせき, hitoyoseseki] (n) (obsc) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杂耍[zá shuǎ, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄚˇ, / ] a sideshow; vaudeville [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 devil \dev"il\, v. t. [imp. & p. p. {Deviled}or {Devilled}; p.
   pr. & vb. n. {Deviling}or {Devilling}.]
   1. To make like a devil; to invest with the character of a
    devil.
    [1913 Webster]
 
   2. To grill with Cayenne pepper; to season highly in cooking,
    as with pepper.
    [1913 Webster]
 
       A deviled leg of turkey.       --W. Irving.
    Devil-diver

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top