ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vaudeville

V AA1 D V IH2 L   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vaudeville-, *vaudeville*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaudeville[N] รายการแสดงหลากหลาย, See also: เช่น ร้องเพลง เต้นรำ และตลก (ได้รับความนิยมในช่วงปลายศตวรรษที่19 และ ต้นศตวรรษที่ 20)
vaudeville show[N] รายการแสดงซึ่งมีหลากหลายแบบสลับกัน, Syn. variety show

English-Thai: Nontri Dictionary
vaudeville(n) ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaudevilleการแสดงโวเดอวีล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vaudeville, huh?ฉันไม่มีรายได้มาพักนึงแล้ว King Kong (2005)
I worked vaudeville once. That is a tough audience.แย่จริงๆ แต่เอาน่า แอนน์ เรียกแอนน์ได้มั้ย King Kong (2005)

CMU English Pronouncing Dictionary
VAUDEVILLE    V AA1 D V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaudeville    (n) vˈɔːdəvɪl (v oo1 d @ v i l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Varieté {n}; Variete {n} | Varietés {pl}; Varietes {pl}vaudeville | vaudevilles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボードビル[, bo-dobiru] (n) vaudeville (fre [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
寄席(P);寄せ席[よせ(寄席)(P);よせせき, yose ( yose )(P); yoseseki] (n) musical hall; vaudeville; (P) [Add to Longdo]
人寄せ席[ひとよせせき, hitoyoseseki] (n) (obsc) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
切り(P);限り;限(io)[きり, kiri] (n) (1) end; finish; stop; (2) (See 切りがない,切りのない) bounds; limits; (3) (esp. 限り,限) delivery date (of a futures contract); (4) finale (of a noh song); end of an act (in joruri or kabuki); final performance of the day (in vaudeville); (suf,ctr) (5) counter for slices (esp. thick slices); counter for cuts (e.g. fish, meat); (prt) (6) (uk) (senses 6-8 are sometimes pronounced ぎり, esp. in old-fashioned speech) (See っ切り・っきり・1) only; just; (7) (uk) (usu. in a negative sentence) since; (8) (uk) remaining (in a particular state); (P) [Add to Longdo]
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaudeville \Vaude"ville\, n. [F., fr. Vau-de-vire, a village in
   Normandy, where Olivier Basselin, at the end of the 14th
   century, composed such songs.] [Written also {vaudevil}.]
   [1913 Webster]
   1. A kind of song of a lively character, frequently embodying
    a satire on some person or event, sung to a familiar air
    in couplets with a refrain; a street song; a topical song.
    [1913 Webster]
 
   2. A theatrical piece, usually a comedy, the dialogue of
    which is intermingled with light or satirical songs, set
    to familiar airs.
    [1913 Webster]
 
       The early vaudeville, which is the forerunner of the
       opera bouffe, was light, graceful, and piquant.
                          --Johnson's
                          Cyc.
    [1913 Webster]
 
   3. a {variety show} when performed live in a theater (see
    above); as, to play in vaudeville; a vaudeville actor.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaudeville
   n 1: a variety show with songs and comic acts etc. [syn:
      {vaudeville}, {music hall}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top