ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dickens

D IH1 K AH0 N Z   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dickens-, *dickens*, dicken
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dickens(คิค'เคินซฺ) n. ผี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best of times, the worst of times. Dickens said it best.มีเวลาที่ดีที่สุด มีเวลาที่แย่ที่สุด ดิกเซนส์ บอกไว้ว่า มันสุดยอด The Story of Us (1999)
You'd be better off leaving Dickenson's dead carcass in there.งั้นคุณก็ถอนตัวไป ปล่อยให้ ร่างของDivkensonอยู่ตรงนั้นต่อไป Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I'm an advisor to the governor, and we both agree that you would make an excellent choice to fill the seat left by Gerald Dickenson's untimely death.ฉันเป็นที่ปรึกษาของท่านผู้ว่า และเราก็เห็นตรงกันที่จะยื่นข้อเสนอ ท่างเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเข้ารับตำแหน่ง Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
I've been asked to fill the seat left by senator Dickenson.ฉันถูกเลือกให้มานั่งที่ตำแหน่ง ทางด้านซ้ายวุฒิสมาชิกดิกเคนสัน Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
And if I'm not mistaken, that's congressman Nathan Petrelli, rumored to be governor Malden's choice for Dickenson's senate seat.และถ้าผมไม่ผิดพลาด นั้นท่านสมาชิกนาธาน เพเทรลลี คนที่มีข่าวลือว่าเป็นคนที่ผู้ว่าเลือก Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
Now I've done it, I've cut the dickens out of my finger.จนได้นะค่ะ ชั้นหั่นนิ้วเข้าแล้ว Julie & Julia (2009)
How Dickensian.เป็นยังไงบ้าง พ่อหนุ่มนักเขียน In the Realm of the Basses (2009)
It was the only way to keep you from being such a huge Dickensian.มันเป็นทางเดียว ที่จะกันไม่ให้นายทำตัวหัวเขียง The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
I can't believe I'm walking on Chaucer and Handel and Dickens.ไม่ นั่นไม่ใช่เก้าอี้ นั้นป... เป็น... เป็น.. The King's Speech (2010)
So you really read all of Dickens?เธอยังอ่านเรื่อง ปีศาจอยู่ไหม Thanksgiving II (2010)
No Dickens, though. I was home-schooled.ไม่ใช่เรื่องผีแน่ อาเรียนที่บ้านหน่ะ Thanksgiving II (2010)
So is Dickens, by the way.ดิกเกนส์ ก็เหมือนกัน The Perfect Storm (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dickensDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
dickensDickens was the author of 'Oliver Twist'.
dickensI like Christie's novels better than Dickens's.
dickensToday we'll study Charles Dickens.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาร์ลส์ ดิกเกนส์ = ชาร์ลส์ ดิคเก้นส์[n. prop.] (Chāls Dikkēns) EN: Charles Dickens   FR: Charles Dickens

CMU English Pronouncing Dictionary
DICKENS    D IH1 K AH0 N Z
DICKENS'    D IH1 K AH0 N Z
DICKENS'S    D IH1 K AH0 N Z AH0 Z
DICKENSON    D IH1 K AH0 N S AH0 N
DICKENSIAN    D IH0 K EH1 N Z IY0 AH0 N
DICKENSHEETS    D IH1 K AH0 N SH IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dickens    (n) dˈɪkɪnz (d i1 k i n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dickens \Dick"ens\, n. or interj. [Perh. a contr. of the dim.
   devilkins.]
   The devil. [A vulgar euphemism.]
   [1913 Webster]
 
      I can not tell what the dickens his name is. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dickens
   n 1: a word used in exclamations of confusion; "what the devil";
      "the deuce with it"; "the dickens you say" [syn: {devil},
      {deuce}, {dickens}]
   2: English writer whose novels depicted and criticized social
     injustice (1812-1870) [syn: {Dickens}, {Charles Dickens},
     {Charles John Huffam Dickens}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top