ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

devil-may-care

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -devil-may-care-, *devil-may-care*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
devil-may-care manner[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ, การไม่ทุกข์ร้อน (ในเรื่องงาน)
devil-may-care attitude[IDM] ความไม่ใส่ใจ, See also: การไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that this devil-may-care attitude just won't fly I have to talk to Princess Fiona.ไอ้ปิศาจ มันจะไปสนใจภาพพจน์อะไร เพียงแค่ไม่ ได้โปรด,... ฉันต้องคุยกับเจ้าหญิง ฟิโอนา. Shrek 2 (2004)
Personally, I think you look a bit more devil-may-care this way but it's up to you.ส่วนตัวฉันคิดว่า เธอดูค่อนข้างจะ... น่าเกลียดนะที่เป็นแบบนี้แต่... . Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devil-may-care    (j) dˌɛvl-mɛɪ-kˈɛəʳr (d e2 v l - m ei - k e@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらんぽらん[, charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 devil-may-care \devil-may-care\ adj.
   1. cheerfully irresponsible.
 
   Syn: carefree, happy-go-lucky, harum-scarum, slaphappy.
     [WordNet 1.5]
 
   2. marked by a carefree unconventionality or
    disreputableness.
 
   Syn: raffish, rakish.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 devil-may-care
   adj 1: cheerfully irresponsible; "carefree with his money";
       "freewheeling urban youths"; "had a harum-scarum youth"
       [syn: {carefree}, {devil-may-care}, {freewheeling},
       {happy-go-lucky}, {harum-scarum}, {slaphappy}]
   2: marked by a carefree unconventionality or disreputableness;
     "a cocktail party given by some...raffish bachelors"- Crary
     Moore [syn: {devil-may-care}, {raffish}, {rakish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top