ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-meditation-

M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meditation, *meditation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation[N] การทำสมาธิ, See also: การเข้าฌาน, Syn. deliberation, contemplation
meditation[N] การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง,การไตร่ตรอง,การเพ่งพิจารณาดู,การมุ่งหมาย,การเข้าฌาน, Syn. contemplation,pondering

English-Thai: Nontri Dictionary
meditation(n) ความตรึกตรอง,การรำพึง,การคิด,การเข้าฌาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meditation๑. สมาธิ, การเข้าสมาธิ๒. การรำพึงธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationการเข้าฌาน [TU Subject Heading]
Meditationการเข้าฌาน, การฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationการฝึกสมาธิ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Next group. after guided meditation.... ..after we open our heart chakras.และสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือขอโดนอึ๊บเป็นครั้งสุดท้าย ฉันมีหนังโป๊อยู่ที่อพาร์ทเมนท์ Fight Club (1999)
Now, let's ready ourselves for guided meditation.คุณไม่ได้กำลังจะตาย อะไรนะ ตามหลักทางปรัชญาธิเบต หรือความหมายอะไรก็ตามน่ะ Fight Club (1999)
Meditation worked for cancer.เราไม่เห้นด้วยเว้ย! Fight Club (1999)
He said you were practicing deep meditation.ท่านบอกว่า คุณกำลังฝึกทำสมาธิเชิงลึก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
During my meditation training...ระหว่างการฝึกทำสมาธิ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I broke off my meditation.ฉันเลิกทำสมาธิ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Or because they've suddenly read a book about transcendental meditation and global morality.หรือเพราะบังเอิญพวกเขาได้อ่านหนังสือ เกี่ยวกับฌานสมาบัติและศีลธรรมระดับโลก The Corporation (2003)
This season really began for me with a meditation on the intersection between East and West.ซีซันนี้เราเริ่มด้วยการเข้าถึง... ทางแยกระหว่างตะวันออกกับตะวันตก The Devil Wears Prada (2006)
How was your 72-hour meditation?การรักษาด้วยยา 72 ชั่วโมงเป็นไงบ้าง Charlie Bartlett (2007)
These include body mutilation, sacred meditation even fasting rituals.นี่ยังรวมถึงการศัลยกรรม การบำบัดทางกาย The Nanny Diaries (2007)
Like sitting meditationLike sitting meditation Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meditationA sudden loud noise broke in on my meditation.
meditationBeing left alone, he sank into meditation.
meditationFlies and mosquitoes interfered with his meditation.
meditationHe hit on the plan after long meditation.
meditationHe painted an image he had during meditation last night.
meditationHe sat in Zen meditation.
meditationMy father sat deep in meditation with his eyes closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา[N] meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
ทางใน[N] meditation, Thai definition: การหยั่งรู้ด้วยพลังจิต, โดยปริยายหมายถึงการนึกเดาเอาเอง
กรรมฐาน[N] meditation, See also: contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: แม่ชีสอนให้เรานั่งกรรมฐานทุกคืนก่อนนอน
การไตร่ตรอง[N] meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การทำสมาธิ[N] meditation, See also: concentration, contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่วอกแวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเข้าฌาน[n.] (kān khaochān) EN: meditation   FR: méditation [f]
การนั่งสมาธิ[n.] (kān nangsamāthi) EN: meditation   FR: méditation [f]
การพิจารณา[n.] (kān phijāranā) EN: meditation   
ทางใน[n.] (thāng-nai) EN: meditation   

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDITATION    M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditation    (n) mˌɛdɪtˈɛɪʃən (m e2 d i t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
静心[jìng xīn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄣ, / ] meditation, #24,584 [Add to Longdo]
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] meditation, #32,571 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachtung {f} | Betrachtungen {pl}meditation | meditations [Add to Longdo]
Meditation {f}meditation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
瞑想[めいそう, meisou] Meditation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditation \Med`i*ta"tion\, n. [OE. meditacioun, F.
   m['e]ditation, fr. L. meditatio.]
   1. The act of meditating; close or continued thought; the
    turning or revolving of a subject in the mind; serious
    contemplation; reflection; musing.
    [1913 Webster]
 
       Let the words of my mouth and the meditation of my
       heart be acceptable in thy sight.   --Ps. xix. 14.
    [1913 Webster]
 
   2. Thought; -- without regard to kind. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With wings as swift
       As meditation or the thoughts of love. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meditation
   n 1: continuous and profound contemplation or musing on a
      subject or series of subjects of a deep or abstruse nature;
      "the habit of meditation is the basis for all real
      knowledge" [syn: {meditation}, {speculation}]
   2: (religion) contemplation of spiritual matters (usually on
     religious or philosophical subjects)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Meditation /meːdiːtatsiːoːn/ 
  meditation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top