ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -観-, *観*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guān, ㄍㄨㄢ, ] Japanese variant of 觀|观, #123,371 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
光地[かんこうち, kankouchi] (n) สถานที่ท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かんそく, kansoku] การสังเกต
光客[かんこうきゃく, kankoukyaku] (n ) นักท่องเที่ยว
桜会[かんおうかい, kan'oukai] ซากุระ , See also: S. ดอกซากุระ, R. ซากุระ
光事業[かんこうじぎょう, kankoujigyou] (n ) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かんこう, kankou] Thai: การท่องเที่ยว English: sightseeing (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n,n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) {Buddh} observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) [Add to Longdo]
じる[かんじる, kanjiru] (v1) (See ずる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
ずる[かんずる, kanzuru] (vz,vt) (See じる) to view; to contemplate [Add to Longdo]
[かんえつ, kan'etsu] (n,vs) inspection (of troops) [Add to Longdo]
閲式[かんえつしき, kan'etsushiki] (n) military review; (military) parade [Add to Longdo]
[かんのう, kannou] (n) Kan'ou era (of the Northern Court) (1350.2.27-1352.9.27) [Add to Longdo]
[かんのう, kannou] (n) (obsc) Kannou era, Kan'ou era (of the Northern Court) (1350.2.27-1352.9.27) [Add to Longdo]
音(P);觀音[かんのん, kannon] (n) (See 自在,世音) Kannon; Kwannon; Buddhist deity of mercy; Goddess of Mercy; Guan Yin; Avalokitesvara; (P) [Add to Longdo]
音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh [Add to Longdo]
音経[かんのんぎょう, kannongyou] (n) Avalokitesvara Sutra; Kannon Sutra [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We stayed an extra two weeks in Paris; and we spent it seeing the sights.2週間余分にパリに滞在した。そしてその期間を光に使った。
You see everything in terms of money.あなたは、全てをお金の点で見ている。
The scenery of the Alps left a lasting impression on me.アルプスの景は私の印象に残った。
Those gloom and doom economists aren't worth their salt.あんな悲的な経済学者たちの言うことなんか、全然当てにならないよ。
We can consider the problem from several standpoints.いろいろな点からその問題を検討できる。
There is no thinking without what is called 'association of ideas.'いわゆる『念連想』というものがなければ、考える事ができない。
Wow, it's swarming with tourists!うわぁ、光客だらけ。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は光や商業的な探索ではなく、研究のみに利用されるべきである。
When the All Blacks came out onto the field a roar like 'woooaahh' swept over the crowd.オールブラックスがフィールドに現れると、衆の声がウオーンと響き渡った。
Just observe your cat and you will get to know him.お宅の猫を察してご覧なさい。そうすればその猫の事がよく分かりますよ。
Karl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.カール・ランジの記録破りの幅跳びに、衆は息を呑んだ。
A guide conducted the visitors round the museum.ガイドは光客に博物館の案内をした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世の中には人間の数だけ 価値の違いがある"と Confrontation (2017)
What are your values?[JA] あなたの価値は? Values (2017)
I no longer understood what I valued anymore, or what was interesting to me.[JA] 僕はもう 自分の価値も 何が面白いのかも 分からなくなってしまった Confrontation (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 自分の描(えが)きたいものよりも 客が見たいものを授受するのが 我々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
They all see it from a different angle.[JA] 採点には主が入る CounterPunch (2017)
Because you have unstable values.[JA] あんたの価値が グラグラ揺れてるからよ Values (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[JA] 世の中には 人の数だけ価値の違いがあるの Values (2017)
I gotta just make sure he realizes that it's a business, that it's how you're gonna feed your family.[JA] 経済念を身につけてほしい パット・ルッソ巡査部長 パット・ルッソ巡査部長 CounterPunch (2017)
My values?[JA] 僕の価値 Values (2017)
People are gonna wanna see him again, regardless if you lose or win.[JA] 勝ち負けに関係なく 客も待っている CounterPunch (2017)
Everyone in this world has a different set of values.[JA] 世の中には 人の数だけ価値があります Disbanded (2017)
I simply can't stand people like you who force their values on others.[JA] 私は 一方的に価値を押しつける あなたみたいな人が嫌いなだけです Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
測データ[かんそくデータ, kansoku de-ta] observed data [Add to Longdo]
測値[かんそくち, kansokuchi] observed value [Add to Longdo]
点表示[かんてんひょうじ, kantenhyouji] node label [Add to Longdo]
[かんそく, kansoku] observation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] SICHT [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] Besichtigung_von_Sehenswuerdigkeiten, Tourismus [Add to Longdo]
[かんさつ, kansatsu] Beobachtung, Betrachtung [Add to Longdo]
[かんねん, kannen] Idee, Sinn, Resignation [Add to Longdo]
[かんそく, kansoku] Beobachtung, Observation [Add to Longdo]
[かんらん, kanran] Besichtigung, das_Ansehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top