ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pondering

P AA1 N D ER0 IH0 NG   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pondering-, *pondering*, ponder
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was pondering whether or not to bring it out...ดิฉันก็ลังเลว่าจะนำมันมาดีหรือเปล่า Episode #1.7 (2010)
I suppose he'll be pondering it for a bit now.ผมว่าเค้าคงกลับไปตรึกตรองดูก่อน Episode #1.11 (2010)
Even odds says you're staring contemplatively into space, pondering the great mysteries of the Universe.เหม่อลอยเชียว เหมือนกำลังจ้องไปยังนอกอวกาศ ครุ่นคิดถึงความลับอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล Sad Professor (2011)
I'm due for surgery, and while you're itemizing my toiletries, there's a young child named Jimmy that's pondering his future as an amputee.ตอนคุณตรวจของใช้ในห้องน้ำผมอยู่ มีเด็กน้อยคนนึงชื่อจิมมี่ กำลังนึกถึงอนาคตตัวเอง ที่ต้องตัดขา The Grand Seduction (2013)
Newton mostly kept to himself, sequestered in his room, studying ancient Greek philosophers, geometry and languages, and pondering deep questions on the nature of matter, space, time, and motion.นิวตันส่วนใหญ่เก็บไว้กับตัวเอง ที่ถูกเก็บกักในห้องพักของเขา การศึกษาปรัชญากรีกโบราณ เรขาคณิตและภาษา When Knowledge Conquered Fear (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การไตร่ตรอง[N] meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การรำพึง[N] consideration, See also: pondering, contemplation, reflection, reflexion, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, Example: เขาขลุกอยู่แต่กับการรำพึงถึงความรักที่ผ่านไปแล้ว
การขบคิด[N] thinking over, See also: pondering, Syn. การคิด, Example: บรรดาสมาชิกของกลุ่มได้เสนอให้มีการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
การครุ่นคิด[N] pondering, See also: considering, Syn. การกังวล, Example: การครุ่นคิดในบางเรื่องมากเกินไปทำให้จิตใจไม่ผ่องใส

CMU English Pronouncing Dictionary
PONDERING    P AA1 N D ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pondering    (v) pˈɒndərɪŋ (p o1 n d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ponder \Pon"der\, v. t. [imp. & p. p. {Pondered}; p. pr. & vb.
   n. {Pondering}.] [L. ponderare, fr. pondus, ponderis, a
   weight, fr. pendere to weigh: cf. F. pond['e]rer. See
   {Pendant}, and cf. {Pound} a weight.]
   [1913 Webster]
   1. To weigh. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To weigh in the mind; to view with deliberation; to
    examine carefully; to consider attentively.
    [1913 Webster]
 
       Ponder the path of thy feet.     --Prov. iv.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Ponder}, {Consider}, {Muse}.
 
   Usage: To consider means to view or contemplate with fixed
      thought. To ponder is to dwell upon with long and
      anxious attention, with a view to some practical
      result or decision. To muse is simply to think upon
      continuously with no definite object, or for the
      pleasure it gives. We consider any subject which is
      fairly brought before us; we ponder a concern
      involving great interests; we muse on the events of
      childhood.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pondering \Pon"der*ing\, a.
   Deliberating. -- {Pon"der*ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pondering
   adj 1: deeply or seriously thoughtful; "Byron lives on not only
       in his poetry, but also in his creation of the 'Byronic
       hero' - the persona of a brooding melancholy young man";
       [syn: {brooding}, {broody}, {contemplative},
       {meditative}, {musing}, {pensive}, {pondering},
       {reflective}, {ruminative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top