ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สมาธิ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สมาธิ-, *สมาธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมาธิ[N] concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สมาธิ(สะมา-) น. ความตั้งมั่นแห่งจิต
สมาธิความสำรวมใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบหรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yoga, Raja สมาธิ (โยคะ) [TU Subject Heading]
Samadhiสมาธิ [TU Subject Heading]
Attention Deficit Disorderสมาธิสั้น [การแพทย์]
Concentrationสมาธิ,การรวมการกระทำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're interrupting my concentration.คุณกำลัง รบกวน สมาธิ ของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
You're interrupting my concentration.คุณกำลัง รบกวน สมาธิ ของฉัน I Spit on Your Grave (1978)
I've got to concentrate.ฉันต้องตั้งสมาธิ Airplane! (1980)
I've got to concentrate.ฉันต้องตั้งสมาธิ Airplane! (1980)
That's what you get for distracting me.นี่คือสิ่งที่คุณได้ จากการทำให้ผมเสียสมาธิ Gandhi (1982)
But who can concentrate with all that noise?แต่ใครจะไปมีสมาธิเล่น ถ้าได้ยินเสียงพวกนั้น An American Tail (1986)
You gotta concentrate!คุณมีสมาธิหน่อยสิ! Dirty Dancing (1987)
Look, I don't mean to be rude, but this is not as easy as it looks, so I'd appreciate it if you wouldn't distract me.ข้าก็ไม่อยากจะหยาบคายนะ แต่นี่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นหรอก ข้าจะขอบใจมากถ้าเจ้าจะไม่ทำลายสมาธิข้า The Princess Bride (1987)
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well, this is like meditating.ดีนี้เป็นเหมือนการนั่งสมาธิ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Now, everybody close your eyes and concentrate.ตอนนี้ทุกคนปิดตาของคุณและสมาธิ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สมาธิ[n.] (samāthi) EN: concentration ; meditation ; contemplation   FR: concentration [f] ; réflexion [f] ; méditation [f] ; contemplation [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition. , S. ADD, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hunker(ฮัง'เคอะ) vi. นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับขา., See also: hunkers ก้น,ตะโพก. -on one's hunkers นั่งพับขา
squat(สควอท) vi.,vt.,n. (การ) (ทำให้) (การ) นั่งยอง ๆ ,นั่งขัดสมาธิ,นั่งราบ,นั่งถ่าย,หมอบ,นั่งพับเพียบ,นั่งบนพื้น,ขดตัว,หักร้างถางพง. adj. ม่อต้อ,อ้วนเตี้ย,กว้างเตี้ย., Syn. stocky,chunky,

English-Thai: Nontri Dictionary
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
squat(vi) ขดตัว,หมอบลง,นั่งขัดสมาธิ,นั่งพับเพียบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
三昧[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top