ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การทำสมาธิ

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การทำสมาธิ-, *การทำสมาธิ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทำสมาธิ[N] meditation, See also: concentration, contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่วอกแวก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do it.โอ,ใช่,ผมชอบปรุงอาหาร มันเป็นการทำสมาธิ Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
And the rest of the time wilson's been readingและช่วงเวลาพักผ่อน วิลสันอ่านหนังสือเรื่องการทำสมาธิ Not Cancer (2008)
He said he needed to meditate. doesn't look abandoned to me. I am here on aเขาบอกว่าเขาต้องการทำสมาธิ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ร้างนะ ข้ามาที่นี่เพื่อ The Mandalore Plot (2010)
The boss will love this. general kenobi's meditationนายเราต้องพอใจนักแน่ การทำสมาธิของนายพลเคโนบี The Mandalore Plot (2010)
And fuck that meditation shit.ช่างหัวการทำสมาธิ Love & Other Drugs (2010)
The meditation isn't really working.การทำสมาธิไม่ได้ผลจริงๆ Because the Night (2013)
Practitioners say it focuses the mind like meditation.ผู้ประกอบการบอกว่ามันมุ่งเน้น ไปที่ความคิดเช่นการทำสมาธิ The Offer (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation[N] การทำสมาธิ, See also: การเข้าฌาน, Syn. deliberation, contemplation

German-Thai: Longdo Dictionary
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top