ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meditation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meditation-, *meditation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditation(n) การทำสมาธิ, See also: การเข้าฌาน, Syn. deliberation, contemplation
meditation(n) การไตร่ตรอง, See also: การครุ่นคิด, การพิจารณา, การใคร่ครวญ, Syn. deliberation, contemplation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meditation(เมดดิเท'เชิน) n. การคิดคะนึง, การไตร่ตรอง, การเพ่งพิจารณาดู, การมุ่งหมาย, การเข้าฌาน, Syn. contemplation, pondering
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า, การคิดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
meditation(n) ความตรึกตรอง, การรำพึง, การคิด, การเข้าฌาน
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า, การไตร่ตรองล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meditation๑. สมาธิ, การเข้าสมาธิ๒. การรำพึงธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meditationการเข้าฌาน [TU Subject Heading]
Meditationการเข้าฌาน, การฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationการฝึกสมาธิ [การแพทย์]
Meditationsฌาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Perhaps we should meditate, Spike.คิดสิ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ... Bloodsport (1988)
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well, this is like meditating.ดีนี้เป็นเหมือนการนั่งสมาธิ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's just like meditating.มันเหมือนเข้าฌาน eXistenZ (1999)
Next group. after guided meditation.... ..after we open our heart chakras.และสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดคือขอโดนอึ๊บเป็นครั้งสุดท้าย ฉันมีหนังโป๊อยู่ที่อพาร์ทเมนท์ Fight Club (1999)
Now, let's ready ourselves for guided meditation.คุณไม่ได้กำลังจะตาย อะไรนะ ตามหลักทางปรัชญาธิเบต หรือความหมายอะไรก็ตามน่ะ Fight Club (1999)
Meditation worked for cancer.เราไม่เห้นด้วยเว้ย! Fight Club (1999)
I broke off my meditation.ฉันเลิกทำสมาธิ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
He said you were practicing deep meditation.ท่านบอกว่า คุณกำลังฝึกทำสมาธิเชิงลึก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
During my meditation training...ระหว่างการฝึกทำสมาธิ... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meditationA sudden loud noise broke in on my meditation.
meditationBeing left alone, he sank into meditation.
meditationFlies and mosquitoes interfered with his meditation.
meditationHe hit on the plan after long meditation.
meditationHe painted an image he had during meditation last night.
meditationHe sat in Zen meditation.
meditationMy father sat deep in meditation with his eyes closed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิปัสสนา(n) meditation, See also: enlightenment, insight, introspection, contemplation, intuitive vision, Syn. ความเห็นแจ้ง, Example: วัดอรัญญบรรพตเป็นที่พำนักพักพิงในการบำเพ็ญวิปัสสนาเรื่อยมา ตราบกระทั่งทุกวันนี้, Thai Definition: การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้งในสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา, Notes: (บาลี)
สมาธิ(n) concentration, See also: meditation, contemplation, Example: ในที่สุดเขาก็พยายามรวบรวมสมาธิและความกล้าหาญให้อยู่กับร่องกับรอย, Thai Definition: ภาวะที่จิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างเดียว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทางใน(n) meditation, Thai Definition: การหยั่งรู้ด้วยพลังจิต, โดยปริยายหมายถึงการนึกเดาเอาเอง
กรรมฐาน(n) meditation, See also: contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: แม่ชีสอนให้เรานั่งกรรมฐานทุกคืนก่อนนอน
การไตร่ตรอง(n) meditation, See also: pondering, thinking over, consideration, Syn. การตริตรอง, การตรึกตรอง, การคิดทบทวน, การวิเคราะห์, การพิเคราะห์, การพิจารณา, Example: ในการพิจารณาคดีต่างๆ ของศาลต้องผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้ว
การทำสมาธิ(n) meditation, See also: concentration, contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: การทำสมาธิเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มั่นคง ไม่วอกแวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฌาน[chān] (x) EN: meditative absorption ; meditation ; state of serenity attained by meditation ; one-pointed meditation ; contemplation  FR: contemplation [ f ], extase [ f ] ; méditation [ f ]
โดยเจตนา[dōi jēttanā] (adv) EN: intentionally ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
ฝึกสมาธิ[feuk samāthi] (v, exp) EN: practice meditation ; practise meditation (Am.)
เจริญวิปัสสนา[jaroēn wipatsanā] (v, exp) EN: practice meditation  FR: pratiquer la méditation
จินตนา[jintanā] (n) EN: imagination ; reflection   FR: réflexion [ f ] ; méditation [ f ]
จมอยู่ในความคิด[jom yū nai khwām khit] (v, exp) EN: be immersed in meditation  FR: être plongé dans les pensées
กรรมฐาน[kammathān] (n) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation  FR: méditation bouddhiste [ f ]
การเข้าฌาน[kān khaochān] (n) EN: meditation  FR: méditation [ f ]
การนั่งสมาธิ[kān nangsamāthi] (n) EN: meditation  FR: méditation [ f ]
การพิจารณา[kān phijāranā] (n) EN: meditation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
meditation
meditations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditation
meditations

WordNet (3.0)
meditation(n) continuous and profound contemplation or musing on a subject or series of subjects of a deep or abstruse nature, Syn. speculation
meditation(n) (religion) contemplation of spiritual matters (usually on religious or philosophical subjects)

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Meditation

n. [ OE. meditacioun, F. méditation, fr. L. meditatio. ] 1. The act of meditating; close or continued thought; the turning or revolving of a subject in the mind; serious contemplation; reflection; musing. [ 1913 Webster ]

Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Ps. xix. 14. [ 1913 Webster ]

2. Thought; -- without regard to kind. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

With wings as swift
As meditation or the thoughts of love. Shak. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, / ] meditation (in Buddhism); abstraction; Zen; sanskrit Dhyana #10,582 [Add to Longdo]
静心[jìng xīn, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] meditation #24,584 [Add to Longdo]
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ,  ] meditation #32,571 [Add to Longdo]
禅堂[chán táng, ㄔㄢˊ ㄊㄤˊ,   /  ] meditation room (in Buddhist monastery) #107,748 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betrachtung { f } | Betrachtungen { pl }meditation | meditations [Add to Longdo]
Meditation { f }meditation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かん, kan] (n, n-suf) (1) look; appearance; (2) spectacle; sight; (3) { Buddh } observation meditation; (n-suf) (4) outlook on ...; view of ...; (P) #2,139 [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n, vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) #5,606 [Add to Longdo]
道場[どうじょう, doujou] (n) (1) dojo (hall used for martial arts training); (2) (abbr) { Buddh } (See 菩提道場) manda (place of Buddhist practice or meditation, esp. the place under the bodhi tree where Buddha attained enlightenment); (P) #6,647 [Add to Longdo]
禅(P);禪(oK)[ぜん, zen] (n) (1) { Buddh } dhyana (profound meditation); (2) (abbr) (See 禅宗) Zen (Buddhism); (P) #7,052 [Add to Longdo]
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n, vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P) #9,155 [Add to Longdo]
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n, vs) meditation; contemplation; (P) #16,288 [Add to Longdo]
三昧[ざんまい, zanmai] (n) (1) (often ざんまい) samadhi (state of intense concentration achieved through meditation) (san #18,078 [Add to Longdo]
メディテーション[medeite-shon] (n) meditation [Add to Longdo]
安居[あんご, ango] (n, vs) { Buddh } varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) { Buddh } (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
瞑想[めいそう, meisou] Meditation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top