ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

premeditation

P R IY0 M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -premeditation-, *premeditation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
premeditation[N] การไตร่ตรองไว้ก่อน, See also: ความตั้งใจ, Syn. intention, purpose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
premeditation(พรีเมดดิเท'เชิน) n. การไตร่ตรองล่วงหน้า,การคิดไว้ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
premeditation(n) การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premeditationการไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Premeditation (Law)การไตร่ตรองไว้ก่อน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and that he laid in wait at her residence, implying premeditation to said criminal acts.เขาได้ซ่อนตัวและรอ อยู่ในบ้านของเธอ การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า บอกได้เป็นนัยถึง ความตั้งใจกระทำการฆาตกรรม Out of Time (2009)
Not premeditation.ไม่มีการไตร่ตรองไว้ก่อน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
That takes some premeditation.แบบนี้ต้องมีการไตร่ตรองก่อน Where There's a Will (2011)
The machine detects acts of premeditation.ขอโทษเถอะ คุณรีส เดอะแมชชีนตรวจจับการกระทำ ที่มีการไตร่ตรองล่วงหน้า Get Carter (2011)
Suggests premeditation.แสดงว่าไตร่ตรองมาก่อน Til Death Do Us Part (2012)
I guess that proves premeditation. - Juliette.ฉันเดาว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ามีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า Kiss of the Muse (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
ฆ่าคนตายโดยเจตนา[v. exp.] (khā khon tāi dōi jēttanā) FR: assassiner ; tuer avec préméditation

CMU English Pronouncing Dictionary
PREMEDITATION    P R IY0 M EH2 D AH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
premeditation    (n) prˌiːmɛdɪtˈɛɪʃən (p r ii2 m e d i t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
予謀[よぼう, yobou] (n,adj-no) premeditation; aforethought [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Premeditation \Pre*med`i*ta"tion\, n. [L. praemeditatio: cf. F.
   pr['e]m['e]ditation.]
   The act of meditating or contriving beforehand; previous
   deliberation; forethought.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 premeditation
   n 1: planning or plotting in advance of acting [syn:
      {premeditation}, {forethought}]
   2: (law) thought and intention to commit a crime well in advance
     of the crime; goes to show criminal intent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top