ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

冥想

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冥想-, *冥想*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冥想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] meditation, #32,571 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Being left alone, he sank into meditation.彼は一人のこされると冥想にふけった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.[CN] 继续联系直到你会冥想... ...没有什么可以转移你的意志... ...以至于你感到空无一物... Bloodsport (1988)
Maybe you ought to switch to decaf or meditate or some fucking thing.[CN] 也许你应该切换到咖啡因 或冥想 或者一些他妈的事情。 Malicious (1995)
He is not lulling on a lewd love-bed, but meditating with two deep divines, praying to enrich his watchful soul.[CN] 他可没在温柔乡里缠绵 他在冥想 和两位富有修养的神甫潜心祈祷 提升性灵呢 Richard III (1995)
I was like meditating[CN] 我就像... 在冥想 Ferris Bueller's Day Off (1986)
It's a Buddhist meditation technique. It focuses your aggression.[CN] 这是佛教冥想技术 能够集中你的攻击力 A Fish Called Wanda (1988)
You can find him. No. We staked out his house, mindhead, everywhere.[CN] 我们守在他家,冥想会, 所有地方都找遍了。 Bowfinger (1999)
It's an early Tantric medita- What is this?[CN] - 这是早期密宗冥想... - 这是什么? A Fish Called Wanda (1988)
Meditating?[CN] 冥想 Girls Just Want to Have Fun (1985)
Meditate on this![CN] 用这个来冥想 Boring (1982)
Concentration meditation. That's what Doc always says.[CN] 医生总是说要专心冥想 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
He's been with us for four years.[CN] 他已经参加冥想会四年了。 Bowfinger (1999)
Diane, it's 1:17 p.m. I have just concluded my second meditation of the day in lieu of sleep.[CN] 黛安,现在是下午1: 17 我刚刚结束了 今天代替睡眠的 第二次冥想 Episode #2.21 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top