ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

瞑想

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -瞑想-, *瞑想*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瞑想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] muse [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n,vs) meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]
瞑想生活[めいそうせいかつ, meisouseikatsu] (n) contemplative life; life of meditation [Add to Longdo]
瞑想[めいそうほう, meisouhou] (n) meditation method; contemplation technique [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Flies and mosquitoes interfered with his meditation.ハエと蚊が彼の瞑想を邪魔した。
A sudden loud noise broke in on my meditation.外で突然大きな物音がして私の瞑想は中断した。
He used to meditate in the morning.彼は、朝、よく瞑想にふけっている。
He painted an image he had during meditation last night.彼は昨晩瞑想した時のイメージを描いた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I meditate.[JA] 瞑想もする Paper Moon (2014)
We use it to guide us spiritually.[JA] 私達は、瞑想に使ってる We Were Nowhere Near the Grand Canyon (2015)
Meditate, read scripture, beg for alms...[JA] 瞑想して、禅を組み、施し Monkey King: Hero Is Back (2015)
Linda is meditating, sir.[JA] リンダが瞑想してます Disrupt (2014)
"Meditate, recite scripture, seek the truth..."[JA] 瞑想して、経を憶え、禅を組み Monkey King: Hero Is Back (2015)
You have meditated for nearly 24 hours.[JA] 約24時間瞑想してる Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
I meditate on that.[JA] 瞑想する Angels and Ministers of Grace (2015)
My doula assured me that my meditation and my breathing exercises will give me at least two more weeks.[JA] 助産師さんが安心させてくれて 呼吸法と瞑想を 2週間続けてます The Puzzler in the Pit (2014)
A super hot girl, horrifically killed because of your greedy, delusional, and tiny little prick.[JA] 最高にセクシーな女が 欲深く瞑想僻のお前のせいで 無惨な死を遂げた Hostiles and Calamities (2017)
You must not give up on meditation and not on searching.[JA] 瞑想と探求を あきらめになってはいけません A Way Out (2015)
"...while I pondered, weak and weary...[JA] " 私はひそかに瞑想していた... ─" The Wall (2017)
Meditate...[JA] 瞑想するなり Doctor Strange (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
瞑想[めいそう, meisou] Meditation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top