Search result for

-be-

(52 entries)
(0.7689 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: be,-be-, *be*. Possible hiragana form: -べ-
Longdo Dictionary ภาษาเดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
be (n ) two

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be    [AUX] อยู่, See also: เป็น, คือ
be    [PREP] ใกล้, See also: แสดงตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beThe supplies are beginning to give out.
beTo be badly off makes life hard to bear.
beMany people are better off than they used to be.
beMy mother has been sick for two days.
beYou'll be for it when your mother comes home!
beMy mother has been dead these ten years.
beShe wished her mother would not be mad at her.
beMy mother being ill, I looked after her.
beMy mother being ill, I couldn't go to the concert.
beMy mother being ill, I stayed home from school.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
be(บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่, Syn. live abbr. both eye,below elbow

English-Thai: Nontri Dictionary
be(vi,vt) เป็น,อยู่,คือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายถึง    [V] be, See also: is, am, are, mean, Syn. เป็น, คือ, หมายความว่า, Example: หุบผากษัตริย์เรียกตามคำจำกัดความของอียิปต์หมายถึงสถานที่สถิตอันเป็นนิรันดร์ของฟาโรห์ทุกพระองค์
คือ    [V] be, See also: is, am, are, mean, Syn. เป็น, หมายถึง, Example: ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานดีเด่น
เป็น [V] be, See also: is, am, are, become, Syn. คือ, เป็น, เป็นอยู่, Thai definition: คำกริยาสำหรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำกับคำเพื่อให้เห็นว่าคำหน้าและคำหลังมีภาวะ คือความมี ความเป็นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

CMU English Pronouncing Dictionary
BE    B IY1
BE    B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
be    (v) (b ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
別荘[べっそう, bessou] (n) บ้านพักตากอากาศ
別途[べっと, betto] (n vt adj) เป็นพิเศษ, แยกต่างหาก
別名[べつめい, betsumei] สมญานาม
別名[べつめい, betsumei] นามแฝง,ชือเล่น,นามปากกา (ชื่อ)
勉強します[べんきぃうします, benkyoushimasu, benkiiushimasu , benkyoushimasu] (vi vt ) เรียน
勉強[べんきょう, benkyou, benkyou , benkyou] (n) การเรียน , See also: S. education,
弁護士[べんごし, bengoshi] (n) ทนาย
弁当[べんとう, bentou] (n) ข้าวกล่อง
便秘[べんぴ, benpi] (n ) ท้องผูก
弁理士[べんりし, benrishi] (n ) ตัวแทนสิทธิบัตร , See also: R. Patent Attorney

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
thronenbe enthroned [Add to Longdo]
Sei artig!Be a good girl (boy)! [Add to Longdo]
Sei artig!Be good! [Add to Longdo]
besetzt seinbe taken [Add to Longdo]
Schäme dich!Be ashamed of yourself! [Add to Longdo]
Passen Sie auf!Be careful! [Add to Longdo]
Hüte dich vor ihm!Be on your guard against him! [Add to Longdo]
Nimm dich zusammen!Be yourself! [Add to Longdo]
Sei doch mal still!Be quiet, will you! [Add to Longdo]
Sei so lieb und ...Be a darling and ... [Add to Longdo]
Sei ein netter Kerl.Be a sport. [Add to Longdo]
Fassen Sie sich kurz!Be brief! [Add to Longdo]
Seien Sie offen zu mir!Be frank with me! [Add to Longdo]
Kommen Sie ja rechtzeitig!Be sure to come on time! [Add to Longdo]
entgegenstehen | entgegenstehend | entgegengestandenbe opposed to | being opposed to | been opposed to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n,n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) [Add to Longdo]
[べ, be] (n) hereditary occupational group (Yamato period) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[び, bi] Be [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be \Be\ (b[=e]), v. i. [imp. {Was} (w[o^]z); p. p. {Been}
   (b[i^]n); p. pr. & vb. n. {Being}.] [OE. been, beon, AS.
   be['o]n to be, be['o]m I am; akin to OHG. bim, pim, G. bin, I
   am, Gael. & Ir. bu was, W. bod to be, Lith. bu-ti, O. Slav.
   by-ti, to be, L. fu-i I have been, fu-turus about to be,
   fo-re to be about to be, and perh. to fieri to become, Gr.
   fy^nai to be born, to be, Skr. bh[=u] to be. This verb is
   defective, and the parts lacking are supplied by verbs from
   other roots, is, was, which have no radical connection with
   be. The various forms, am, are, is, was, were, etc., are
   considered grammatically as parts of the verb "to be", which,
   with its conjugational forms, is often called the substantive
   verb. [root]97. Cf. {Future}, {Physic}.]
   1. To exist actually, or in the world of fact; to have
    existence.
    [1913 Webster]
 
       To be contents his natural desire.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       To be, or not to be: that is the question. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To exist in a certain manner or relation, -- whether as a
    reality or as a product of thought; to exist as the
    subject of a certain predicate, that is, as having a
    certain attribute, or as belonging to a certain sort, or
    as identical with what is specified, -- a word or words
    for the predicate being annexed; as, to be happy; to be
    here; to be large, or strong; to be an animal; to be a
    hero; to be a nonentity; three and two are five;
    annihilation is the cessation of existence; that is the
    man.
    [1913 Webster]
 
   3. To take place; to happen; as, the meeting was on Thursday.
    [1913 Webster]
 
   4. To signify; to represent or symbolize; to answer to.
    [1913 Webster]
 
       The field is the world.        --Matt. xiii.
                          38.
    [1913 Webster]
 
       The seven candlesticks which thou sawest are the
       seven churches.            --Rev. i. 20.
    [1913 Webster]
 
   Note: The verb to be (including the forms is, was, etc.) is
      used in forming the passive voice of other verbs; as,
      John has been struck by James. It is also used with the
      past participle of many intransitive verbs to express a
      state of the subject. But have is now more commonly
      used as the auxiliary, though expressing a different
      sense; as, "Ye have come too late -- but ye are come. "
      "The minstrel boy to the war is gone." The present and
      imperfect tenses form, with the infinitive, a
      particular future tense, which expresses necessity,
      duty, or purpose; as, government is to be supported; we
      are to pay our just debts; the deed is to be signed
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
   Note: Have or had been, followed by to, implies movement. "I
      have been to Paris." --Sydney Smith. "Have you been to
      Franchard ?" --R. L. Stevenson.
      [1913 Webster]
 
   Note: Been, or ben, was anciently the plural of the
      indicative present. "Ye ben light of the world."
      --Wyclif, Matt. v. 14. Afterwards be was used, as in
      our Bible: "They that be with us are more than they
      that be with them." --2 Kings vi. 16. Ben was also the
      old infinitive: "To ben of such power." --R. of
      Gloucester. Be is used as a form of the present
      subjunctive: "But if it be a question of words and
      names." --Acts xviii. 15. But the indicative forms, is
      and are, with if, are more commonly used.
      [1913 Webster]
 
   {Be it so}, a phrase of supposition, equivalent to suppose it
    to be so; or of permission, signifying let it be so.
    --Shak.
 
   {If so be}, in case.
 
   {To be from}, to have come from; as, from what place are you?
    I am from Chicago.
 
   {To let be}, to omit, or leave untouched; to let alone. "Let
    be, therefore, my vengeance to dissuade." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {To be}, {Exist}.
 
   Usage: The verb to be, except in a few rare cases, like that
      of Shakespeare's "To be, or not to be", is used simply
      as a copula, to connect a subject with its predicate;
      as, man is mortal; the soul is immortal. The verb to
      exist is never properly used as a mere copula, but
      points to things that stand forth, or have a
      substantive being; as, when the soul is freed from all
      corporeal alliance, then it truly exists. It is not,
      therefore, properly synonymous with to be when used as
      a copula, though occasionally made so by some writers
      for the sake of variety; as in the phrase "there
      exists [is] no reason for laying new taxes." We may,
      indeed, say, "a friendship has long existed between
      them," instead of saying, "there has long been a
      friendship between them;" but in this case, exist is
      not a mere copula. It is used in its appropriate sense
      to mark the friendship as having been long in
      existence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Be- \Be-\ [AS. be, and in accented form b[imac], akin to OS. be
   and b[imac], OHG. bi, pi, and p[imac], MHG. be and b[imac],
   G. be and bei, Goth. bi, and perh. Gr. 'amfi` about (cf. AS.
   bese['o]n to look about). [root]203. Cf. {By}, {Amb-}.]
   A prefix, originally the same word as by; joined with verbs,
   it serves:
   (a) To intensify the meaning; as, bespatter, bestir.
   (b) To render an intransitive verb transitive; as, befall (to
     fall upon); bespeak (to speak for).
   (c) To make the action of a verb particular or definite; as,
     beget (to get as offspring); beset (to set around).
     [1913 Webster]
 
   Note: It is joined with certain substantives, and a few
      adjectives, to form verbs; as, bedew, befriend,
      benight, besot; belate (to make late); belittle (to
      make little). It also occurs in certain nouns, adverbs,
      and prepositions, often with something of the force of
      the preposition by, or about; as, belief (believe),
      behalf, bequest (bequeath); because, before, beneath,
      beside, between.
      In some words the original force of be is obscured or
      lost; as, in become, begin, behave, behoove, belong.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Be
   n 1: a light strong brittle grey toxic bivalent metallic element
      [syn: {beryllium}, {Be}, {glucinium}, {atomic number 4}]
   v 1: have the quality of being; (copula, used with an adjective
      or a predicate noun); "John is rich"; "This is not a good
      answer"
   2: be identical to; be someone or something; "The president of
     the company is John Smith"; "This is my house"
   3: occupy a certain position or area; be somewhere; "Where is my
     umbrella?" "The toolshed is in the back"; "What is behind
     this behavior?"
   4: have an existence, be extant; "Is there a God?" [syn:
     {exist}, {be}]
   5: happen, occur, take place; "I lost my wallet; this was during
     the visit to my parents' house"; "There were two hundred
     people at his funeral"; "There was a lot of noise in the
     kitchen"
   6: be identical or equivalent to; "One dollar equals 1,000
     rubles these days!" [syn: {equal}, {be}] [ant: {differ}]
   7: form or compose; "This money is my only income"; "The stone
     wall was the backdrop for the performance"; "These constitute
     my entire belonging"; "The children made up the chorus";
     "This sum represents my entire income for a year"; "These few
     men comprise his entire army" [syn: {constitute},
     {represent}, {make up}, {comprise}, {be}]
   8: work in a specific place, with a specific subject, or in a
     specific function; "He is a herpetologist"; "She is our
     resident philosopher" [syn: {be}, {follow}]
   9: represent, as of a character on stage; "Derek Jacobi was
     Hamlet" [syn: {embody}, {be}, {personify}]
   10: spend or use time; "I may be an hour"
   11: have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My
     grandfather lived until the end of war" [syn: {be}, {live}]
   12: to remain unmolested, undisturbed, or uninterrupted -- used
     only in infinitive form; "let her be"
   13: be priced at; "These shoes cost $100" [syn: {cost}, {be}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top