Search result for

bean

(120 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bean-, *bean*
Possible hiragana form: べあん
English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), S. mungbean, R. green bean
fava bean(n) ถั่วปากอ้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bean[N] ถั่ว, See also: เมล็ดถั่ว, พืชจำพวกถั่ว
beanie[N] หมวก (สวมพอดีศีรษะ), Syn. skullcap
beanbag[N] ถุงผ้าสำหรับใส่ถั่วหรือสิ่งที่คล้ายถั่ว (ในการเล่นเกม)
beanery[SL] ร้านอาหารราคาถูก
beanhead[SL] คนติดยา
beanpole[N] ไม้ค้ำต้นถั่ว
bean curd[N] เต้าหู้, Syn. Tofu
bean time[SL] เวลาอาหารเย็น
Bean Town[SL] เมืองบอสตัน (ในรัฐแมสซาชูเส็ตส์)
beanstalk[N] ต้นถั่ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bean(บีน) n. ถั่ว,พืชจำพวก ถั่ว,เมล็ดพืชที่คล้ายถั่ว (เช่นเมล็ดกาแฟ) ,ศีรษะ,พละกำลัง,ความลับ vt. ตีที่หัว
bean curdn. เต้าหู้
bean podn. ฝักถั่ว
bean sproutsn. ถั่วงอก
beanpole(บีน'โพล) n. ไม้เสียบ (นั่งร้าน) สำหรับให้ถั่วเลื้อย,ร่างที่ผอมสูง
beanshooter(บีน' ชุทเทอะ) n. หลอดเป่าเมล็ดถั่วเป็นของเด็กเล่น
adsuki bean(แอคซู' คิ) adzuki bean
caribbean(คาระเบียน') adj. เกี่ยวกับทะเลคาริบเบียน
castor beann. เมล็ดละหุ่ง,ต้นละหุ่ง
coffee beanเมล็ดกาแฟ

English-Thai: Nontri Dictionary
bean(n) ถั่ว
beanstalk(n) ฝักถั่ว
CASTOR castor bean(n) เมล็ดละหุ่ง
soybean(n) ถั่วแระ,ถั่วเหลือง
STRING string bean(n) ถั่วแขก,ถั่วลันเตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Beanบีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bean-Shapedรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว [การแพทย์]
Beansถั่ว (ผัก) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bean[บีน] (vt ) ปา หรือ เขวี้ยงใส่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To deserve getting bean ed by an iced beverage.เพื่อจะให้ได้ ดริ้ง และ ถั่ว Chuck in Real Life (2008)
You feed your husband and children with crappy grass and beans, and you go buy a cello?เธอเลี้ยงสามีและลูกด้วย ผักและถั่วธรรมดาๆ แต้เธอไปซื้อเชลฌล่นี่นะ? Beethoven Virus (2008)
Well, hello puppy. Did you come for some of grandma's butter bean dumplings?ว่าไงจ๊ะ ลูกหมาน้อย มาขออาหารเหรอจ๊ะ? Bolt (2008)
- I was thinking maybe I could also sell the bean buns.่อะไร / อ่อ .. Kung Fu Panda (2008)
I tripped a beaner while I was walking down the stairs... at the Wal-Mart the other day.ฉันเดินออกจากร้านอาหาร แล้วฉันเดินลงบันได ไปที่วอลมาร์ทในวันนั้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Bean paste...ถั่วหมัก... Episode #1.7 (2008)
Bean paste, bean paste.ถั่วหมัก, ถั่วหมัก Episode #1.7 (2008)
Beans, peas and lamb, please.ถั่ว ลูกพีชและแกะ ครับ Frost/Nixon (2008)
I got you 20 bucks that says he's a beaner.ฉันมีเงินอยู่ 20 เหรียญ ว่าเขาเป็นเด็กลาติน Pilot (2008)
That's at least half a beaner.เป็นชื่อลูกครึ่งลาตินว่ะ Pilot (2008)
There's no need to refry my beans.มันไม่จำเป็นที่จะมาทำแบบนี้ Hell or High Water (2008)
Our brain has been constructed so that certain aromas Coffee beans, blueberries that are helpful to our body,สมองของเราถูกสร้างเพื่อรับกลิ่มหอมเท่านั้น กลิ่นกาแฟ กลิ่นบลูเบอรี่ นั้นคือประโยชน์ต่อร่างกายของเรา Safe and Sound (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beanWe roast just enough beans for the amount we're going to drink, and grind them in the coffee mill.
beanShe may spill the beans.
beanBrazil supplies the world with coffee beans of quality.
beanHe is roasting coffee beans.
beanThe man returned from his vacation full of beans.
beanPlease simmer the beans for a while over a low heat.
beanGrind coffee beans.
beanA growing child who is not full of beans perhaps needs medical attention.
beanI don't care a bean.
beanI'll boil you the beans.
beanDon't spill the beans.
beanJerry is the bean counter for our company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้าหู้[N] bean curd, See also: tofu, soybean cake, Example: พ่อชอบรับประทานถั่วต่างๆ และผลิตผลจากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลืองซึ่งมีคุณค่าใกล้เคียงเนื้อสัตว์, Thai definition: ถั่วเหลืองที่โม่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆ ใช้เป็นอาหาร มี 2 ชนิด คือ เต้าหู้ขาว และเต้าหู้เหลือง, Notes: (จีน)
ถั่ว[N] bean, See also: pea, nut, Example: ลุงคอยเป็นลูกมือคอยช่วยหั่นพริกหั่นถั่วให้ป้า, Thai definition: ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ใช้ฝักหรือเมล็ดเป็นอาหาร
ถั่วงอก[N] bean sprouts, Syn. ถั่วเพาะ, Example: ข้าว ส้มโอ ถั่วงอกใบมะกรูดฝาน มะพร้าวบด กุ้งฝอย น้ำบูดู เป็นส่วนประกอบของข้าวยำ, Count unit: ต้น, Thai definition: เมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดถั่วเหลืองที่เอามาเพาะให้งอก แล้วใช้เป็นอาหารต่างผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อ[adj.] (boē) EN: gaping   FR: béant ; profond
กากเต้าหู้[n.] (kāk tāohū) EN: soybean residue   
กะหล่ำปลีพันเต้าหู้[xp] (kalam-plī phan taohū) EN: bean curd wrapped in cabbage   
ขนมจีนน้ำพริก [n. exp.] (khanom jīn nām phrik) EN: vermicelli mixed with bean curry   
ขนมถั่วแปบไส้เค็ม[xp] (khanom thūapaēp sai khem) EN: mock bean pods with shrimp filling   
ขนมถั่วแปบไส้หวาน[xp] (khanom thūapaēp sai wān) EN: mock bean pods with sweet filling   
คั่วถั่ว[v. exp.] (khūa thūa) EN: parch beans   
ลันเตา[n.] (lantao) EN: Holland bean   FR: petits pois [mpl]
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce   
เมล็ดละหุ่ง[n. exp.] (malet lahung) EN: castor seeds ; castor-bean   

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAN    B IY1 N
BEANE    B IY1 N
BEANS    B IY1 N Z
BEAN'S    B IY1 N Z
BEANTOWN    B IY1 N T AW2 N
BEANBLOSSOM    B IY1 N B L AH0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bean    (n) (b ii1 n)
beano    (n) (b ii1 n ou)
beans    (n) (b ii1 n z)
beanos    (n) (b ii1 n ou z)
beanfeast    (n) (b ii1 n f ii s t)
beanstalk    (n) (b ii1 n s t oo k)
beanfeasts    (n) (b ii1 n f ii s t s)
beanstalks    (n) (b ii1 n s t oo k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed [Add to Longdo]
Beanspruchung {f} | mechanische Beanspruchungstress | mechanical stress [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}; Spannung {f}; Zug {m}strain [Add to Longdo]
Beanspruchung {f}load [Add to Longdo]
Beanspruchungsgruppe {f}stress group [Add to Longdo]
Beanstandung {f}objection [Add to Longdo]
Beanstandung {f}; Reklamation {f}complaint [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]
Bohne {f}; Fisole {f} [Ös.] [bot.] | Bohnen {pl}bean | beans [Add to Longdo]
Bohnenstange {f}bean pole [Add to Longdo]
Sojaquark {m}bean curd [Add to Longdo]
beanspruchen | beanspruchend | beansprucht | beanspruchtto engross | engrossing | engrossed | engrosses [Add to Longdo]
beanspruchen; fordern | beanspruchend; fordernd | beanspruchte; forderteto claim | claiming | claimed [Add to Longdo]
beansprucht {adj} | hoch beanspruchtstressed | highly stressed [Add to Longdo]
beanstanden | beanstandend | beanstandeteto object to | objecting to | objected to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception [Add to Longdo]
お手玉;御手玉[おてだま, otedama] (n) (1) beanbag; beanbag juggling game; (2) bobbling the ball (baseball) [Add to Longdo]
お汁粉[おしるこ, oshiruko] (n) (See 汁粉) sweet red-bean soup [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
そら豆;空豆;蚕豆[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
ど頭;頭[どたま, dotama] (n) (uk) (derog) head; dome; bean; nob; noggin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] bean; peas [Add to Longdo]
豆角[dòu jiǎo, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bean [Add to Longdo]
豆角儿[dòu jiǎo r, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄖ˙, / ] bean [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] bean; pulse [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] bean; sacrificial vessel [Add to Longdo]
豆子[dòu zi, ㄉㄡˋ ㄗ˙, ] bean; pea [Add to Longdo]
豆芽[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, ] bean sprout [Add to Longdo]
豆芽菜[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, ] bean sprouts [Add to Longdo]
豆类[dòu lèi, ㄉㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] bean [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバビーンズ[じゃばびーんず, jababi-nzu] JavaBeans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bean \Bean\ (b[=e]n), n. [OE. bene, AS. be['a]n; akin to D.
   boon, G. bohne, OHG. p[=o]na, Icel. baun, Dan. b["o]nne, Sw.
   b["o]na, and perh. to Russ. bob, L. faba.]
   1. (Bot.) A name given to the seed of certain leguminous
    herbs, chiefly of the genera {Faba}, {Phaseolus}, and
    {Dolichos}; also, to the herbs.
    [1913 Webster]
 
   Note: The origin and classification of many kinds are still
      doubtful. Among true beans are: the black-eyed bean and
      China bean, included in {Dolichos Sinensis}; black
      Egyptian bean or hyacinth bean, {Dolichos Lablab}; the
      common haricot beans, kidney beans, string beans, and
      pole beans, all included in {Phaseolus vulgaris}; the
      lower bush bean, {Phaseolus vulgaris}, variety nanus;
      Lima bean, {Phaseolus lunatus}; Spanish bean and
      scarlet runner, {Phaseolus multiflorus}; Windsor bean,
      the common bean of England, {Faba vulgaris}.
      [1913 Webster] As an article of food beans are classed
      with vegetables.
      [1913 Webster]
 
   2. The popular name of other vegetable seeds or fruits, more
    or less resembling true beans.
    [1913 Webster]
 
   {Bean aphis} (Zool.), a plant louse ({Aphis fab[ae]}) which
    infests the bean plant.
 
   {Bean fly} (Zool.), a fly found on bean flowers.
 
   {Bean goose} (Zool.), a species of goose ({Anser segetum}).
    
 
   {Bean weevil} (Zool.), a small weevil that in the larval
    state destroys beans. The American species is {Bruchus
    fab[ae]}.
 
   {Florida bean} (Bot.), the seed of {Mucuna urens}, a West
    Indian plant. The seeds are washed up on the Florida
    shore, and are often polished and made into ornaments.
 
   {Ignatius bean}, or {St. Ignatius's bean} (Bot.), a species
    of {Strychnos}.
 
   {Navy bean}, the common dried white bean of commerce;
    probably so called because an important article of food in
    the navy.
 
   {Pea bean}, a very small and highly esteemed variety of the
    edible white bean; -- so called from its size.
 
   {Sacred bean}. See under {Sacred}.
 
   {Screw bean}. See under {Screw}.
 
   {Sea bean}.
    (a) Same as {Florida bean}.
    (b) A red bean of unknown species used for ornament.
 
   {Tonquin bean}, or {Tonka bean}, the fragrant seed of
    {Dipteryx odorata}, a leguminous tree.
 
   {Vanilla bean}. See under {Vanilla}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bean
   n 1: any of various edible seeds of plants of the family
      Leguminosae used for food [syn: {bean}, {edible bean}]
   2: any of various seeds or fruits that are beans or resemble
     beans
   3: any of various leguminous plants grown for their edible seeds
     and pods [syn: {bean}, {bean plant}]
   4: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean},
     {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}]
   v 1: hit on the head, especially with a pitched baseball

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top