ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*perception*

P ER0 S EH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: perception, -perception-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perception(n) ความเข้าใจ, See also: ความตระหนัก, การรับรู้, การหยั่งรู้, Syn. awareness, recognition, mindfulness, Ant. ignorance
perception(n) แนวความคิด, See also: การแสดงความคิด, Syn. knowledge
apperception(n) การมีสติสัมปชัญญะ
sense perception(n) ความรู้สึกสัมผัส, See also: ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
imperception(อิมเพอเซพ' เชิน) n. การไร้ความรู้สึก, อำนาจที่ด้อยลงในการรับความรู้สึก (สำเหนียกได้ยิน, ความเข้าใจ, ความเห็น) ., See also: imperceptive adj. imperceptivity, imperceptiveness n., Syn. blemish, fault
perception(เพอเซพ'เชิน) n. การเข้าใจ,การแลเห็น,การมองเห็น,สัญญาณ,การหยั่งรู้,ญาน,ความรู้สึก,ความรู้สึกสัมผัส,สิ่งที่มองเห็น,การรับรู้สัมผัส,การกำหนดรู้,การกำหนดหมาย., See also: perceptional adj.
sense perceptionn. ความรู้สึกสัมผัส,ความรู้สึกจากประสาทสัมผัส

English-Thai: Nontri Dictionary
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ
perception(n) การสังเกตเห็น,การได้ยิน,ความรู้สึก,ความเข้าใจ,การหยั่งรู้,ญาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perceptionสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception, theories ofทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perception; aesthesia; esthesiaความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
selective theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงเลือกสรร [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal perceptionการรับรู้การสบ(ฟัน) [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, empiricalประจักษวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, transcendentalอุตรวิสัญชาน, วิสัญชานอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, transcendental ego ofอุตรอัตตาแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
apperception, transcendental unity ofอุตรเอกภาพแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apperceptionวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
causal theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสาเหตุ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct realist theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสัจนิยมโดยตรง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
empirical apperceptionประจักษวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
esthesia; aesthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
idealistic theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงจิตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental apperceptionอุตรวิสัญชาน, วิสัญชานอุตรวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental ego of apperceptionอุตรอัตตาแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
transcendental unity of apperceptionอุตรเอกภาพแห่งวิสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
theories of perceptionทฤษฎีสัญชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Color perceptionการเห็นสี [TU Subject Heading]
Extrasensory perceptionการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสพิเศษ [TU Subject Heading]
Perceptionการรับรู้ [TU Subject Heading]
Perception in childrenการรับรู้ในเด็ก [TU Subject Heading]
Picture perceptionการรับรู้ภาพ [TU Subject Heading]
Self-perceptionการรู้จักตนเอง [TU Subject Heading]
Self-perception in adolescenceการรู้จักตนเองในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Self-perception in old ageการรู้จักตนเองในผู้สูงอายุ [TU Subject Heading]
Social perceptionการรับรู้ทางสังคม [TU Subject Heading]
Subliminal perceptionการรับรู้แบบซ่อนเร้น [TU Subject Heading]
Visual perceptionการรับรู้ทางสายตา [TU Subject Heading]
Color Perceptionสี,การเห็น;การยอมรับต่อสี [การแพทย์]
Color Perception Testsสี,การทดสอบการเห็น;สี,การเห็น,การทดสอบ [การแพทย์]
Depth Perceptionรับรู้ความลึก [การแพทย์]
Light Perceptionเห็นแสง [การแพทย์]
Misperceptionsการกำหนดรู้ที่ผิดไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perceptionAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
perceptionI'm afraid my depth perception is very poor.
perceptionIt is hard, perhaps even impossible, to define normal sensory perception.
perceptionPerception is based, to a very large extent, on conceptual models - which are always inadequate, often incomplete and sometimes profoundly wrong.
perceptionThe perception of beauty is a moral test.
perceptionThe problem lies in the fact that the necessary gap is bridged by perception.
perceptionThe simple perception of natural forms is a delight.
perceptionWhich means that our perception of any situation depends only partly on sensory signals being received at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุทธิปัญญา(n) intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai Definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
ทรรศนาการ(n) sightsee, See also: vision, eye-sight, inspection, examination, perception, looking, seeing, Syn. การดู, Thai Definition:
ปรีชา(n) intelligence, See also: ability, intuition, perception, sagacity, penetration, Syn. ความสามารถ, ปัญญาสามารถ, ความรอบรู้, Example: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ญาณ(n) perception, See also: insight, knowledge, Example: เมื่อใจเราหนักแน่นเป็นกลางแล้ว ความคิดพิจารณาญาณก็กระจ่างแจ่มใส เป็นไปในทางที่เป็นคุณประโยชน์, Thai Definition: ปรีชาหยั่งรู้หรือกำหนดรู้ที่เกิดจากอำนาจสมาธิ, ความสามารถหยั่งรู้เป็นพิเศษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โทรจิต(n) telepathy, See also: insight, premonition, extrasensory perception, mind reading, presentiment, Example: นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะหันมาสนใจเรื่องของโทรจิตเมื่อไม่กี่สิบปีมานี่เอง, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารทางจิต จากจิตหนึ่งไปสู่อีกจิตหนึ่ง
สติปัญญา(n) intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai Definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
อสัญ(adj) unconscious, See also: lacking in the power of perception, Syn. สิ้นสติ, หมดสติ, Ant. มีสติ, Thai Definition: ไม่รู้สึกตัว
สติปัญญา(n) intellect, See also: intelligence, brains, cleverness, perception, Example: จริยธรรมของเด็กจะเจริญขึ้นตามความเจริญทางสติปัญญาของเขา, Thai Definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
การสำนึก(n) consciousness, See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of on, Syn. การรู้สึก, Thai Definition: การรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็บ[kān kep] (n) EN: saving  FR: conservation [f] ; perception [f]
การมองเห็น[kān mønghen] (n) EN: vision  FR: perception visuelle [f]
การรับรู้[kān raprū] (n) EN: recognition . perception
สติ[sati] (n) EN: consciousness ; mind ; conscience ; sense  FR: conscience [f] ; esprit [m] ; pensée [f] ; perception [f]
ญาณ[yān] (n) EN: perception ; insight ; knowledge ; vision ; sight  FR: clairvoyance [f] ; lucidité [f] ; pouvoir surnaturel [m] ; degré le plus élevé de la connaissance acquise par la méditation [m]
ญาณวิถี[yānwithī] (n) EN: means of perception

CMU English Pronouncing Dictionary
PERCEPTION P ER0 S EH1 P SH AH0 N
PERCEPTIONS P ER0 S EH1 P SH AH0 N Z
MISPERCEPTION M IH2 S P ER0 S EH1 P SH AH0 N
MISPERCEPTIONS M IH0 S P ER0 S EH1 P SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perception (n) pˈəsˈɛpʃən (p @1 s e1 p sh @ n)
perceptions (n) pˈəsˈɛpʃənz (p @1 s e1 p sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感觉[gǎn jué, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] to feel; to become aware of; feeling; sense; perception, #356 [Add to Longdo]
感受[gǎn shòu, ㄍㄢˇ ㄕㄡˋ, ] to sense; perception; to feel (through the senses); a feeling; an impression; an experience, #1,494 [Add to Longdo]
感知[gǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄓ, ] perception; awareness, #12,987 [Add to Longdo]
知觉[zhī jué, ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] perception, #14,010 [Add to Longdo]
本体[běn tǐ, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ, / ] main part; torso; the thing in itself; noumenon (object of purely intellectual perception according to Kant), #16,649 [Add to Longdo]
反映论[fǎn yìng lùn, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] theory of reflection (in dialectic materialism), i.e. every perception reflects physical reality, #76,770 [Add to Longdo]
动觉[dòng jué, ㄉㄨㄥˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] kinesthesia; perception of one's bodily surroundings and movement, #131,341 [Add to Longdo]
特异功能[tè yì gōng néng, ㄊㄜˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, / ] extra-sensory perception [Add to Longdo]
观察力[guān chá lì, ㄍㄨㄢ ㄔㄚˊ ㄌㄧˋ, / ] power of observation; perception [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception [Add to Longdo]
Auffassung {f}; Auffassungskraft {f}perception [Add to Longdo]
Begriff {m}; Vorstellung {f}; Erkenntnis {f}perception [Add to Longdo]
sinnliche, geistige Wahrnehmung {f}; Empfindung {f}; Perzeption {f}perception [Add to Longdo]
außersinnliche Wahrnehmung {f}extrasensory perception [Add to Longdo]
auf Wahrnehmung beruhendperceptional [Add to Longdo]
Wahrnehmungsvermögen {n}perception [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
エスパー[esupa-] (n) ESPer; one who has ESP (extrasensory perception) [Add to Longdo]
パーセプション[pa-sepushon] (n) perception [Add to Longdo]
リスク認知[リスクにんち, risuku ninchi] (n) risk perception [Add to Longdo]
窺知[きち, kichi] (n,vs) perception; understanding [Add to Longdo]
奥行き知覚;奥行知覚[おくゆきちかく, okuyukichikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P) [Add to Longdo]
勘の良い人[かんのいいひと, kannoiihito] (n) person of quick perception [Add to Longdo]
感知[かんち, kanchi] (n,vs) perception [Add to Longdo]
空目[そらめ, sorame] (n) turning a blind eye; misperception [Add to Longdo]
見聞覚知[けんもんかくち, kenmonkakuchi] (n) perception through the six senses (of sight, hearing, smell, taste, touch, and consciousness) [Add to Longdo]
受蘊[じゅうん, juun] (n) perception [Add to Longdo]
触知覚[しょくちかく;しょっちかく, shokuchikaku ; shocchikaku] (n) haptic perception; sensation of touch; tactual perception; tactile perception [Add to Longdo]
深径覚[しんけいかく, shinkeikaku] (n) depth perception [Add to Longdo]
身分意識[みぶんいしき, mibun'ishiki] (n) status consciousness; perception of one's social status [Add to Longdo]
[そう, sou] (n) (1) conception; idea; thought; (2) {Buddh} (See 五蘊) samjna (perception); (P) [Add to Longdo]
知覚[ちかく, chikaku] (n,vs,adj-no) perception; (P) [Add to Longdo]
超感覚的知覚[ちょうかんかくてきちかく, choukankakutekichikaku] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
超能力[ちょうのうりょく, chounouryoku] (n) (1) extra-sensory perception; ESP; psi; psychic ability; (2) psychokinesis; PK [Add to Longdo]
超能力者[ちょうのうりょくしゃ, chounouryokusha] (n) person with supernatural power; person capable of extrasensory perception [Add to Longdo]
統覚[とうかく, toukaku] (n,adj-no) apperception [Add to Longdo]
洞察力[どうさつりょく, dousatsuryoku] (n) insight; discernment; perception; perspicacity; acumen [Add to Longdo]
末那[まな, mana] (n) {Buddh} (See 末那識) manas (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self) [Add to Longdo]
末那識[まなしき, manashiki] (n) {Buddh} manas-vijnana (defiled mental consciousness, which gives rise to the perception of self) [Add to Longdo]
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life [Add to Longdo]
六根清浄[ろっこんしょうじょう, rokkonshoujou] (int) purification of the six roots of perception [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perception \Per*cep"tion\ (p[~e]r*s[e^]p"sh[u^]n), n. [L.
   perceptio: cf. F. perception. See {Perceive}.]
   1. The act of perceiving; cognizance by the senses or
    intellect; apprehension by the bodily organs, or by the
    mind, of what is presented to them; discernment;
    apprehension; cognition.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metaph.) The faculty of perceiving; the faculty, or
    peculiar part, of man's constitution by which he has
    knowledge through the medium or instrumentality of the
    bodily organs; the act of apperhending material objects or
    qualities through the senses; -- distinguished from
    {conception}. --Sir W. Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Matter hath no life nor perception, and is not
       conscious of its own existence.    --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. The quality, state, or capability, of being affected by
    something external; sensation; sensibility. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This experiment discovereth perception in plants.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. An idea; a notion. [Obs.] --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The word perception is, in the language of
      philosophers previous to Reid, used in a very extensive
      signification. By Descartes, Malebranche, Locke,
      Leibnitz, and others, it is employed in a sense almost
      as unexclusive as consciousness, in its widest
      signification. By Reid this word was limited to our
      faculty acquisitive of knowledge, and to that branch of
      this faculty whereby, through the senses, we obtain a
      knowledge of the external world. But his limitation did
      not stop here. In the act of external perception he
      distinguished two elements, to which he gave the names
      of perception and sensation. He ought perhaps to have
      called these perception proper and sensation proper,
      when employed in his special meaning." --Sir W.
      Hamilton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perception
   n 1: the representation of what is perceived; basic component in
      the formation of a concept [syn: {percept}, {perception},
      {perceptual experience}]
   2: a way of conceiving something; "Luther had a new perception
     of the Bible"
   3: the process of perceiving
   4: knowledge gained by perceiving; "a man admired for the depth
     of his perception"
   5: becoming aware of something via the senses [syn: {sensing},
     {perception}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top