Search result for

penetration

(46 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetration-, *penetration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetration[N] การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู, Syn. invasion, Ant. departure, evacuation
penetration[N] การได้ส่วนแบ่งตลาด
penetration[N] ความหลักแหลม, See also: ความฉลาด, ความแหลมคม, Syn. discernment, perception, keen-sightedness
penetration[N] การผ่านทะลุ, See also: การแทรกซึม
penetration[N] การแผ่ขยายอิทธิพล, See also: การแผ่ขยายวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetration(เพนนิเทร'เชิน) n. การผ่านทะลุ,การซึมแทรก,การซึมผ่าน,ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม, Syn. ingress,entrace

English-Thai: Nontri Dictionary
penetration(n) การแทง,การรุก,การบุก,การเจาะ,การซึมผ่าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penetration๑. การทิ่มแทง๒. การชอนลึก๓. การเข้าลึก๔. ความลึกโฟกัส (เลนส์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
penetrationการล่วงล้ำ (อวัยวะเพศหญิง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
penetration beadแนวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration pass; penetration runเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
penetration run; penetration passเที่ยวเชื่อมหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A substitute instrument For bodily penetration.เป็นความหมายแทนการเข้าหาแบบถึงเนื้อถึงตัว Omnivore (2009)
Miss double penetration is ready for you.นางสาวจอมเสือก พร้อมให้นายบริการแล้ว Fix (2009)
The angle of penetration suggests a man over 6 feet tall.จากมุมองศาของลิ่มบ่งบอกว่า ผู้ชายคนนี้สูงประมาณ 6 ฟุต Polly Wants a Crack at Her (2010)
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด Compromising Positions (2010)
It was more or less just heavy petting with a brief moment of penetration.ก็แค่กอดจูบกันหนักหน่อย แล้วก็มีการสอดใส่แค่แป๊บเดียว Your Highness (2011)
The meme has reached full penetration.กระแสลือได้ทะลุทะลวงเข้าทุกปัจจัยแล้ว The Herb Garden Germination (2011)
Overkill on the store clerk and sodomy--object penetration.เสมียนของร้านถูกฆ่าเกินจำเป็น และถูกล่วงละเมิด... ด้วยสิ่งของ The Thirteenth Step (2011)
Nine millimeter hollow point, zero penetration due to kevlar lining.ขนาด 9 มม. ไม่ทะลุเข้าเกราะกันกระสุน Pandora (2011)
Third victim, still no signs of inflammation or forcible penetration.เหยื่อรายที่สาม ยังคงไม่มีร่องรอยการอักเสบ หรือการบังคับข่มขืน A Family Affair (2012)
I counted 40 stab wounds of various depths of penetration.ผมนับรอยแทงได้ 40 แผล ที่มีความลึกแตกต่างกัน Broken (2013)
Zero penetration.ไม่มีอะไรเจาะผ่านได้ แต่กระนั้นก็... John Wick: Chapter 2 (2017)
Don't do a double penetration right away.อย่าเพิ่งทำการสอดใส่ ทั้งหน้าและหลังทันที After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเจาะ[n.] (kān jǿ) EN: drilling   FR: pénétration [f]
การเจาะตลาด[n. exp.] (kān jǿ talāt) EN: market penetration   FR: pénétration du marché [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PENETRATION    P EH2 N AH0 T R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetration    (n) (p e2 n i t r ei1 sh @ n)
penetrations    (n) (p e2 n i t r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Penetration {f}; Eindringen {n}; Durchbruch {m}penetration [Add to Longdo]
Penetrationskurve {f}penetration curve [Add to Longdo]
Penetrationsmesser {m} (Schmierfettprüfung)penetrameter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[ビームペネトレーションシーアルティー, bi-mupenetore-shonshi-arutei-] (n) {comp} beam penetration CRT [Add to Longdo]
ペネトレーションテスト[, penetore-shontesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]
看破[かんぱ, kanpa] (n,vs) penetration; see through; fathom; reading another's thoughts [Add to Longdo]
観入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs) insight; penetration [Add to Longdo]
貫徹[かんてつ, kantetsu] (n,vs) accomplishment; realization; realisation; penetration; (P) [Add to Longdo]
貫入[かんにゅう, kannyuu] (n,vs,adj-no) penetration [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
市場浸透[いちばしんとう, ichibashintou] (n) market penetration [Add to Longdo]
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P) [Add to Longdo]
侵入テスト[しんにゅうテスト, shinnyuu tesuto] (n) {comp} penetration test [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, ] penetration of a cutting tool, #136,457 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビームペネトレーションCRT[びーむぺねとれーしょん CRT, bi-mupenetore-shon CRT] beam penetration CRT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetration \Pen"e*tra`tion\, n. [L. penetratio: cf. F.
   p['e]n['e]tration.]
   1. The act or process of penetrating, piercing, or entering;
    also, the act of mentally penetrating into, or
    comprehending, anything difficult.
    [1913 Webster]
 
       And to each in ward part,
       With gentle penetration, though unseen,
       Shoots invisible virtue even to the deep. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A penetration into the difficulties of algebra.
                          --Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Acuteness; insight; sharp discoverment; sagacity; as, a
    person of singular penetration. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Discernment; sagacity; acuteness; sharpness;
     discrimination. See {Discernment}, and {Sagacity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetration
   n 1: an attack that penetrates into enemy territory [syn:
      {penetration}, {incursion}]
   2: clear or deep perception of a situation [syn: {penetration},
     {insight}]
   3: the act of entering into or through something; "the
     penetration of upper management by women"
   4: the ability to make way into or through something; "the
     greater penetration of the new projectiles will result in
     greater injuries"
   5: the depth to which something penetrates (especially the depth
     reached by a projectile that hits a target)
   6: the act (by a man) of inserting his penis into the vagina of
     a woman

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top